UTwente
UTwente
UTwente

Transitie naar een circulaire en emissievrije bouwsector

De bouwsector staat voor grote uitdagingen. In 2050 moet de gebouwde omgeving niet alleen emissievrij zijn, maar ook circulair. Binnen het NWA-programma ‘Transitie naar een circulaire en emissievrije bouw’ draagt de UT bij aan het onderzoek met deze transitieopgave. Onderzoeker Marc van den Berg (Faculteit ET) richt zich met collega’s binnen dit onderzoek op digitale ondersteuning van hergebruikprocessen.

Renovatieprojecten zijn complexe uitdagingen die worden gekenmerkt door intensieve besluitvorming en organisatorische activiteiten. Dergelijke projecten verbinden een verscheidenheid aan anders gefragmenteerde disciplines, zoals ontwerpers, bouwers en slopers. Cruciaal voor het bevorderen van meer circulaire renovatiepraktijken met lagere emissies is de beschikbaarheid van informatie over herbruikbare materialen en ontwerpstrategieën die rekening houden met het behoud van bestaande waarde.

Collaborative, Digitized and Integral Processes to Achieve Circular and Emission-Free Renovation (PACER)

Het project PACER (Collaborative, Digitalized and Integral Processes to Achieve Circular and Emission-Free Renovation) waarin de UT is vertegenwoordigd streeft naar samenwerking, digitalisering en integratie van processen en instrumenten, en juridische en economische kaders om circulaire en emissievrije renovatiepraktijken te realiseren.

Marc van den Berg

Circulair bouwen is een kwestie van omdenken. Tijdens renovaties beschouwen we bijvoorbeeld veel bestaande materialen als afval, terwijl ze vaak nog een restlevensduur hebben. Dat is vooral een informatieprobleem. Men heeft bijvoorbeeld geen goed beeld hoe iets ooit is gebouwd. Of welke bestaande materialen nieuwe kunnen vervangen in projecten elders. Wij onderzoeken hoe dit anders kan door met nieuwe digitale oplossingen hergebruik te stimuleren.

Marc van den Berg

Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

Dit programma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) richt zich op de bestaande bouw en financiert interdisciplinaire consortia om aan de hand van een concrete casus, op straat- of wijkniveau, te onderzoeken hoe gebouwen circulair en emissievrij kunnen worden gerenoveerd. Hierbij worden sociale én technische elementen van circulaire en emissievrije bouw, in onderlinge samenhang, meegenomen.

Transitie van de bouwsector

Het doel van het thematische NWA-programma 'Transitie naar een circulaire en emissievrije bouw' is om doorbraken te realiseren en handelingsperspectieven te ontwikkelen die bijdragen aan de transitie van de bouwsector, en dan in de eerste plaats aan renovatieprojecten. Dit NWA-programma is in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), NWO en Regieorgaan SIA.

Binnen het NWA-programma gaat het in totaal om twee brede multidisciplinaire consortia, met een sterke vertegenwoordiging vanuit de praktijk. Zij dragen met hun onderzoek de komende vijf jaar bij aan de transitieopgave. Er is in totaal circa 2,865 miljoen euro toegekend.

Lees hier ook het persbericht van Marc van den Berg over zijn promotieonderzoek met als titel: ‘UT biedt tools voor het circulair slopen en ontwerpen van gebouwen (utwente.nl)

drs. J.G.M. van den Elshout (Janneke)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)