4 november 2021
Language:
NL

Geschillencommissie Universiteit Twente

Precies een jaar geleden is de Geschillencommissie Universiteit Twente van start gegaan. De leden van deze geschillencommissie zijn deskundig en niet aan de universiteit verbonden. Lees in dit artikel wanneer je als medewerker naar de geschillencommissie kunt stappen.


Achtergrond
Als Universiteit Twente vinden we het belangrijk dat we samen werken aan én in een veilige woon-, studeer- en werkomgeving. Hiervoor ondernemen we verschillende acties. Één daarvan is dat we, conform cao, de sectorale geschillenregeling Nederlandse Universiteiten nader uitgewerkt hebben in een geschillenregeling UT. Deze regeling geldt vanaf 1 november 2020. Als medewerker van de UT betekent dit dat je een eventueel geschil in de arbeidsrechtelijke sfeer kunt indienen bij de geschillencommissie.

Wanneer naar de geschillencommissie?
De relatie tussen werkgevers en werknemers is vaak goed. Toch ontstaan er in de werksituaties regelmatig vragen die betrekking hebben op de relatie werkgever en werknemer. Uiteindelijk kan daardoor mogelijk een geschil ontstaan. Natuurlijk heeft het altijd de voorkeur dat je hierover eerst met je leidinggevende in gesprek gaat. Als dit niet leidt tot een oplossing, dan kun je je geschil aan de geschillencommissie voorleggen.

De geschillencommissie is bevoegd een oordeel te geven over de volgende onderwerpen:

  • personeelsbeoordeling;
  • een wijziging van je functie waarmee je het niet eens bent;
  • als geweigerd wordt je te bevorderen naar de functionele schaal;
  • een toekenning, afwijzing, intrekking of terugbetaling van studiefaciliteiten;
  • als toestemming tot het verrichten van nevenwerkzaamheden geweigerd wordt;
  • naleving van gemaakte salarisafspraken en de uitvoering van het keuzemodel uit de cao Nederlandse Universiteiten;
  • naleving van gemaakte verlofaanspraken.

Als het geschil geen betrekking heeft op een van de bovengenoemde onderwerpen, dan kun je daarmee niet naar de geschillencommissie. Mogelijk is er dan een ander orgaan dat je kan helpen bij het oplossen van je geschil.
Hier vind je informatie.

Onafhankelijke geschillencommissie
In het kader van de geschillenregeling is de geschillencommissie samengesteld, die bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en leden. Deze personen zijn deskundig, niet aan de universiteit verbonden en hebben als taak geschillen te onderzoeken en te behandelen. De geschillencommissie adviseert het College van Bestuur over het geschil, het College van Bestuur neemt uiteindelijk een beslissing.

Geschil voorleggen?
Je kunt jouw eventuele geschil voorleggen binnen 6 weken, nadat de beslissing waar jouw geschil met je leidinggevende betrekking op heeft, aan jou is verzonden. Een geschil dient elektronisch te worden ingediend via geschillen-hr@utwente.nlAan het indienen van een geschil zijn geen kosten verbonden. De kosten die je eventueel maakt voor juridische bijstand zijn voor eigen rekening.

Meer informatie
De geschillenregeling UT en de website geven meer informatie over de geschillencommissie en de procedure.
Zie hier de geschillenregeling
Meer info vind je hier.

Mocht je nog aanvullende vragen hebben, neem dan contact op met Veronika Trifunovic, secretaris van de geschillencommissie via v.trifunovic@utwente.nl of telefoon 7899 op werkdagen maandag en woensdag.

Kijk hier voor alle acties binnen House of Integrity.


My favorites

About my favorites
Add your favorite apps to your bookmarks by using the favorite button

Please wait a moment...