Gebouwveiligheid

Language:
NL

Vergunning brandgevaarlijke werkzaamheden

Nieuwbouw, verbouw en renovatie

Bij nieuwbouw, verbouw en renovatie zijn bepaalde aspecten van belang. Bij aanleg van leidingen is markering belangrijk. Welke markering gebruikt moet worden is in de richtlijn leidingmarkering te vinden.

De Universiteit Twente (UT) is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van alle personen die zich op het terrein van de UT bevinden. Onder deze verantwoordelijkheid vallen niet alleen personeelsleden en studenten maar ook niet-medewerkers van de UT die zich op het terrein of binnen de gebouwen van de UT bevinden. Deze groep wordt vaak aangeduid als "derden". De verantwoordelijkheid die de UT voor derden heeft, wordt beschreven in artikel 10 van de Arbowet: "Indien bij of in rechtstreeks verband met de arbeid die de werkgever door zijn werknemers doet verrichten in een bedrijf of een inrichting of in de onmiddellijke omgeving daarvan gevaar kan ontstaan voor de veiligheid of de gezondheid van andere personen dan die werknemers, neemt de werkgever doeltreffende maatregelen ter voorkoming van dat gevaar".

In de richtlijn “Veiligheid voor derden” worden de specifieke regels en voorschriften voor derden besproken. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen verschillende groepen derden.

Zelfinspectie gebouwen, openbare ruimtes en installaties UT

Veiligheidsinspecties zijn noodzakelijk om o.a. de veiligheidsvoorzieningen en preventieve maatregelen op het gewenste niveau te houden. Campus & Facility Management (C&FM) is binnen de Universiteit Twente verantwoordelijk voor arbo- en milieuzorg m.b.t. openbare ruimtes en installaties in gebouwen. Hieronder vallen ook adequate voorzieningen voor calamiteiten (b.v. blusapparatuur, vluchtwegen, ontruimings- en brandmeldsystemen) inclusief onderhoud.

Voor de inspecties is een algemene zelfinspectielijst ontworpen (zie hoofdstuk 3) die als leidraad kan dienen. In de zelfinspectielijst wordt aandacht besteed aan zowel de staat van onderhoud van het gebouw als aan de veiligheidsvoorzieningen. De lijst is gebaseerd op de lijst uit de ‘Richtlijn (brand)veiligheid gebouwen en inhoud voor universiteiten in Nederland’ van ACE Insurance N.V. en de aan de Universiteit Twente per gebouw verleende gebruikersvergunningen.


Dakprotocol

Het beleid van het Facilitair Bedrijf (FB) is er op gericht, dat mensen veilig hun werk moeten kunnen doen. Op de UT zijn alle daken geïnventariseerd op risico’s en waar nodig voorzien van dakbeveiliging om het werken op daken veiliger te maken. Het is noodzakelijk om duidelijke afspraken en procedures te volgen om te borgen dat het ook veilig blijft om op daken te werken.

Veiligheid voor derden

In de richtlijn “Veiligheid voor derden” worden de specifieke regels en voorschriften voor derden (niet-UT-medewerkers op het UT-terrein) besproken. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen verschillende groepen derden.

CONTACT

Voor vragen kun je contact opnemen met HR Services, tel 053 489 8011.

Voor ideeën, opmerkingen of aanpassingen aan deze pagina, graag mailen naar webteam-hr@utwente.nl

My favorites

About My Favorites
Use the Bookmark this page button on Service Portal pages to add that page to the My Favorites section. To add web applications, use the star icon in the webapplication list. To add pages outside the Service Portal, use the Add custom bookmark button above. Add your favorite apps to your bookmarks by using the favorite button

Please wait a moment...