Zie Initiatieven

Buiten op de campus

WIL JE MEER WETEN OVER DUURZAAMHEID OP DE UT?

De Universiteit Twente is gehuisvest op voormalig landgoed Drienerlo. Het terrein is 146 hectare groot met onder andere veel groen, kantoren, laboratoria, onderwijsruimten, winkels, sportfaciliteiten en woningen. 

 In het stedenbouwkundig plan voor de campus wordt onderscheid gemaakt tussen landschap, infrastructuur en bebouwing. Voor 1964 was het gebied deels landgoed en deels boerenlandschap. Onder de beeldkwaliteit van het landschap valt het behoud van boskwaliteit, contrast tussen boerenland (weide) en landgoed (park), historische waarde landschappelijke elementen (park, pinetum, bos en bomenlanen) en het open laten van groene ruimte.

 

Biodiversiteit op de campus

Vogels

In 2017 is er een inventarisatie gedaan van de flora en fauna op de campus. Territoria van 51 broedvogelsoorten zijn vastgesteld. Hiervan komen drie soorten voor op de Rode Lijst van bedreigde vogels 2004, namelijk de grauwe vliegenvanger, groene specht en matkop. De grote gele kwikstraat geniet jaarrond bescherming van de nestlocatie en daarvan is er een op de UT. Ook van de blauwe reiger zijn een aantal nesten gezien tijdens de inventarisatie. Een vrij zeldzame soort in Oost-Nederland, de bonte specht, heeft ook zijn territorium op de campus. Andere aanwezige vogels zijn: merel, houtduif, koolmees, pimpelmees, tjiftjaf, winterkoning en vink.

Vleermuizen

Tijdens het veldonderzoek in 2017 zijn er vijf vleermuissoorten aangetroffen: gewone dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en watervleermuis. Dit zijn in Nederland algemeen voorkomende soorten. Langs het fietspad achter de Westhorst hangt een grote vleermuizenkast.

Kijk dit filmpje voor meer informatie over het veldonderzoek uit 2017.

Amfibieën

De bastaardkikker, bruine kikker, kleine watersalamander en gewone pad zijn gezien in waterelementen waar oeverbegroeiing aanwezig is.

Overige soorten

Tijdens de veldbezoeken zijn ook egels, eekhoorns en steenmarters waargenomen.

Pinetum

Bij het Pinetum De Horstlanden is een collectie coniferen uit Amerika, Europa en Azië.

Bijenhotel

Info volgt.

Green accounting project ITC 

ITC onderzoekers gaan ecosysteem diensten monitoren en innovaties testen om ecosysteem diensten te meten. Dit project gaat in september/oktober 2019 van start.

Ecosysteem diensten die de campus bijvoorbeeld verzorgt zijn het opslaan van CO2, een plek bieden voor recreatie, micro-klimaat, water regulering (opslag en buffer), waterzuivering (helofytenfilter), geluidsvermindering. Indien mogelijk wordt ook gekeken naar habitat aspecten, recreatie mogelijkheden, esthetiek/cultuurhistorische waarden en voedselvoorziening.

Initiatieven buiten op de campus

Buiten op het terrein zoeken we steeds meer naar mogelijkheden om te verduurzamen. Hiertoe worden diverse initiatieven ontplooid, bijvoorbeeld om de vervoersbewegingen te verminderen. Hieronder lichten we een aantal voorbeelden uit.

Bokashi

Bladafval op de campus wordt verzameld en gefermenteerd door middel van Bokashi (Japans woord voor “gefermenteerd organisch materiaal”). Organisch materiaal wordt gebruikt om de bodem te verrijken met micro-organismen. Bij het maken van Bokashi komt geen koolstof vrij in de vorm van CO2. Het is daarom een milieuvriendelijke manier om koolstof terug te geven aan de bodem en levert een enorme bijdrage aan een gezonde bodem.   


Organische bemesting en onkruidbestrijding 

De traditionele kunstmest is vervangen door organische bemesting (op basis van granen). De hoeveelheid schadelijke zouten wordt hiermee teruggedrongen. We bestrijden onkruid door middel van heet water of branden en maken dus geen gebruik van chemicaliën bij het bestrijden van onkruid op verharde oppervlakken.Bredere maaiers 

Op onze campus is veel groen en specifiek ook veel gras. Om dit gras te maaien, gebruiken we enerzijds maaiers die breder zijn dan de standaard en robotmaaiers. Door bredere maaiers te gebruiken, beperken we het aantal bewegingen en daarmee de hoeveelheid brandstof.  

