HomeOrganisatieOver de UTVeiligheid en integriteit

Veiligheid en integriteit

De UT wil iedereen een sociaal veilige omgeving bieden. In een dergelijke omgeving behoren respect, integriteit, eerlijkheid en aandacht voor de ander tot de normale omgangsvormen.

Het bieden van een sociaal veilige omgeving vereist een actieve bijdrage van eenieder die bij de Universiteit Twente werkzaam is, te gast is, studeert of de instelling bezoekt: niet alleen met betrekking tot het eigen gedrag, maar ook door een waakzame houding te hebben tegenover elke vorm van ongewenst gedrag.

Als universiteit doen we er veel aan om ongewenst gedrag te voorkomen. De basis daarvoor vormt onze gedragscode. Deze code bevat de uitgangspunten voor het gedrag van een ieder binnen onze community. We kennen een uitgebreide hulpstructuur voor het geval men een melding op dit vlak wil doen, we hanteren heldere procedures voor klachten en meldingen. We hebben diverse vertrouwenspersonen waar men zich toe kan wenden. De UT kent ook een ombudsfunctionaris en er is in brede zin aandacht voor het belang van een veilige cultuur in team- en leiderschapsprogramma’s. In geval van overtreding van de gedragscode hanteert de UT een zerotolerancebeleid en treden we met passende maatregelen op waar nodig. Via ons House of Integrity-programma is een en ander georganiseerd volgens drie pijlers: wetenschappelijke, sociale en zakelijke integriteit.