UTDienstenGAInternal Audit

Internal Audit

De afdeling Internal Audit is de interne auditafdeling van de Universiteit Twente en vormt een onderdeel van de dienst General Affairs. De interne auditafdeling geeft het College van Bestuur en het management op basis van deskundig en objectief onderzoek (audits en adviezen) aanvullende zekerheid over de effectiviteit en beheersing van de bedrijfsvoering van de universiteit, opdat zij slagvaardig kan opereren. Via gevraagde en ongevraagde adviezen levert de interne auditafdeling een bijdrage aan de beheersing en de kwaliteit van de bedrijfsvoering, bestuurlijke informatievoorziening en risicobeheersing. Internal Audit verricht deze audits en adviezen onder andere op gebied van:

Voorbeelden van bovenstaande werkzaamheden zijn het onderzoek van de opgave van de bekostigingsgegevens, de controle van subsidiedeclaraties van de universiteit, IT-audits en behavioural audits.

De taakopdracht van de afdeling Internal Audit is door het College van Bestuur van de Universiteit Twente vastgesteld en vastgelegd in een audit charter d.d. maart 2021, waarin onder andere doel, functie, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en waarborgen ten behoeve van de onafhankelijkheid van de interne auditafdeling zijn vastgelegd.

Om te kunnen waarborgen dat de uitgevoerde audit werkzaamheden en daaruit voortvloeiende rapportages voldoen aan de (hoogwaardige) kwaliteitseisen die daaraan uit oogpunt van vaktechnische verantwoordelijkheid worden gesteld (relevante wet- en regelgeving) en om een bijdrage te kunnen leveren aan de inhoudelijke kwaliteit (uniformiteit) van de dienstverlening, beschikt de afdeling Internal Audit over een stelsel van kwaliteitsbeheersing. De beschrijving van dit stelsel van kwaliteitsbeheersing is vastgelegd in een kwaliteitshandboek. Dit handboek vormt een leidraad voor de verschillende procedures binnen de auditfunctie, zoals deze ook naar concrete werkinstructies zijn vertaald.

Voor wat betreft de efficiënte uitvoering van audits, maakt de afdeling Internal Audit gebruik van een gedetailleerde medewerkersplanning en projectplanning, hetgeen een adequate inzet en sturing van mensen en middelen mogelijk maakt. Daarbij wordt rekening gehouden met de onafhankelijkheid en benodigde deskundigheid van medewerkers voor het uitvoeren van de audits en adviezen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van specifieke auditsoftware (MLE Controle). Deze software bouwt het dossier op conform de controlestandaarden van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. Deze controlestandaarden vereisen dat de auditor een grondige risicoanalyse uitvoert, waarmee op gestructureerde wijze wordt ingespeeld op de ingeschatte risico's en een heldere evaluatie vastlegt van de tijdens de werkzaamheden geïdentificeerde afwijkingen (overwegingen). Deze applicatie maakt deze elementen volledig inzichtelijk en ondersteunt de interne auditafdeling om aan betreffende wet- en regelgeving compliant te zijn.

Contactpersoon voor de interne auditfunctie is Renata Oosterkamp (r.j.g.m.oosterkamp@utwente.nl).

drs. R.J.G.M. Oosterkamp RA (Renata)
Ondersteunend en beheerspersoneel