Robot-grasmaaier opgeladen op zonne-energie

grasmaaier robot


Het gras op het sportveld en bij het zwembad wordt gemaaid door een robotmaaier. De maaier heeft een accu, dus er wordt geen brandstof verbruikt. Bij het sportveld is een laadstation op zonne-energie (de panelen staan bovenop het scorebord) en de maaier verdeelt de fijne grasresten over het veld als een natuurlijke meststof.

GRASFALT

De Universiteit Twente kiest ervoor om 1400m2 Grasfalt® en Lynpave®-asfalt toe te passen bij de aanleg van de Witbreuksweg, de weg rondom de parkeerplaats ook wel de buslus genoemd. Deze keuze voor Grasfalt® past uitstekend bij onze duurzaamheidsdoelstellingen. Grasfalt® is een innovatief soort asfalt waarbij bitumen is vervangen door het biobased bindmiddel lignine dat afkomstig is uit olifantsgras. Hierdoor zijn er minder primaire grondstoffen zoals bitumen nodig. Door het gebruik van lignine in plaats van bitumen kan er op lagere temperatuur asfalt worden geproduceerd, waardoor ook daarbij 20% CO2 wordt bespaard. Daarbij komt nog dat door het aanplanten van olifantsgras tijdens de groei een aanzienlijke hoeveelheid COwordt opgenomen en opgeslagen. Hierdoor is het asfalt aanzienlijk duurzamer. 

Cementloze betonstraatstenen

Voor de parkeerplaats bij gebouw de Hogenkamp zijn cementloze betonstraatstenen en trottoirbanden gebruikt. In plaats van cement worden geopolymeren gebruikt als bindmiddel. Deze keuze bespaart 29 ton CO2, een hoeveelheid waar anders 15 volgroeide bomen 40 jaar over zouden hebben gedaan. 

helofytenfilter in de koudecirkel

In de koudecirkel (het bassin voor gebouw Horst) bevindt zich ruim 10 miljoen liter water dat gezuiverd moet worden om corrosie en aanslag op de koelsystemen te voorkomen. Deze zuivering gebeurt door middel van een helofytenfilter. Een helofytenfilter is een filter dat met behulp van helofyten afvalwater zuivert tot een kwaliteit die onschadelijk is voor het milieu. Helofyten zijn planten die boven water groeien maar met hun wortels in zeer natte grond groeien en kunnen zelf zuurstof naar hun wortels transporteren. 

Achter de Horst liggen twee velden met grind, zand en worteldoek waarop rietplanten zijn geplant. Het vuile water stroomt aan één kant het veld in en zakt door het grind. In de bodem worden de afvalstoffen omgezet in voedingstoffen voor de planten in het filter. Het water dat het filter verlaat is schoon genoeg om weer terug de koudecirkel in te gaan.

LAADPALEN


Op de campus kun je je elektrische auto opladen op verschillende plekken. Bij de huisartsenpraktijk en gebouwen Linde, Faculty Club, Spiegel, Garage en op P2 bij Cubicus vind je laadpalen. Om te kunnen opladen, heb je een laadpas nodig. De kosten bedragen € 0,25 per kWh. Op de website van NewMotion kun je zien waar de laadpalen precies staan en of de laadpalen in gebruik zijn. 

FLOW CAMPUS BIKE

Op verschillende locaties (station, voor de Coop, Witbreuksweg, O&O plein en Spiegel) kan je een fiets ophalen en terugzetten: een zogenaamd deelfiets-systeem. Je leest er meer over op de website van FLOW Twente. Je kunt de fietsen openen met een app.

OPLAADPUNTEN E-BIKES

Kom je met de elektrische fiets en wil je je fiets op de campus opladen? Er zijn in verschillende fietsenstallingen oplaadpunten voor elektrische fietsen. Bij gebouw Spiegel wordt je e-bike zelfs opgeladen door middel van zonne-energie.
Elektrische voertuig

Er rijden een aantal elektrische voertuigen rond op de campus. Zo maken bijvoorbeeld onze logistieke afdeling, schoonmaakbedrijf Asito en Krinkels, het bedrijf dat het groenonderhoud uitvoert, gebruik van elektrische auto’s/karren.