CTIT University of Twente
Research Business & Innovation About CTIT Research Calls Looking for a job? Intranet

STW Valorisation Grants

De eerste aanvraagronde voor STW Valorisation Grants is open. De Valorisation Grant is een nieuw STW-programma naar voorbeeld van het Amerikaanse Small Business Innovation Research (SBIR) programma. Doel van dit programma is commercialisatie van de verworven kennis uit universitair onderzoek te bevorderen.

De Valorisation Grant is onderdeel van een gezamenlijke pilot door NWO, STW en TNO. De pilot is in 2004 van start gegaan en heeft een looptijd van circa 4 jaar. Met de pilot willen de drie instellingen zicht krijgen op de doelmatigheid van SBIR-achtige programma's binnen de Nederlandse publieke kennisinstellingen. Zijn de ervaringen positief, dan is het de bedoeling dat de Pilot wordt omgezet in een definitieve regeling. In het kader van de pilot stelt STW 3% van het totale STW onderzoeksbudget beschikbaar voor het Valorisation Grant programma. Voor 2004 komt dit neer op een beschikbaar budget van 1,3 miljoen euro.

Alleen onderzoekers in dienst van universiteit (zowel in vast als tijdelijk dienstverband) kunnen als hoofdaanvrager een Valorisation Grant aanvraag indienen. Medeaanvragers kunnen in principe overal vandaan komen, ook uit het MKB.

De Valorisation Grant is primair bedoeld voor het starten van een commerciële activiteit vanuit bestaande kennis en kunde binnen de publieke kennisstellingen. De Valorisation Grant dient aangewend te worden voor het planmatig uitbouwen van een potentieel kennisidee tot een commerciële activiteit. De besteding van de Valorisation Grant mag zeer uiteenlopend zijn: voor product/markt analyse, voor prototype ontwikkeling, voor ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden, voor bescherming van het intellectueel eigendom, etc. Het Valorisation Grant traject bestaat uit twee fases:

Fase 1: de haalbaarheidsstudie
In deze fase wordt een onderzoek gedaan naar de technologische en commerciële haalbaarheid van het voorstel. Voor deze fase wordt een subsidiebedrag van maximaal 25.000 euro verstrekt. De duur van deze fase bedraagt maximaal 0,5 jaar.

Fase 2: de valorisatiefase
In deze fase vindt de planmatige versterking van de innovatie en organisatie plaats. Het doel van deze fase moet zijn het punt te bereiken waarop private financiers de verdere commerciële ontwikkeling voor hun rekening willen nemen. Bij aanvraag van fase 2 dient een commitmentverklaring van een externe financier te worden overlegd voor vervolgfinanciering, onder de voorwaarde dat de mijlpalen van fase 2 daadwerkelijk worden gehaald. Daarnaast zijn de indieners verplicht getekende overeenkomsten met betrokken kennisinstellingen te overleggen waarin de aanvragers volledige freedom-to-operate wordt gegeven. Voor het indienen van fase 2 voorstellen is vereist dat fase 1 gehonoreerd en doorlopen moet zijn. De eerste ronde voor het indienen van fase 2 aanvragen zal in 2005 van start gaan. Voor fase 2 geldt een maximaal subsidiebedrag van 200.000 euro voor een periode van maximaal 2 jaar.

Meer informatie.