Biodiversiteit

Bekijk de highlights van het sustainability jaarverslag 2023

IN BALANS MET DE NATUUR

De prachtige groene campus van de Universiteit Twente ligt op het voormalige landgoed Drienerlo. Het is ongeveer 146 hectare groot en kenmerkt zich door veel groen. We werken aan het behoud van de kwaliteit van het bos op onze campus en het contrast tussen boerenland (weiland) en het landgoed (park), het behoud van de historische waarde van landschapselementen zoals het park, pinetum, bos en bomenlanen, en het creëren van veel open, groene ruimte.

Al met al moet de campus niet alleen een geweldige plek zijn om te studeren en te werken, maar moet hij ook in evenwicht bestaan met de dieren en planten die er hun thuis hebben.

Biodiversiteit in het kort
  • Op de campus leven veel planten- en diersoorten; de UT wil dat zij voldoende ruimte hebben om te gedijen
  • De UT wil in 2025 de biodiversiteit op twee geselecteerde locaties verder verbeteren
  • Onderzoek en inventarisatie van bestaande kennis die nodig is om deze doelen te bereiken is gaande

PLANNING

Planning biodiversiteit

Klik om in te zoomen

MEER OVER BIODIVERSITEIT

Het hoger onderwijs werkt aan biodiversiteit

Nederlandse onderwijsinstellingen, waaronder de Universiteit Twente, werken aan het versterken van de biodiversiteit. Deze video, gemaakt voor Wereldbiodiversiteitsdag 2022, laat verschillende initiatieven zien.

Green Campus-initiatief

Als je tijdens een wandeling over de campus van de UT struikelt over een temperatuursensor in de struiken, of een nieuwe camera op de Horst ziet staan, heb je een apparaat van het nieuwe 'Green Campus'-initiatief gespot. Onder leiding van ITC-onderzoekers worden groene gebieden op de campus gemonitord en wordt gekeken naar de voordelen van dit groene kapitaal.

Lees meer bij Utoday (Engels)

Bijen op de campus

Samen met Krinkels, het bedrijf dat het groen op de campus onderhoudt, en leerlingen van het Zone College is op de campus een bijenhotel gerealiseerd, samen met stroken met bloemen die bijen en vlinders ondersteunen. In dit project zijn praktijkleren voor de leerlingen en het bevorderen van biodiversiteit op de campus gecombineerd.

Lees meer bij Krinkels

FLORA AND FAUNA

In 2017 is er een inventarisatie gedaan van de flora en fauna op de campus. Territoria van 51 broedvogelsoorten zijn vastgesteld. Hiervan komen drie soorten voor op de Rode Lijst van bedreigde vogels 2004, namelijk de grauwe vliegenvanger, groene specht en matkop. De grote gele kwikstraat geniet jaarrond bescherming van de nestlocatie en daarvan is er een op de UT. Ook van de blauwe reiger zijn een aantal nesten gezien tijdens de inventarisatie. Een vrij zeldzame soort in Oost-Nederland, de bonte specht, heeft ook zijn territorium op de campus. Andere aanwezige vogels zijn: merel, houtduif, koolmees, pimpelmees, tjiftjaf, winterkoning en vink.

Tijdens het veldonderzoek in 2017 zijn er vijf vleermuissoorten aangetroffen: gewone dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en watervleermuis. Dit zijn in Nederland algemeen voorkomende soorten. Langs het fietspad achter de Westhorst hangt een grote vleermuizenkast.

Ecoloog Gerard Lubbers vertelt over de vleermuizenpopulatie op de campus

De bastaardkikker, bruine kikker, kleine watersalamander en gewone pad zijn gezien in waterelementen waar oeverbegroeiing aanwezig is. Tijdens de veldbezoeken zijn ook egels, eekhoorns en steenmarters waargenomen.

PINETUM

Pinetum De Horstlanden, te vinden op de Achterhorst op de campus, bevat een collectie coniferen uit Amerika, Europa en Azië.