Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Language:
NL

werkdruk, ongewenst gedrag en ingrijpende gebeurtenissen

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is een verzamelnaam van risico’s die tot voor kort in Arbowet hoofdzakelijk vielen onder de termen welzijn, seksuele intimidatie en agressie en geweld. Vanaf 2007 worden onder PSA o.a. de volgende onderwerpen gerangschikt:

  1. (seksuele) intimidatie,
  2. agressie en geweld,
  3. pesten,
  4. werkdruk.

Bovengenoemde elementen kunnen direct of indirect leiden tot werkstress. Indien een of meerdere van deze elementen in meer of mindere mate voorkomt, dient PSA gezien te worden als een risico. De werkgever dient preventief beschermende maatregelen te treffen en medewerkers voor te lichten over de risico's van PSA.
In het kader van PSA heeft de UT diverse activiteiten en beleid ontwikkeld die hieronder worden aangegeven. 

Werkdruk

Werkdruk is een speerpunt in het UT beleid. Om dit goed in kaart te brengen is een plan van aanpak opgesteld.

Ongewenst gedrag

De Universiteit Twente wil iedereen een sociaal veilige omgeving bieden. In een dergelijke omgeving behoren respect, integriteit, eerlijkheid en aandacht voor de ander tot de normale omgangsvormen. Het garanderen van een sociaal veilige omgeving vereist een actieve bijdrage van eenieder die bij de Universiteit Twente werkzaam is, te gast is, studeert of de instelling bezoekt: niet alleen met betrekking tot het eigen gedrag, maar ook door een waakzame houding te hebben tegenover elke vorm van ongewenst gedrag die men signaleert. In deze gedragscode wordt onder ongewenst gedrag verstaan: (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie. Het opstellen van deze gedragscode is een vorm van preventief beleid.

Agressie-protocol

Agressie en geweld zijn ontoelaatbaar en dienen altijd te worden gemeld. In dit agressieprotocol staat beschreven hoe een medewerker moet omgaan met agressief gedrag en wiens hulp kan worden ingeroepen. In dit protocol worden eerst de verschillende vormen van agressie en geweld nader gedefinieerd en de achterliggende aanleidingen besproken. 

Je bent slachtoffer of getuige van fysieke, verbale en psychische agressie (inclusief pesten) op de werkvloer of studieplek. Naast fysieke pijn kunnen verbale, fysieke en psychische agressie op het werk bij slachtoffers en getuigen ook leiden tot psychische pijn en andere gezondheidsklachten, zoals angstgevoelens, slaapstoornissen, maagpijn en andere psychosomatische klachten.

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met HR Services, tel 053 489 8011.

Voor ideeën, opmerkingen of aanpassingen aan deze pagina, graag mailen naar webteam-hr@utwente.nl

My favorites

About My Favorites
Use the Bookmark this page button on Service Portal pages to add that page to the My Favorites section. To add web applications, use the star icon in the webapplication list. To add pages outside the Service Portal, use the Add custom bookmark button above. Add your favorite apps to your bookmarks by using the favorite button

Please wait a moment...