Profiel Lokaal en Regionaal Bestuur

Master kiezen maar de Online Open Dag gemist?

Het profiel Lokaal en Regionaal Bestuur is Nederlandstalig, onderdeel van de masteropleiding Public Administrationen omvat een tweetal profielvakken waarmee je je het Nederlandse lokaal en regionaal bestuur eigen maakt. Dit profiel is ook toegankelijk voor professionals.

Waarom dit profiel?

Niet alleen het bedrijfsleven, ook overheden maken op grote schaal gebruik van nieuwe technologie. Voor het oplossen van diverse maatschappelijke uitdagingen zijn immers slimme innovatieve oplossingen te bedenken. Zo experimenteren gemeenten met geluidssensoren om de verlichting in de binnenstad aan te passen aan de mate van agressie op straat. En om zorgbudgetten beter te verdelen over bepaalde gebieden, koppelen gemeenten data van zorgverzekeraars aan gegevens van huisartsen. Verder maken steden en regio’s meer en meer gebruik van vormen van e-democracy en e-governance om het contact tussen burgers, lokale organisaties en de publieke dienstverlening te verbeteren.

Innovatieve oplossingen voor urgente vraagstukken

We zien gemeenten en regio’s daarom als de innovatie-laboratoria van het openbaar bestuur. Op lokaal en regionaal niveau, waar veel maatschappelijke vraagstukken zich sterk manifesteren, hebben steden en regio’s met vernieuwend beleid en innovatieve oplossingen urgente vraagstukken aangepakt. Gemeenten worden daarbij de ‘eerste overheid’ genoemd. Zij zijn voor veel burgers, bedrijven en instellingen het eerste aanspreekpunt.

Uber en Airbnb

Het lokaal bestuur kenmerkt zich door de tastbaarheid van maatschappelijke vraagstukken, directe relaties tussen bestuurders, inwoners, bedrijven en instellingen en de inzet van moderne technologie. Goede voorbeelden daarvan zijn Uber en Airbnb. Deze bedrijven brengen nieuwe uitdagingen met zich mee, waarbij gemeenten als eerste aan zet zijn om passende oplossingen te ontwerpen. En zo zijn er meer onderwerpen die aandacht vragen, zoals het klimaat, sociale achterstanden en de opvang van vluchtelingen.

Focus

De lokale en regionale overheden werken in hun aanpak van maatschappelijke vraagstukken nauw samen met inwoners, bedrijven, zorginstellingen, woningbouwcorporaties, onderwijsinstellingen en kennisinstituten. Bovendien werken steden en regio’s onderling vaak samen, ook met overheden en besturen in het buitenland. Deze intensieve manier van samenwerken brengt z’n eigen uitdagingen met zich mee. Hoe verbeteren we de samenwerking tussen gemeenten, bedrijven, instellingen en inwoners, zodat zij problemen effectief kunnen aanpakken? Hoe kunnen we de democratische sturing, controle en verantwoording versterken? Hoe zit het met de veiligheid van moderne technologieën? Komt de privacy in gevaar en hoe kunnen we dat voorkomen? Dat zijn vragen die in dit masterprofiel centraal staan.

Wat ga je leren?

Met dit profiel bereid je je voor op een loopbaan in het decentraal bestuur. Dat bestuur is in toenemende mate vervlochten met andere overheden (zowel nationaal als internationaal), maar ook met activiteiten van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties in complexe netwerken. Je krijgt inzicht in de complexe verhoudingen binnen het vervlochten bestuur en je bent in staat om die kennis om te zetten in verantwoord bestuurlijk handelen. Dat vraagt om het vermogen bestaande kennis kritisch te beoordelen, nieuwe kennis te ontwikkelen en deze te gebruiken bij het ontwerpen, het plannen en het uitvoeren van effectief en legitiem beleid.

Je kansen op de arbeidsmarkt

Binnen het openbaar bestuur zijn gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden de grootste werkgever. En uit arbeidsmarktonderzoek blijkt dat zij steeds meer op zoek zijn naar academisch geschoolde medewerkers. Met het profiel Lokaal en Regionaal Bestuur heb jij precies de kennis en competenties waar zij behoefte aan hebben: je kunt strategisch opereren in complexe samenwerkingsverbanden van instellingen, bedrijven, gemeenten en andere overheden. Ook andere organisaties en instellingen die werkzaam zijn op lokaal en regionaal niveau hebben behoefte aan jouw kennis en vaardigheden: waterschappen, nutsbedrijven, woningcorporaties, welzijns- en zorginstellingen, onderzoeks- en adviesbureaus. Er is dus een grote en groeiende vraag aan publieke professionals op lokaal en regionaal niveau.

Maatwerk voor professionals

Naast studenten met een afgeronde relevante academische of HBO-bachelor richt dit profiel zich ook op professionals die al werkzaam zijn bij gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden,  regionale overheden en hun samenwerkingspartners.

Voor deze doelgroep bieden we het volgende maatwerk:

Toelating:

Voor het profiel Lokaal en Regionaal bestuur gelden de toelatingseisen van de master Public Administration. Mogelijk dient eerst een premaster gevolgd te worden voor toelating aan de Masteropleiding.

Geïnteresseerd?

Meer informatie over toelating of inschrijving vind je op onze Engelstalige website. Wil je eerst meer informatie? Dan kun je  contact opnemen met Martin de Nobel, Opleidingscoördinator Bestuurskunde, Public Administration & European Studies op telefoonnummer (053 489) 4016 of per email op m.j.denobel@utwente.nl.

Over de Master Public Administration

Dit profiel maakt deel uit van de masteropleiding Public Administration. De Universiteit Twente wil met haar master Public Administration wetenschappelijke denkers en doeners opleiden die – bij overheden, maatschappelijke instellingen of bedrijven – mede vorm geven aan ontwikkelingen in dit snel veranderende veld. Met de master Public Administration ben je in staat om – in samenspraak met andere partijen – op academisch niveau en gebruikmakend van nieuwe technologische mogelijkheden (onder meer op het terrein van ICT en big data) te adviseren en oplossingen te ontwerpen. Meer informatie over het masterprogramma, toelating en inschrijving vind je op onze Engelstalige website.

Curriculum

De master Public Administration omvat 60 ECTS.  Meer dan de helft van de studie (35 ECTS, de onderdelen 1-3) zijn volledig toegespitst op lokaal en regionaal bestuur en worden in het Nederlands gegeven. Het andere deel van de opleiding (25 ECTS) omvat vakken die primair zijn gericht op het opdoen van gespecialiseerde bestuurskundige kennis en onderzoeks- en ontwerpvaardigheden.

Profielvakken

  1. Samenlevingskracht: macht in maatschappelijke coalities (5 ECTS)
  2. Institutionele kaders: ontwerpprincipes van lokaal en regionaal bestuur  (5 ECTS)
  3. Master-thesis op het gebied van Lokaal en Regionaal Bestuur (25 ECTS)

Kernvakken Public Administration

  1. Public management (5 ECTS)
  2. Social problems (5 ECTS)
  3. Public governance and policy networks (5 ECTS)
  4. Public governance and legitimacy ECTS)
  5. Academic research  (5 ECTS)

Meer informatie

Meer informatie over het masterprogramma, toelating en inschrijving vind je op onze Engelstalige website.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies