Duurzaamheid

De ongewenste klimaatverandering leidt tot maatregelen om de gebouwde omgeving te verduurzamen. De aandacht gaat hierbij vooral uit naar energie. We realiseren ons echter ook dat watermanagement van groot belang is voor de leefbaarheid van onze omgeving. Binnen het UT vastgoedbeleid zijn er daarom ook kaders vastgesteld om te sturen op duurzaamheid.

Gebouwen

De Universiteit Twente is continu bezig met het verduurzamen van de organisatie. Het is onze missie om in te spelen op maatschappelijke behoeften door duurzame, proactieve maatregelen te ontwikkelen om onze planeet en de mensen die erop leven te ondersteunen. We zijn toegewijd aan ecologische, sociale en economische duurzaamheid in ons onderwijs, onderzoek, innovatie en de manier waarop we onze eigen organisatie runnen. Ook ontwikkelen we ons vastgoed duurzaam. Deze film toont de hoogtepunten van alle duurzame elementen in de meest recente projecten op de UT campus.

ITC gebouw - Langezijds


Duurzaamheidsstreven

Onze groene campus biedt een open-innovatie-ecosysteem voor onderzoek en educatie waaruit wij inspiratie putten voor een duurzaam operationeel management. Milieu en klimaat vormen samen het zwaartepunt voor educatie, onderzoek en operationeel management.

De kernactiviteiten van de Universiteit Twente zijn onderzoek, educatie en valorisatie. Duurzaamheid is van betekenis voor onze studie- en onderzoekprogramma's. Met name op het gebied van onderzoek loopt Universiteit Twente ver vooruit en heeft een reputatie verworven door praktische oplossingen te bieden.

Het nieuwe ITC-gebouw moet daarom niet alleen voldoen aan de wettelijke eisen voor duurzaamheid, maar ook aan onze bijkomende ambities op alle terreinen van duurzaamheid. Het gebouw moet een perfecte invulling geven aan de prioriteiten ‘groen’ en ‘duurzaam gebruik'.

Raamwerk voor certificering:

Er is besloten dat het gebouw zal worden gecertificeerd op de grondslag van GPR-gebouw. Dit instrument is zowel van toepassing op de definitie van een basisniveau van duurzaamheid, als op de daadwerkelijke realisatie van de visie. Het ITC-gebouw moet voldoen aan het basisniveau voor duurzaamheid uitgaande van GPR-gebouw met een gemiddelde score van 8.0 en een energiescore van 9.0. Het gebouw wordt gecertificeerd volgens de Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR). Een duurzaam gebruik van het gebouw wordt gerealiseerd door een optimaal gebruik van de ruimte en aandacht voor het welzijn van de gebruikers. 

Milieuscore van GPR-gebouw

(Minimale) eisen

Effect op afvalwater, bodem en grondwater

> 75% van het dakoppervlak is voorzien als extensief groen dak.

Maatregelen tegen fijnstof

Er wordt een groen dak of groene gevel toegepast.

Visueel comfort

Uitzicht op groen vanuit minimaal 50% van de ruimten.

Duurzamere uitrusting voor toekomstig gebruik

Gevel geschikt voor begroeiing.

Educatieve waarde

Zichtbare faciliteiten voor biologische diversiteit.

Energie:

Het gebouw voldoet aan de BENG-eisen in aanvulling op de wettelijke eisen zoals die vanaf de tweede helft van 2020 van kracht zijn.  

Functie van het gebouw

1-

Energiebehoefte

kWh/m2.jr

2-

Primair fossiel energieverbruik

kWh/m2.jr

3-

% hernieuwbare

 energie ter plekke

Educatieve functie en ontmoetingsplek

40

40

50

Kantoorfunctie

35

20

50

Waterverbruik:

De toepassing van circulaire materialen:

Minimaal 35% van alle benodigde bouwmaterialen zijn circulaire materialen. Dit moet blijken uit materiaallijsten en certificaten van oorsprong voor de gebruikte materialen.

Technohal

Duurzaam en slim

De Technohal is niet alleen duurzaam maar ook slim ingericht. Toiletten spoelen door met regenwater en plafondpanelen kunnen verwarmen, koelen en de akoestiek bepalen. In het gebouw wordt de verlichting, regelen van temperatuur en reserveren van ruimtes modulair ingericht zodat dit slim beheerst kan worden. Zo kunnen we van een collegezaal of studentenvoorziening een kantoorruimte maken en omgekeerd.

