Organisatie V&G

Language:
NL

De afdeling V&G zorgt voor optimale ondersteuning bij alle vraagstukken en verplichtingen met betrekking tot o.a. arbeidsomstandigheden, preventie en re-integratie, ioniserende straling, genetisch gemodificeerde organismen (GGO), bedrijfshulpverlening (BHV). Ons doel is het realiseren van een veilige, gezonde en duurzame werk- en studieomgeving en een positieve bijdrage leveren aan de duurzame inzetbaarheid van UT-medewerkers. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de VG-coördinatoren in de faculteiten en diensten. Bij vragen of klachten over veiligheid en gezondheidzijn zijn, naast jouw leidinggevende, jouw eerste aanspreekpunt.

In de notitie “taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de UT” is vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is op VGM-gebied. Daarnaast kun je in de overzichten voor verschillende functies zien wie bij jouw faculteit of dienst deze functie invult en voor jou het aanspreekpunt is.

 • Arbo- en milieureglement UT
  1. Dit reglement geldt voor allen die zich op de terreinen, in de gebouwen of bij installaties van de Universiteit Twente bevinden of daar werkzaamheden of proeven (doen) uitvoeren.
  2. Het College van Bestuur is - als formele werkgever - eindverantwoordelijk voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu binnen de UT. Deze verantwoordelijkheden zijn gemandateerd aan decanen, onderzoeksdirecteuren en diensthoofden conform notitie 353.835/PA&O.
  3. In geval van brand en/of ongeval direct (053-489) 2222 bellen, onder opgave van plaats en zo mogelijk omvang c.q. aard van de calamiteit of ongeval. Indien aanwezig en van toepassing, handbrandmelder indrukken.
  4. In de gebouwen van de Universiteit Twente is roken verboden, zowel in publieke ruimten als op alle werkplekken. Dit is ook het geval vopor een groot deel van de campus. Bij het betreden van de campus is dit met borden aangegeven. Tevens is er belijning op de weg aangebracht omn dit aan te geven.
  5. Een ieder dient in het belang van eigen en andermans veiligheid, gezondheid en welzijn, alsmede in het belang van het milieu, de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht te nemen.
  6. Een ieder dient zich te houden aan de door of namens het College van Bestuur en/of de faculteit/dienst of derde geplaatste verbods-,  gebods- en waarschuwingsborden en aan de door of namens het college, faculteit/dienst of derde gegeven aanwijzingen, voorschriften, richtlijnen en reglementen.
  7. Een ieder dient het kantoorafval gescheiden in te zamelen in de speciaal daarvoor bestemde papier- en restafvalbakken.
  8. Gevaarlijk afval dient conform de regeling afvoer bedrijfsafval en gevaarlijk afval Universiteit Twente te worden ingezameld.
  9. Het is niet toegestaan gevaarlijke stoffen op het riool te lozen.Wie anderen werk opdraagt, dient:
   - vooraf de nodige inlichtingen in te winnen over de mogelijke gevaren die aan de werkzaamheden verbonden zijn;
   - deze kennis vooraf aan de ander over te dragen. Hij dient eventuele‚ nieuwe gegevens of gewijzigde inzichten, met betrek­king tot deze gevaren, zo spoedig mogelijk aan de betrokkenen door te geven.
