Master kiezen? Volg de Online Open Day op 19 november!

OVERZICHT VAN DE VAKKEN IN DE OPLEIDING ECB SPECIALISATIE Scheikunde

De tweejarige masteropleiding is ingedeeld in een educatief deel en een vakinhoudelijk deel. Tijdens het educatieve deel volg je vakken die ingaan op de vakdidactische kennis en competenties die je nodig hebt om voor de klas te staan. Het vakinhoudelijke deel staat in teken van het door jou gekozen vakgebied waarbij je werkt aan vakinhoudelijke kennis en vaardigheden. De educatieve vakken hebben een vaste volgorde en moeten over het algemeen gelijktijdig met een schoolpracticum gevolgd worden, maar verder is er veel keuzevrijheid bij de inrichting van het studieprogramma. 

Educatief jaar 

Semester 1

Semester 2

Kwartiel 1

Kwartiel 2

Kwartiel 3

Kwartiel 4

Onderwijskunde 1 5EC

Onderwijskunde 2 5EC

Onderzoek van onderwijs 10EC

Schoolpracticum 1 

+ Minilessen/Intervisie 5EC

Schoolpracticum 2

+ Intervisie 15 EC

Indeling Vakdidactiek 5EC

Vakdidactiek 1 5EC

Vakdidactiek 2 5EC

Ontwerpstudio 5EC

 • Semester 1

  Het vak Onderwijskunde 1 biedt een eerste oriëntatie op het beroep van docent. Het begrip ‘leren’, ontwerpen van onderwijs, je eigen verbale en non-verbale gedrag, omgaan met leerlingen en toetsing komen in dit vak aan de orde. Verder maak je bij Inleiding Vakdidactiek kennis met de didactische principes van lesgeven in het schoolvak. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de oriëntatie op de school waar je gaat lesgeven. Parallel hieraan start je in het eerste kwartiel met de ontwikkeling van je competenties in praktijksituaties door middel van Schoolpracticum 1.

  Schoolpracticum 1 is een oriënterend vak dat je laat kennismaken met het beroep van leraar in het voortgezet onderwijs. Eerst oefen je met het geven van minilessen aan je medestudenten. Daarna ga je onder supervisie van een ervaren docent en veelal samen met een medestudent aan de slag op een school. Door reflectie op je ervaringen worden theorie en praktijk gekoppeld. Binnen Schoolpracticum 1 geef je minimaal 15 lessen. Daarnaast besteed je ook tijd aan andere schoolactiviteiten, zoals het begeleiden van leerlingen bij opdrachten die buiten de ‘gewone’ lesuren plaatsvinden. De beoordeling vindt plaats aan de hand van je eindverslag, door de vakdidacticus, in overleg met de school. Aan het einde van het vak beschik je over een plan voor je verdere professionalisering als leraar. Dit plan gebruik je bij het vervolgvak Schoolpracticum 2.

  In het tweede kwartiel begint het vak Onderwijskunde 2. Hierbij komen leertheorieën en hun implicaties voor het onderwijs, alsook het gebruik van ICT aan bod. Daarnaast wordt onder meer aandacht besteed aan toetsing en diversiteit in de klas. In Vakdidactiek 1 verdiep je je in de didactische principes van je eigen schoolvak. Je houdt je aan de hand van literatuur en opdrachten bezig met aspecten als: lesopbouw, begripsvorming, lesvormen, practica, methoden om problemen op te lossen, toetsen en activerend onderwijs. Je vormt je eigen standpunten over het hoe en waarom van het onderwijs in het betreffende vakgebied.

  Schoolpracticum 2 start het tweede kwartiel en loopt door in het tweede semester. Tijdens Schoolpracticum 2 ontwikkel je je verder tot startbekwaam docent. Algemene opdrachten en lesobservaties dragen bij aan de nadere kennismaking met de school, de sectie, de vakcoach, de klas(sen), de leerstof die behandeld wordt en de wijze waarop dit gebeurt. Je geeft 105 lessen en besteedt de nodige aandacht aan overige schoolactiviteiten en leerlingcontacturen. Je stelt je op als junior-collega of je bent wellicht al werkzaam als docent en combineert werk en stage. 

 • Semester 2

  Het tweede semester bestaat uit de vakken Schoolpracticum 2 (gestart in kwartiel 2), Ontwerpstudio, Vakdidactiek 2 en Onderzoek van Onderwijs. Vakdidactiek 2 bouwt voort op Vakdidactiek 1, en is meer gericht op de bovenbouw. Dit vak is gekoppeld aan Schoolpracticum 2. In Ontwerpstudio ontwikkel je in een interdisciplinaire groep lesmateriaal voor een projectweek waarin integratie van verschillende disciplines centraal staat. Het eindproduct is een lesmodule met een omvang van drie lessen of een dagdeel.

  Je sluit het educatieve jaar af met het vak Onderzoek van Onderwijs. Dit vak draait om verdieping en integratie van eerder verworven kennis. Het onderzoek sluit in de regel aan bij onderzoek dat binnen de vakgroep ELAN plaatsvindt en is tevens gekoppeld aan relevante zaken op de eigen opleidingsschool waar het onderzoek wordt uitgevoerd.

Vakinhoudelijk jaar

Semester 1

Semester 2

Kwartiel 1

Kwartiel 2

Kwartiel 3

Kwartiel 4

Mastervak 5EC


Onderzoek in onderzoeksgroep 30EC

Mastervak 5EC

Mastervak 5EC

Mastervak 5EC

Mastervak 5EC

Mastervak 5EC

 • Invulling van de mastervakken

  Studenten die zich specialiseren in het schoolvak scheikunde volgen vakken uit de masteropleiding Chemical Engineering. De mastervakken zijn ondersteunende specialisatievakken, bereiden voor op het vakinhoudelijke onderzoek en sluiten aan bij de vakinhouden van het betreffende schoolvak. Het pakket wordt samengesteld in overleg met de vakdidacticus en de begeleider van het bètavakinhoudelijk onderzoek.

 • Invulling van de track-keuzeruimte

  De trackruimte kan worden besteed aan schakelvakken (aanvullende vakinhoudelijke vakken), extra mastervakken, uitbreiding van het vakinhoudelijk onderzoek, uitbreiding van het onderzoek van onderwijs of een didactische vertaling van een onderzoeksonderwerp naar een educatieve situatie in bijvoorbeeld het leerlingenlab of voor een vakvernieuwingsmodule. Andere mogelijkheden zijn relevante gedragswetenschappelijke vakken, een vrij project of een internationale stage.

 • Onderzoek in de onderzoeksgroep

  In het afsluitende onderzoek van 20 of 30 EC integreren studenten de kennis die is opgedaan in het vakwetenschappelijk deel van de opleiding. De onderzoeksstage is ruim voldoende om een onderzoek uit te voeren en te ervaren hoe een onderzoeksgroep werkt.

Overzicht van de vakken in de opleiding ECB specialisatie Scheikunde

* De vakken worden gekozen in overleg met de begeleider van het vakinhoudelijk onderzoek

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies