UTOnderwijsStudenteninformatieOpleidingenTNOnderwijsOvergang Bachelor MasterProcedure bachelor dubbelprogramma, afronding bachelor en doorstroom master

Procedure bachelor dubbelprogramma, afronding bachelor en doorstroom master

Bacheloropdracht voor dubbelstudenten AM-TN

Dubbelstudenten AM-TN doen een gecombineerde Bacheloropdracht AM-TN (202001432). Je kan je hiervoor inschrijven via OSIRIS. Hiermee krijg je toegang tot de Canvas site met de Bacheloropdracht TN. De dubbeltudenten, doen als voorbereiding voor de Bacheloropdracht mee met de AM module-onderdelen Reflection on Mathematical Research I en II

Verantwoordelijkheden en taken B-opdracht Technische Natuurkunde

 • Inhoud en leerdoelen van de bacheloropdracht

  Inhoud van de bacheloropdracht

  De bacheloropdracht vormt de afronding van het dubbel bachelorprogramma Technische Natuurkunde en Applied Mathematics. Het biedt de student de gelegenheid om kennis en vaardigheden, die in de bachelor fase van de opleidingen zijn verworven op het gebied van experimenteren, gebruik van theoretische modellen, data-analyse en mondelinge en schriftelijke presentatie, toe te passen in een onderzoeksproject van enige omvang. 

  Leerdoelen van de bacheloropdracht

  Na het behalen van de bacheloropdracht is de student instaat om;

  Algemene aspecten:

  • een onderzoek doelmatig in te richten en te plannen, van probleemanalyse tot en met terugkoppeling,
  • voldoende zelfstandigheid te tonen bij de voorbereiding en uitvoering van een onderzoek en een wetenschappelijk kritische werkhouding aan te nemen,
  • professioneel te functioneren: duidelijk te communiceren met medestudenten en begeleiders, samen te werken in de onderzoeksgroep en te communiceren met anderen van binnen en buiten de Technische Natuurkunde gemeenschap,
  • adequaat schriftelijk over het onderzoek te rapporteren, middels een inhoudelijk gestructureerd, duidelijk geschreven verslag,
  • adequaat mondeling het onderzoek te presenteren middels een inhoudelijk gestructureerd en helder betoog en erover te discussiëren ten overstaan van medestudenten en vakgenoten,
  • in de oordeelsvorming omtrent de resultaten aandacht te schenken aan de sociaalmaatschappelijke context, de eventuele veiligheids- en milieu-implicaties en de wetenschappelijke en/of ethische aspecten.

  Wetenschappelijke aspecten:

  • wetenschappelijke informatie t.b.v. onderzoek te verwerven, te selecteren en te verwerken waarbij adequaat gebruik gemaakt wordt van de begrippen en theorieën uit het relevante vakgebied die aansluiten bij de laatste ontwikkelingen,
  • technisch natuurkundig en wiskundig onderzoek te verrichten in overeenstemming met het eindniveau van de beide bachelor opleidingen. De student beschikt over de kennis en de vaardigheden om op een systematische wijze wetenschappelijk onderzoek te verrichten, bestaande uit; probleemanalyse, formulering onderzoeksdoel, theoretische en experimentele aanpak, uitvoering en resultaatanalyse, waarbij het toepassen van wiskundige hulpmiddelen (inclusief computer) worden toegepast. De student maakt beargumenteerde keuzes in de uitvoering van het onderzoek.
 • Uitvoering van de bacheloropdracht

  De bacheloropdracht is een onderzoeksproject van 15 EC (maximaal 420 uur/ 10 fulltime weken) en dient te worden uitgevoerd in een onderzoeksgroep of in een onderneming, welke onderzoek verricht binnen het natuurkundig domein. De bacheloropdracht is een individuele opdracht, de presentatie en het verslag zijn in het Engels. In de bacheloropdracht komen de kennis en vaardigheden, zoals benoemd in de eindtermen van de opleidingen, samen.
  Projectplan
  voorafgaand aan het kwartiel waarin de opdrcaht uitgevoerd wordt, gaat de student opzoek naar een bacheloropdracht. Voor aanvang van de bacheloropdracht maakt de student een projectplan inclusief planning. Deze planning wordt besproken en geaccordeerd door de dagelijks begeleider en voorzitter van de bacheloropdrachtcommissie.

 • Taken en verantwoordelijkheden van de student

  Voorafgaand aan de bacheloropdracht;

  • Zoeken van een bacheloropdracht voorafgaand aan de start van het kwartiel waarin de opdracht uitgevoerd wordt.
  • Opstellen van een projectplan inclusief planning. Uiterlijk één week voor aanvang van de opdracht moet deze gereed en geaccordeerd zijn door de dagelijks begeleider en voorzitter van de bacheloropdrachtcommissie

  Tijdens de bacheloropdracht;

  • Een probleem met enige complexiteit analyseren met behulp van technische en analytische vaardigheden opgedaan tijdens de bachelors Technische Natuurkunde emn Applied Mathematics.
  • Een experimenteel of theoretisch onderzoek op fysisch en wiskundig gebied en eventueel technologisch gebied voorbereiden, uitvoeren en analyseren.
  • Een Engelstalig wetenschappelijk rapport in papervorm schrijven waarin het resultaat wordt beschreven.
  • de opdracht presenteren in ene bachelor conferentie (AM-eis)
  • Een mondelinge Engelstalige presentatie  (TN-eis) van de resultaten aan een publiek van medestudenten en kan vragen over het onderwerp beantwoorden.
  • Zelfstandig organiseren en plannen van de werkzaamheden.
  • Voortgang bewaken en bespreken met de dagelijks begeleider.
  • Organiseren van 1 voortgangsvergadering met de volledige bacheloropdrachtcommissie, halverwege de opdracht.
  • Samenwerken en interacteren met het personeel van een onderzoeksgroep.
  • Plannen en organiseren van de bacheloropdrachtpresentatie. (Eventueel met behulp van het vakgroepssecretariaat.)
 • Taken en verantwoordelijkheden van de dagelijks begeleider

  De dagelijks begeleider begeleidt de student bij de uitvoering van de bacheloropdracht. Deze is een lid van de onderzoeksgroep waarin de bacheloropdracht uitgevoerd wordt.

   De dagelijks begeleider;

  • heeft voldoende academisch niveau om een natuurkundige en wiskunidge bacheloropdracht te begeleiden.
  • heeft voldoende kennis van het onderwerp van de bacheloropdracht om deze te begeleiden.
  • is competent voor het begeleiden en coachen, op het gebied van inhoud, onderzoek, ontwerp, schrijven, enzovoort van studneten.
  • draagt zorg voor een goede werkplek voor de student en benodigdheden om de opdracht uit te kunnen voeren.
  • is medeverantwoordelijk voor een uitvoerbare opdracht en helpt de student met het opstellen van een reële projectplanning voor aanvang van de bacheloropdracht.
  • is goed beschikbaar voor de student tijdens de uitvoering van de bacheloropdracht
  • bespreekt de voortgang van de opdracht minimaal 1x per week met de student.
  • Neemt zitting in de voortgangsvergadering met de gehele bacheloropdrachtcommissie halverwege de bacheloropdracht, waarin de voortgang wordt besproken aan de hand van het Bachelor assessmentformulier.
  • bewaakt, met de student, de scoop en planning van de opdracht en stuurt waar nodig bij.
  • levert bij de beoordeling input op de planning, uitvoering, werkhouding, kritisch denken en communicatie van de student.
 • Taken en verantwoordelijkheden van de voorzitter

  De voorzitter van de bacheloropdrachtcommissie is werkzaam in de UT vakgroep binnen de discipline (Applied) Physics waarin de opdracht wordt uitgevoerd. Indien de voorzitter niet werkzaam is in  UT vakgroep binnen de discipline (Applied) Physics gelden aanvullende voorwaarden: Zie de Regels van de examencommissie van de bacheloropleiding Technische Natuurkunde en de masteropleiding Applied Physics voor de voorwaarden waaraan de voorzitter moet voldoen.
  De voorzitter kan tevens de rol van dagelijks begeleider hebben. 