  10.  Gelijke verplichtingen tot het inwinnen en blijven inwinnen van inlich­tingen die voor de kans op gevaren van belang zijn, rust op degene die het werk verricht. Onder het inwinnen van inlichtingen over de mogelijke gevaren wordt mede begrepen het informeren naar mogelijke of noodzakelijke maatregelen ter voorkoming van gevaren of ter verkleining van de kans erop. Voor het inwinnen van informatie kan men binnen de UT terecht bij de VGM-coördinator (VGMc) van de faculteit of dienst en bij de dienst HR-V&G van de UT.
  11.  (Bijna)ongevallen, (milieu)incidenten en gevaarlijke situaties, agressie en geweld dienen z.s.m. te worden gemeld aan Human Resource (HR-V&G) door middel van het meldingsformulier (bijna)ongeval, (milieu)incident, gevaarlijke situatie. Het digitale Registratieformulier is te vinden op de website van HR-V&G.
  12.  Een ieder die van mening is dat zich een onveilige situatie voordoet of dat ergens onvoldoende beveiliging aanwezig is, is verplicht hiervan mededeling te doen. Hiervoor kan eveneens gebruik worden gemaakt van het Registratieformulier (bijna)ongeval, (milieu)incident, gevaarlijke situatie.
  13.  Reparaties en wijzigingen aan elektrische installaties mogen alleen door daartoe door of namens het College van Bestuur aangewezen en bevoegde personen geschieden.
  14.  Het aanschaffen, plaatsen en verplaatsen van algemene brandveiligheidsmiddelen is voorbehouden aan de dienst Campus Facility Management (CFM).
  15.  Bij het plaatsen en verplaatsen van materialen, kasten, werkstukken, gereedschap­pen e.d. moeten paden, uitgangen, trappen, toegangen tot schakelaars, brandweermateriaal en andere veiligheidsmiddelen worden vrijgehouden. Vluchtwegen mogen nimmer geblokkeerd worden.
  16.  Het is wettelijk verboden toestellen en/of stoffen, die ioniserende stralen uitzen­den, aan te schaffen en/of daarmee om te gaan zonder hiervoor vooraf een vergunning te hebben aangevraagd. Aanvraag van een vergunning kan alleen via de Coördinerend StralingsDeskundige (CSD) van de UT.
  17.  Het is wettelijk verboden om genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) aan te schaffen of er mee te werken zonder dat daarvoor, via de Biologisch Veiligheidsfunctionaris (BVF) van de UT, een vergunning is aangevraagd op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen.
  18.  Zonder toestemming van de leidinggevende binnen het gebouw mag men niet in de gebouwen vertoeven buiten de tijden dat ze normaliter geopend zijn. Per gebouw kan hiervoor een eigen regeling opgesteld zijn. Informeer hiernaar bij de VGMc of Gebouwbeheerder van uw faculteit of dienst.
  19.  Duurproeven en proeven, die incidenteel buiten werktijd zonder toezicht worden uitgevoerd dienen te worden aangemeld bij de VGMc van uw faculteit of dienst danwel conform de interne procedure van de faculteit.
  20.  De arbo- en milieuverantwoordelijken kunnen anderen medeverantwoordelijk stellen. Dit moet formeel schriftelijk vastgelegd worden. Deze medeverantwoordelijk gestelden kunnen nadere arboregels vaststellen die van toepassing zijn binnen hun werkgebied. Deze arboregels mogen niet in strijd zijn met dit arbo-en milieureglement en dienen ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de betreffende arboverantwoordelijke. Deze aldus goedgekeurde regels dienen ter kennisgeving te worden gebracht aan de dienst HR-V&G.

