CTIT Universiteit Twente
Centre for e-Government Studies

2010-02 Percepties van bedrijven over elektronisch berichtenverkeer met de overheid

Meer informatie: Marc ter Hedde

Download hier het volledig rapport

Samenvatting van het onderzoek

In dit rapport zijn de bevindingen weergegeven van een inventariserend onderzoek naar de percepties van bedrijven en ambtenaren gericht op de invoering, het gebruik en de bijdrage aan de reductie van administratieve lasten van toepassingen voor elektronisch berichtenverkeer met de overheid. Uit het onderzoek komt naar voren dat de meerderheid van de geënquêteerde bedrijven een (zeer) positieve perceptie heeft ten aanzien van de invoering en het gebruik van de onderzochte toepassing. Een meerderheid van de bedrijven zou wederom gebruik maken van de toepassing als zij hiervoor zelf de keuze zouden hebben. Het onderzoek toont verder aan dat niet administratieve lastenreductie, maar vooral ‘invoeringsaspecten’ een (belangrijke) rol spelen in de waardering van de invoering en de bereidheid van bedrijven tot het wederom gebruiken van de onderzochte toepassingen. Daarnaast heeft het onderzoek aangetoond dat bij de vormgeving van toepassingen voor elektronisch berichtenverkeer met de overheid meer komt kijken dan alleen het vervangen van papierenberichtenstromen. Wanneer een overheidsorganisatie besluit om een specifieke toepassing voor elektronisch berichtenverkeer met de overheid in te voeren, dan is het raadzaam om niet alleen de papieren aangifte om te zetten in een elektronische aangifte (dus te kijken naar de gegevensdrager), maar tegelijkertijd ook de gegevensuitvraag te beperken. Hierbij is het ook belangrijk dat de wijze van gegevensuitvraag aansluit op de primaire bedrijfsprocessen en bedrijfsmatig gegenereerde gegevens van bedrijven.