  De voorzitter;

  • is de verantwoordelijke hoofdexaminator van de bacheloropdracht.
  • is verantwoordelijk voor de inhoudelijke aspecten en het technisch/fysisch/wiskundig niveau van de  opdracht.
  • heeft inhoudelijke kennis over het onderwerp van de bacheloropdracht
  • is verantwoordelijk voor de werkplek van de student en de benodigdheden om de opdracht te kunnen uitvoeren.
  • is verantwoordelijk voor de samenwerking binnen de bacheloropdrachtcommissie
  • neemt zitting in de voortgangsvergadering met de gehele bacheloropdrachtcommissie halverwege de bacheloropdracht, waarin de voortgang wordt besproken aan de hand van het Bachelor assessmentformulier.
  • is verantwoordelijk voor de voortgang van de bacheloropdracht
  • is bekwaam in het beoordelen van schriftelijke rapporten, mondelinge presentaties en algemene technische vaardigheden (problemen oplossen, analyseren, plannen, samenwerken, enz.) op academisch niveau.
  • beoordeelt samen met de leden van de bacheloropdrachtcommissie de uitvoering van de bacheloropdracht aan de hand van de leerdoelen en het toetsplan van de bacheloropdracht direct na afloop van de bacheloropdrachtpresentatie.
  • is verantwoordelijk voor het op correcte wijze invullen en verwerken van het bacheloropdracht beoordelingsformulier.
 • Taken en verantwoordelijkheden van het referentielid

  Het referentielid is lid van één van de onderzoeksgroepen of opleidingsstaf behorend tot de discipline Applied Physics binnen de faculteit TNW en behoort niet tot de groep waar de opdracht wordt uitgevoerd. Zie de Regels van de examencommissie van de bacheloropleiding Technische Natuurkunde en de masteropleiding Applied Physics voor de voorwaarden waaraan het referentielid moet voldoen.
  Het referentielid heeft ervaring in het beoordelen van TN-bacheloropdrachten en draagt met die kennis zorg voor het juiste niveau van beoordeling van de student. De rol referentielid zorgt voor de kalibratie van de TN-bacheloropdracht resultaten.

  Het referentielid;

  • wordt bij aanvang van de bacheloropdracht door de opleidingsdirecteur toegewezen aan de bacheloropdrachtcommissie.
  • heeft kennis binnen het domein (technische) natuurkunde en van het programma en de opleiding Technische Natuurkunde.
  • is bekwaam in het beoordelen van schriftelijke rapporten, mondelinge presentaties en algemene technische vaardigheden (problemen oplossen, analyseren, plannen, samenwerken, enz.) op academisch niveau.
  • let bij de beoordeling van de bacheloropdracht met name op het niveau de uitvoering en de kalibratie met andere bacheloropdracht resultaten.

Download the English version here.

Organisatorische zaken vooraf, tijdens en na je bacheloropdracht

Voor de afronding van de Bachelor AM-TN en de doorstroom naar de Master zijn een aantal administratieve, organisatorische zaken die afgehandeld moeten zijn. Hier wordt gebruik gemaakt van Mobility Online en een aantal Formulieren

Alle officiele zaken zijn terug te vinden in de Onderwijs examenregeling (OER), de regels van de examencommissies TN en AM: regelgeving TN, regelgeving AM  Hier staan zaken als: met lof slagen, samenstelling commissie voor de bacheloropdracht etc. 

Als een student na de Bachelor AM/TN doorgaat met de Master Applied Mathematics en Applied Physics aan de UT dan is de student hiervoor direct toelaatbaar. De ingangsdatum voor de Master (uitgezonderd de maand augustus omdat dit geen inschrijfmaand is) wordt de eerste van de maand na de slaagdatum van de Bachelor. Als op het formulier Aanmelden Bachelor Examen vermeld wordt dat de vervolgopleiding de Master AM/AP is, dan wordt de inschrijving van de student automatisch omgezet van Bachelor naar Master (Nadat de student geslaagd verklaard is). De inschrijving in Studielink moet de student zelf omzetten van Bachelor naar Master. Om met de Master te kunnen beginnen moet voor aanvang van de Master een voorlopig vakkenpakket en planning gemaakt worden. Neem hiervoor contact op met de Studieadviseur TN/AP of studieadviseur AM. Via het online plansysteem kan direct een afspraak in de agenda gemaakt worden bij de studieadviseurs van TN/AP. 

Presentatie's Voorbereiding Bacheloropdracht dubbelstudenten AM-TN 2023-2024
Technische Natuurkunde
Applied Mathematics

Presentatie's Voorbereiding Bacheloropdracht dubbelstudenten AM-TN 2022-2023
- Technische Natuurkunde
- Applied Mathematics