Bestuur

Goed Bestuur & Wetenschappelijke integriteit

De Universiteit Twente schaart zich met alle andere Nederlandse universiteiten achter de naleving van de Gedragscode ‘Goed Bestuur’, zoals deze in VSNU verband is overeengekomen.

Op deze pagina vind je links naar de relevante informatie die hierop betrekking heeft. Ook staat hier informatie over de andere onder VSNU overeengekomen gedragscodes, bijvoorbeeld op het gebied van proefdiergebruik en links naar ons Bestuur- en beheersreglement, het studentenstatuut en richtlijnen op het gebied van wetenschappelijke integriteit.

Nevenwerkzaamheden

Het verrichten van nevenwerkzaamheden, zoals externe advisering of bestuurswerk, heeft doorgaans een positief effect op de verbindingen die een wetenschapper legt met de samenleving. Dit type werkzaamheden past dus uitstekend bij de ondernemende attitude die de Universiteit Twente wil stimuleren onder haar wetenschappelijke staf. Om hierover duidelijke afspraken te maken en wetenschappelijke integriteit te garanderen, heeft de UT een regeling nevenwerkzaamheden die aansluit bij de Nederlandse gedragscode. Transparantie staat daarbij hoog in het vaandel: daarom vind je op deze site een zo volledig en actueel mogelijk overzicht van de UT-hoogleraren en hun nevenfuncties.

WEtenschappelijke integriteit

De Universiteit Twente onderschrijft de richtlijnen voor wetenschappelijke integriteit, zoals die zijn vastgelegd in de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (English version). Ook relevant zijn de Europese gedragscode en het Singapore statement on research integrity. Daarnaast wijzen wij op het advies van de KNAW over correct citeren en de gedragscodes en richtlijnen voor onderzoekspublicaties zoals wereldwijd vastgelegd door de Committee on Publication Ethics (COPE).

Ter bescherming en waarborging van de wetenschappelijke integriteit heeft het College van Bestuur de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit vastgesteld. Deze regeling voorziet in een procedure voor melding en behandeling van mogelijke schendingen van de wetenschappelijke integriteit. Deze regeling sluit aan bij het landelijke LOWI reglement.

Aanspreekpunt voor klagers

Het eerste aanspreekpunt is de universitaire vertrouwenspersoon voor wetenschappelijke integriteit (voor de klager), Prof.dr.ir. Olaf Fisscher (emeritus), email: o.a.m.fisscher@utwente.nl. Met hem kun je mogelijke schendingen van de wetenschappelijke integriteit, alsmede eventuele vervolgstappen, op vertrouwelijke basis bespreken. 

Commissie

Klachten over (mogelijke) schendingen van de wetenschappelijke integriteit worden behandeld door de hiervoor ingestelde commissie, bestaande uit:

  • Prof. dr. B.R. (Bärbel) Dorbeck-Jung (emeritus), voorzitter
  • Prof.dr.ir L. (Leon) Lefferts, faculteit TNW
  • Prof.dr.ir. P. (Piet) Bergveld (emeritus)
  • Prof.dr. S.J.M.H. (Suzanne) Hulscher, faculteit CTW

Daarnaast zijn er twee plaatsvervangend leden benoemd namelijk Prof. dr. J.M. (Jules) Pieters en Prof.dr.ir. A. (Alfred) Stein. Klachten kun je richten aan de secretaris van de commissie, dr.ir. H. (Haico) te Kulve, e-mail: h.tekulve@utwente.nl.

Ondersteuning voor de beklaagde

Medewerkers van de UT die te maken hebben (gekregen) met een klacht betreffende hun integriteit worden desgewenst bijgestaan door de onafhankelijke universitaire "vertrouwenspersoon voor de beklaagde" Prof.dr. Ariana Need, e-mail: a.need@utwente.nl. De vertrouwenspersoon voor de beklaagde kent de regels en procedures en kan de beklaagde hierin ondersteunen. De beklaagde kan zijn of haar zorgen met de vertrouwenspersoon voor de beklaagde delen en deze vertrouwenspersoon kan tevens nazorg leveren.

Onderzochte meldingen

Binnen de UT zijn gedurende de jaren tot en met 2012 geen ingediende klachten over mogelijke schendingen van de wetenschappelijke integriteit gegrond verklaard. Wel zijn drie casussen onderzocht. In het jaar 2013 zijn 2 casussen onderzocht, waarvan er 1 ongegrond en 1 gegrond is verklaard. In het jaar 2014 heeft de Commissie Wetenschappelijke Integriteit geen ingediende klachten ontvangen. In 2015 zijn er vier klachten binnengekomen. Daarvan is één klacht niet ontvankelijk verklaard en zijn de overige drie klachten inhoudelijk verder onderzocht. In 2016 en 2017 zijn de drie ontvankelijk verklaarde casussen uit 2015 afgehandeld. In 2016 heeft de Commissie Wetenschappelijke Integriteit geen ingediende klachten ontvangen.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de websites van de VSNUNWO, de KNAW, en het LOWI.