Bestrating

Voor de bestrating van parkeerplaats De Es zijn cementvrije betonklinkers gebruikt. Daarnaast is op initiatief van de BIOS Lab-on-a-chip leerstoel van hoogleraar Albert van den Berg is parkeerplaats De Es op de UT-campus gevoegd met met olivijn van greenSand. Door het mineraal olivijn te gebruiken bij het voegen van de bestrating vermindert de CO₂-uitstoot. De leerstoel BIOS Lab-on-a-chip compenseert hiermee een deel van de CO₂-uitstoot van alle vliegreizen van vorig jaar. 

Water

WATEROPSLAG ONDER PARKEERTERREIN FACULTY CLUB

We hebben een waterbufferend en -infiltrerend systeem met holle ruimte onder de parkeerplaats van de Faculty Club aangelegd: AquaBASE. De UT was een van de eerste in Nederland, onze campus was de testlocatie. In het eerste jaar zijn de resultaten gemonitord en bleek de test succesvol. Het systeem bestaat uit waterpasserende stenen met voegen van een aantal millimeter voor goede een doorwateringssnelheid en infiltratiecapaciteit. De onderlagen hebben holle ruimten waarin water opgeslagen wordt en hebben de draagkracht en stabiliteit voor het gebruik als parkeerplaats. Zo wordt water langer vastgehouden en infiltreert het langzaam in de bodem. Technische details van de onderlagen vind je op de website van Aquabase

Waterzuiveringslab op Hogekampplein

Op het Hogekampplein wordt gewerkt aan een transparant vormgegeven waterzuiveringslab. Dit lab wordt gebruikt door onderzoekers van de faculteit Science and Technology, die onderzoek naar waterzuivering door middel van membranen doen, om verschillende membraantechnieken in de praktijk te testen. Het Hogekampplein is een geschikte plek voor een waterzuiveringslab, vanwege de opvang van regenwater van de Hogekamp, de High Tech Factory, en het Hogekampplein, dat wordt afgevoerd naar de naastgelegen Vrijhof-vijver. In deze vijver is een reinigend helofytenfilter aangebracht. Dit filter zuivert het regenwater. Het water wordt vervolgens naar de schoonwaterkelder onder de Hogekamp gepompt waarin ongeveer 1000 m3 water opgeslagen kan worden.

In de ondergrond van het Hogekampplein is een hemelwaterriolering en een vuilwaterriolering aanwezig. Door het lab aan dit systeem te koppelen, wordt het mogelijk onderzoek te doen naar de zuivering van verschillende waterstromen. Dit zal substantieel bijdragen aan de kwaliteit en impact van het membraanonderzoek.

Na zuivering heeft het water nagenoeg dezelfde kwaliteit als drinkwater en is het geschikt om in de zomermaanden de sportvelden op de campus te besproeien.

De zuiveringstechniek die hier wordt toegepast is een duurzaam, door de universiteit ontwikkeld membraanzuiveringssysteem.

Tuinen

Tuinen met hoge mate van biodiversiteit

Op diverse locaties op het UT terrein zijn verschillende soorten bloembollen en bloemzaden gepland. Al deze bloemen hebben een verschillende bloeiperiode waardoor er tot begin mei mooie wisselingen in samenstelling zullen plaatsvinden. Deze bloemen zijn niet alleen uitgekozen ter verfraaiing van de UT, maar voornamelijk om de biodiversiteit te verhogen. Op verschillende locaties op het UT terrein is daarom gekozen voor bloembollen die specifiek de biodiversiteit op die plekken verbeteren.AANTREKKEN VAN SPECIALE BIJEN

In het vroege voorjaar is er van nature weinig nectar en stuifmeel in de natuur te vinden. De geplante bloemen geven dan ook veel nectar en stuifmeel af waardoor ze zeer voedselrijk voor bijen en andere insecten zijn. Op diverse plekken op het UT terrein is deze speciale bijen mix bestaande uit onder andere crocussen, chionodoxa, scilla, muscari en verwilderingtulpen gepland. In de buurt van eikenbomen zijn voornamelijk sneeuwklokjes, winteraconieten, boerencrocussen, sterhyacinten, bostulpen, lenteklokjes en de wilde narcissen te vinden. Deze bloemen trekken namelijk de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierusp aan, zoals de sluipwesp, gaasvlieg en sluipvlieg.

Meer weten?

Wil je meer weten over duurzaamheid op de Universiteit Twente? Ga naar utwente.nl/duurzaamheid of stuur een e-mail naar sustainability@utwente.nl.