Zie Over ons onderwijs

Onderwijskwaliteit

Op deze pagina lees je meer over de kwaliteitszorg, evaluatie-instrumenten en docentprofessionalisering.

Kwaliteitszorg

De kwaliteit van het onderwijs van de Universiteit Twente wordt zowel intern als extern gemonitord. Kwaliteitszorg is dan ook op een aantal verschillende niveaus georganiseerd. College van Bestuur, decanen, opleidingsdirecteuren, docenten en studenten hebben ieder hun eigen rol in de monitoring van de onderwijskwaliteit. Daarbij worden de universiteit als geheel en iedere opleiding afzonderlijk, extern beoordeeld door een panel van externe deskundigen.

FORMELE STATUS

De Universiteit Twente is een door de Nederlandse overheid bekostigde universiteit volgende de Wet op het Hoger Onderwijs (WHW). De Universiteit Twente heeft de ‘Code of Conduct International Student in Dutch Higher Education’ ondertekend. Deze bevat richtlijnen voor de kwaliteit van dienstverlening aan internationale studenten. Bekijk voor meer informatie de webpagina voor International Study.

EXTERNE BEOORDELING

Hieronder lees je meer over de externe beoordeling van ons onderwijs.

Opleidingsaccreditaties en instellingstoets door de NVAO

Alle bachelor- en masteropleidingen worden geaccrediteerd door de NVAO. Alle opleidingen worden iedere 6 jaar beoordeeld door een extern panel van (internationale) experts en studenten. De NVAO is de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie. Sommige opleidingen zijn daarnaast ook geaccrediteerd door andere instanties. Dit staat bij deze opleidingen vermeld.

De universiteit Twente heeft de instellingstoets van de NVAO in 2014 succesvol doorlopen. Het doel van de instellingstoets was om te beoordelen of de universiteit als instelling een systeem van kwaliteitszorg heeft waarmee de kwaliteit van de opleidingen kan worden gegarandeerd en steeds kan worden verbeterd.

Rankings

De Universiteit Twente is opgenomen in verschillende gerenommeerde rankings zoals Times Higher Education, QS and ARWU en schaart zich daarmee tot de top van de universiteiten wereldwijd.

INTERNE MONITORING

Er zijn verschillende organisatieonderdelen betrokken bij de monitoring van de kwaliteit van ons onderwijs.

Opleidingscommissie

Elke opleiding heeft een opleidingscommissie. De opleidingscommissie is een medezeggenschapsorgaan en vertegenwoordigt studenten en docenten op opleidingsniveau.  De opleidingscommissie bestaat uit een gelijk aantal docenten en studenten.

In algemene zin adviseert deze commissie de opleidingsdirecteur over het verbeteren en waarborgen van de onderwijskwaliteit van de opleiding (inclusief de kwaliteitsafspraken). Volgens de Wet op het Hoger Onderwijs (artikel 10.3c) is het de taak van een opleidingscommissie om te adviseren over de wijze waarop de kwaliteit van een bacheloropleiding kan worden gewaarborgd en verbeterd. In de praktijk betekent dit dat de opleidingscommissie:

  • instemmingsrecht heeft in tot sommige onderdelen van de Onderwijs- en Examenregeling (EER), en recht van overleg in andere onderdelen;
  • de uitvoering evalueert van de onderwijs- en examenregeling;
  • adviseert over het kwaliteitszorgsysteem, over de jaarlijkse evaluatie van vakken en modules, het curriculum, inclusief toelatingscriteria en examencriteria voor de eindbeoordeling en thesis.

Gezien deze taken is de opleidingscommissie een belangrijke gesprekspartner voor de opleidingsdirecteur.

Examencommissie

De examencommissie heeft wettelijk tot taak om onafhankelijk van het management van de opleiding, de kwaliteit van de diploma’s en de toetsing te bewaken (Wet op het Hoger Onderwijs artikel 7.12). Deze commissie bepaalt de richtlijnen voor toetsing en examinering, en beoordeelt of studenten aan de eindtermen van de opleiding voldoen. De commissie heeft minimaal één lid die docent in de opleiding is en één extern lid. De commissie besluit ook over verzoeken van individuele studenten omtrent keuzes/aanpassingen in het te volgen studieprogramma. De examencommissie schrijft jaarlijks een jaarverslag, gericht aan de decaan van de faculteit waaronder de opleiding valt, met aanbevelingen voor het verbeteren van de kwaliteit van toetsing en de procedures daaromtent binnen de opleiding.

Medezeggenschap van studenten en medewerkers

Studenten hebben grote invloed op de opleiding die ze volgen. Op ieder niveau in de organisatie geven studenten advies over hoe het onderwijs te verbeteren valt en over hoe het systeem van kwaliteitszorg te verbeteren is.

Zowel in de universiteitsraad, de faculteitsraden als de opleidingscommissies hebben studenten inspraak in onderwijsontwikkeling en geven zij advies over onderwijskwaliteit en onderwijskwaliteitszorg.

Studieverenigingen

Iedere opleiding of groep van opleidingen heeft een studievereniging. Studieverenigingen hebben een eigen rol bij opleidingsevaluaties en in het doorspelen van knelpunten. Studieverenigingen zijn een belangrijke gesprekspartner voor het management van opleidingen.

Instellingstoets Kwaliteitszorg

Meer informatie vind je op de Engelstalige pagina: Instellingstoets Kwaliteitszorg.

Kwaliteitsafspraken 2019-2024

Meer informatie vind je op de Engelstalige pagina: Quality agreements.

Evaluatie-instrumenten


De ervaringen en meningen van huidige studenten over hun opleiding en de geboden faciliteiten, worden ieder jaar gepeild via de Nationale Studenten Enquête (NSE). Tegelijkertijd worden binnen de universiteit verschillende onderwijsevaluaties uitgevoerd, zowel op instellingsniveau als op opleidingsniveau. Dit gebeurt via gestructureerde vragenlijsten, maar ook via gesprekken met studenten(panels).

De Universiteit Twente neemt deel aan de International Student Barometer (ISB) uitgevoerd door i-graduate. De ISB meet en vergelijkt de verwachtingen en ervaringen van onze internationale studenten vanaf de eerste aanmelding tot en met het verblijf en vertrek. Op basis van de resultaten van de ISB is de universiteit in staat internationale studenten nog beter te bedienen.

Om erachter te komen hoe alumni vanuit hun werkkring terugkijken op hun opleiding neemt de Universiteit Twente deel aan de Nationale Alumni Enquête (NAE). Verder moedigt de universiteit alumni aan om betrokken te blijven.

Docentprofessionalisering

Goede docenten zijn van cruciaal belang voor de kwaliteit van het onderwijs. Aan de Universiteit Twente combineren docenten doorgaans het geven van onderwijs met het doen van onderzoek. Dit geeft inspiratie en steeds nieuwe inhoudelijke uitdagingen, zowel voor docenten als voor studenten.

Via een uitgebreid scholingsaanbod voor docenten schenkt de UT specifiek aandacht aan het verder ontwikkelen van docenten op het gebied van onderwijs. Verder is iedere docent in principe verplicht een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) te halen.