  Ten aanzien van bepaalde onderwerpen zijn door het College van Bestuur nadere richtlijnen, reglementen en voorschriften vastgesteld.
  Tot deze onderwerpen behoren in ieder geval:

  Voor inlichtingen en adviezen op het gebied van arbo en milieu kan men zich wenden tot de VGMc van de faculteit of dienst of de dienst HR-V&G.

 • Verantwoordelijken VGM/BHV per gebouw

  In de notitie Arbo en milieuzorg bij de UT: naar een optimale organisatie (353.835/PA&O) is de verantwoordelijkheidsstructuur binnen de UT voor arbo en milieu weergegeven.

  De decanen en directeuren concerndirecties en servicecentra zijn verantwoordelijk voor arbo en milieu op eenheidsniveau (incl. BHV). In “verzamelgebouwen” wijst het CvB één van de decanen/directeuren aan als aanspreekpunt voor arbo- en milieuzaken op gebouwniveau en de BHV in het gebouw.

  In onderstaand overzicht zijn per gebouw de VGM/BHV verantwoordelijken weergegeven en het BHV-team dat in het gebouw optreedt bij een calamiteit. Dit overzicht vervangt het overzicht zoals weergegeven in het document met kenmerk 393.516/HR (april 2011).

  Nr.

  Gebouw

  Verantwoordelijke gebouw

  BHV-team

  2,3

  Spiegel, Vleugel

  Directeur FIN

  Spiegel

  4

  Carillon

  Directeur CFM

  Vrijhof

  5

  Hoge Druk Lab (HDL)

  Decaan TNW

  Carré

  6

  Paviljoen

  Directeur CFM

  Spiegel

  7

  Seinhuis

  Directeur LISA

  Spiegel

  8

  Garage

  Directeur CFM

  Carré

  9

  Citadel

  Decaan EEMCS

  Waaier

  10

  Ravelijn

  Decaan BMS

  Ravelijn

  11

  Zilverling

  Decaan EEMCS

  Waaier

  12

  Waaier

  Directeur CFM

  Waaier

  13

  Hal B

  Directeur CFM

  Waaier

  14

  Teehuis

  Directeur LISA

  Waaier

  15

  Carré

  Decaan TNW

  Carré

  16

  Nanolab

  Decaan EEMCS

  Carré

  18

  Technohal

  Decaan TNW

  Carré

  20 t/m 28

  Horstcomplex

  Decaan ET

  Horst

  30

  Hangar

  Decaan ET

  Horst

  31

  Windpark

  Decaan ET

  Horst

  32

  Psychotherapeutisch Centrum

  Directeur CFM

  Externe huurder

  40

  Erve Holzik

  Directeur CFM

  Externe huurder

  41

  Cubicus

  Decaan BMS

  Cubicus

  42

  Boerderij

  Directeur CFM

  Niet in gebruik

  43

  Schuur

  Directeur CFM

  Externe huurder, Appél

  44

  Drienerburght (alleen vloer 1, University College (Atlas))

  Decaan ITC

  Vrijhof, van 8 tot 18 uur op werkdagen

  46

  High Tech Factory

  Extern

  Externe huurder

  47

  Vrijhof

  Directeur CES

  Vrijhof (overdag)

  BHV-plan (avond)

  48

  Bastille

  Student Union (SU)2)

  Sportcentrum (overdag)
  Sportcentrum (BHV-plan avond)

  49

  Sportcentrum, incl. sportvelden

  Directeur CFM

  Sportcentrum

  56

  Amphitheater

  Directeur CFM

  Vrijhof

  57

  Zwembad

  Directeur CFM

  Sportcentrum

  61

  Linde

  Directeur CFM

  Sportcentrum

  62

  Boerderij Bosch

  Voorzitter UT kring

  Geen team, wel bhv-ers1)

  63

  Blokhutten

  Directeur CFM

  Beveiliging

  64

  Tennispark

  Directeur CFM

  Sportcentrum

  65

  Logica

  Directeur CFM

  Beveiliging

  70

  Watersport centrum

  Student Union2)

  Studentenpool

  71

  Pakkerij

  Student Union2)

  Studentenpool

  75

  ITC

  Decaan ITC

  ITC

  76

  ITC Hotel

  Decaan ITC

  ITC Hotel

  UT-terrein


  Directeur CFM

  Beveiliging (buiten kantooruren en indien niet in strijd met de Beveiligingstaken. Binnen kantooruren wordt het dichtstbijzijnde team opgeroepen.)

  1) Geen team, wel BHV-ers. Opleiding en training van de BHV-ers wordt verzorgd door HR.
  2) De VGM-coördinator CES werkt ook voor de SU-gebouwen. De SU blijft echter eindverantwoordelijk voor arbo en milieu binnen hun gebouwen. Deze VGMc heeft overleg met directeur CES en de SU over de werkzaamheden, maar ook hierbij ligt de eindverantwoordelijkheid bij de SU.

  Verschillende derden op de campus hebben zelf de BHV voor hun gebouwen geregeld. 
  Het gaat daarbij om Erve Holzik (40), Linde (61), Drienerburght (behalve vloer 1) (44), Sleutel (58), Vlinder (60), Mondriaan (59), Winkelcentrum/Sky (51), Gallery en het Psychotherapeutisch Centrum (32).


Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met HR Services, tel 053 489 8011.

Voor ideeën, opmerkingen of aanpassingen aan deze pagina, graag mailen naar webteam-hr@utwente.nl.

My favorites

About My Favorites
Use the Bookmark this page button on Service Portal pages to add that page to the My Favorites section. To add web applications, use the star icon in the webapplication list. To add pages outside the Service Portal, use the Add custom bookmark button above. Add your favorite apps to your bookmarks by using the favorite button

Please wait a moment...