Inleiding

Universitair Informatiemanagement (UIM) voert de regie op innovatie en beheer van de ICT-voorziening binnen de UT. UIM doet dit zodanig, dat de ambities van de UT voor onderwijs, onderzoek, valorisatie en bedrijfsvoering effectief en efficiƫnt worden ondersteund.

UIM adviseert het College van Bestuur over het Informatie- en ICT-beleid van de UT en ziet toe op de uitvoering ervan.

UIM is procesverantwoordelijk voor de vraagsturing van de ICT-facilitering van de UT. Zij coƶrdineert daartoe het overleg tussen het facultair informatiemanagement, de houders van de instellingssystemen en de ICT-dienst. Jaarlijks wordt onder regie van UIM het ICT projectenportfolio opgesteld.

i-Strategie UT 2016-2020 van intern naar extern gericht
i-Strategie UT 2016-2020 van intern naar extern gericht
Het college heeft in haar vergadering van 24 januari 2017 de bijgevoegde informatiestrategie (i-strategie) 2016-2020 vastgesteld. De IT-Board heeft in 2016 een herijking op de i-strategie 2014 uitgevoerd. Daarbij is de inbreng uit gesprekken met de directeuren bedrijfsvoering en de bespreking in het I-Beraad (overleg van houders van instellingssystemen) meegenomen. In de i-strategie worden de ambities voor ICT en informatievoorziening geformuleerd voor de domeinen onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering en ICT-generiek. Bij elk van de ambities staat een toelichting en is aangegeven wat de ambitie betekent voor de faculteiten. De ambities worden gebruikt voor de prioritering en initiëring van projecten in de ICT projectenportfolio. De ambities zijn in december 2016 getoetst bij de UCO (onderwijs), CCI (onderzoek) en UCB (bedrijfsvoering). In de IT-Board zitten vertegenwoordigers vanuit het primair proces. Daarnaast zitten de directeur S&B, directeur LISA en hoofd universitair informatiemanagement (UIM) in de IT-Board. Maarten van Steen is voorzitter van de IT-Board. Hoofdthema van de i-strategie is “van intern naar extern gericht”. Dit betekent dat de informatie- en ICT-voorzieningen open en naar buiten gericht moeten zijn, waardoor we flexibel kunnen inspelen op (nieuwe) mogelijkheden en behoeften. Voorbeelden daarvan zijn: gebruik maken van cloudservices, Bring Your Own Device (BYOD), open data waarop studenten services kunnen ontwikkelen, een open samenwerkingsomgeving en online learning services van buiten de eigen instelling.
Houderschap van een instellingssysteem
Houderschap van een instellingssysteem
De UT heeft het houderschap van instellingssystemen belegd bij de directeuren van de diensten. Regelmatig is er bij houders onduidelijkheid over wat het houderschap van een instellingssysteem inhoudt. Dat betreft in het bijzonder de zeggenschap over de functionaliteit van en de gegevens in de systemen en de verantwoordelijkheid voor security en privacy. Deze notitie geeft daar duidelijkheid over aan de houders en hun vertegenwoordigers in het I-Beraad. Deze notitie is op 26 mei 2015 in het CDO (Centraal Directeuren Overleg) instemmend besproken.
IT-Sourcing & Cloud Strategie UT
IT-Sourcing & Cloud Strategie UT
Leidraad voor het sourcen van IT-services. Het doel van IT-sourcing is het leveren van IT-services met de optimale prijs/prestatie verhouding. Aspecten van prestatie zijn daarbij: kwaliteit, kwantiteit, innovatie, flexibiliteit, beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid, authenticatie/autorisatie, tijd/plaats/device, samenhang. Deze strategie is op 25 maart 2013 door het CvB vastgesteld.
Instellingssystemen en hun bekostiging
Instellingssystemen en hun bekostiging
Wanneer zijn informatiesystemen op de UT instellingssystemen? En hoe zit het dan met de bekostiging? Hoe kan een maatwerksysteem omgezet worden in een instellingssysteem? Deze notitie zet de antwoorden op deze vragen nog eens op een rij.