Service Portal

Veiligheidsinformatie Laboratorium

Voor een adequate hulpverlening en onderhoudswerkzaamheden moeten gegevens bekend zijn ten aanzien van de aard van de werkzaamheden in het laboratorium en/of experimenteerruimte. Het formulier Veiligheidsinformatie Laboratorium/Experimenteerruimte moet zich aan de buitenzijde van het lab bevinden in het daarvoor bestemde bakje.

Afsluiten deuren laboratoria en werkplaatsen

Binnen de UT zijn diverse laboratorium ruimten (chemisch, fysische, biologische, werktuigbouwkundige, elektrotechnische) en werkplaatsen aanwezig. Medewerkers en studenten moeten er veilig kunnen werken en in relatie met het milieu wil de UT dat zo energie efficiënt mogelijk doen.
Op grond van de Arbowet en de omgevingswet (wet milieubeheer) hebben de lab ruimtes en werkplaatsen allerlei technische voorzieningen. 

Om aan de arbo-en milieu-eisen te voldoen dienen de deuren van de ruimte bij normaal gebruik gesloten te zijn. Open deuren ontregelen het beheersysteem waardoor een situatie kan ontstaan waarbij niet meer aan de veiligheidseisen wordt voldaan en er een mogelijk gevaar voor de aanwezige personen en/of omgeving kan ontstaan. Het bewust open laten staan van deuren wordt vanuit de arbowet als verwijtbaar gedrag aangemerkt waarvoor betrokken verantwoordelijk zijn. Tevens is er verlies aan energie daar het systeem tracht de ontregeling van de ventilatie te compenseren.

Onderstaande aandachtspunten zijn van belang m.b.t. het sluiten van deuren van labs en werkplaatsen.

Er is een minimale ventilatievoud voor het garanderen van de veiligheid van toepassing voor de bovengenoemde ruimte vanwege:

 • De gevaarlijke stoffen/gassen/stofdeeltjes die kunnen vrijkomen in de ruimte en eventueel buiten de ruimte;
 • Voorkomen van verspreiding van gevaarlijke stoffen/gassen/stofdeeltjes (bijvoorbeeld houtstof);
 • De biologische aspecten aan de ruimte (GGO en biologische agentia);
 • De temperatuur regeling in de ruimte;
 • De afstemming van de zuurkast afzuiging en de ruimte ventilatie;
 • ATEX (explosieveiligheid).

Daarnaast is/kan er sprake zijn van:

 • Toegangsautorisatie in verband met de ARBO wet.;
 • Over of onderdruk in een ruimte van wege de ruimte classificatie;
 • Gevaarlijke werkzaamheden in het lab (denk aan lasers);
 • Wettelijke classificaties eisen van labs (bijvoorbeeld een GGO- of een radionucliden lab);

In algemene zin:

 • Brandveiligheid is van belang. Gesloten ruimten beperken de snelle verspreiding van de rookontwikkeling bij een brand. Daarnaast bepalen drukverschillen in het gebouw ook de luchtstromen in het gebouw. Dit is van belang in geval van brand de verspreiding van rook. Wanneer deze drukverschillen verstoord zijn zorgt dat voor ongewenste effecten.
 • Eenieder die gebruik maakt van een lab of werkplaats dient zich aan de regel te houden om zichzelf, maar ook anderen, niet in gevaar te brengen. De direct leidinggevende dient hierop toe te zien en zo nodig aanvullende maatregelen te treffen om te waarborgen dat aan deze regeling wordt voldaan. De lokale VGM-contactpersonen [1] hebben een rol om toe te zien op naleving.  Uiteindelijk is de decaan eindverantwoordelijkheid voor de arbo- en milieuzaken binnen de eenheid.

Bovenstaande punten maken duidelijk dat om hier invulling aan te geven de ruimte gesloten dient te zijn.

[1] De termen VGMc en VGM-contactpersoon worden in de aanvullende notitie taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (blz. 11 en 12) toegelicht (zie onder).

My bookmarks

Manage

Please wait a moment...