UTFaculteitenBMSCentrumNieuwsVerschillende aspecten van gezondheid als indicator van digitale ongelijkheid

Verschillende aspecten van gezondheid als indicator van digitale ongelijkheid

Artikel door Alexander van Deursen, gepubliceerd in Journal of Medical Internet Research

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) benadrukt dat volksgezondheid een belangrijk onderwerp is op de beleidsagenda's in de meeste westerse landen. Er worden aanzienlijke inspanningen geleverd om gezondheidsinformatie en -diensten gericht op de algemene bevolking online aan te bieden. Dergelijke inspanningen kunnen mensen helpen bij het verbeteren van hun kennis over gezondheidskwesties, communicatie met gezondheidswerkers, besluitvorming over gezondheidskwesties, correct gebruik van gezondheidsdiensten en betere manieren om voor zichzelf te zorgen. Bij het online zetten van gezondheidsinformatie en -diensten moet echter rekening worden gehouden met gelijkheidskwesties. Online informatie en diensten kunnen gemarginaliseerde mensen ook hun macht ontnemen door hun rechten en autonomie te schenden, waardoor hun positie verder wordt versterkt. Onderzoek naar digitale ongelijkheid gaat doorgaans na hoe specifieke bevolkingsgroepen kunnen profiteren van de toegang tot onlinediensten en heeft aangetoond dat degenen die het grootste risico lopen op gezondheidsgerelateerde problemen ook minder kans lopen om te profiteren van het internet in het algemeen. In dit verband is de meeste aandacht uitgegaan naar bijvoorbeeld leeftijd, ras en etniciteit en sociaaleconomische verschillen in toegang tot online gezondheid. Feitelijk welzijn in termen van persoonlijke gezondheid is veel minder onderzocht als determinant van internettoegang in onderzoek naar digitale ongelijkheid. Als het wordt onderzocht, wordt het vaak vereenvoudigd in binaire termen of door een enkele zelfgewaardeerde gezondheidsschaal. In deze studie richten we ons op de algemene bevolking en nemen we als uitgangspunt de manier waarop mensen met verschillende gezondheidsstatussen - met betrekking tot algemeen functioneren en welzijn - het internet gebruiken om positieve gezondheidsresultaten te behalen, bijvoorbeeld bij het vaststellen van een medische aandoening waaraan men zou kunnen lijden of het nemen van betere gezondheidsgerelateerde beslissingen. We proberen een diepgaand beeld te schetsen door ons te richten op verschillende gezondheidsstatussen in relatie tot stadia van internettoegang en online gezondheidsuitkomsten. De paper is opgebouwd rond 3 doelstellingen.

Het eerste doel was te onthullen in hoeverre het proces van internettoegang belangrijk is voor het verkrijgen van gezondheidsuitkomsten. Internetattitude verhoogt de kans op verbetering van materiële toegang, de ontwikkeling van internetvaardigheden en internetgezondheidsgebruik, wat suggereert dat het aantrekkelijk maken van online gezondheidsapps voor grotere segmenten van de bevolking een belangrijke doelstelling is. Materiële toegang, in deze studie beschouwd als de diversiteit van de gebruikte apparaten, is zeer relevant, aangezien het significante relaties heeft met internetvaardigheden en internetgezondheidsgebruik. Personen met verschillende apparaten om overal en op elk moment van de dag verbinding te maken met het internet hebben meer mogelijkheden om internetvaardigheden te ontwikkelen en online gezondheidsapps te gebruiken. Internetvaardigheden zijn op hun beurt nodig om online gezondheidsapps te gebruiken. Het sequentiële karakter van de toegangsstadia suggereert niet dat een betere materiële toegang automatisch leidt tot betere internetvaardigheden of dat een hoog niveau van internetvaardigheden automatisch leidt tot een grote verscheidenheid aan gezondheidsgerelateerd internetgebruik; alle stadia zijn echter noodzakelijke voorwaarden. Uit de resultaten bleek verder dat alle vier de stadia van toegang rechtstreeks bijdragen tot het verkrijgen van positieve gezondheidsresultaten, hetgeen suggereert dat om online gezondheidszorg bereikbaar te maken voor de algemene bevolking, interventies zich tegelijkertijd op alle stadia moeten richten. Zo zouden attitudes kunnen worden verbeterd door aandacht te besteden aan de toegankelijkheid en bruikbaarheid van online gezondheidsinformatie en -diensten, materiële toegang door regelingen aan te bieden zoals donatie van apparatuur, internetvaardigheden door opleidingsprogramma's die zijn afgestemd op de behoeften van mensen met verschillende gezondheidsstatussen, en online gezondheidsapps door bewustmakingsprogramma's. Dergelijke benaderingen vereisen samenwerking tussen organisaties uit de overheids-, particuliere en non-profitsector.

Het tweede doel was om aan te tonen in hoeverre verschillende gezondheidsstatussen onder de algemene bevolking verband houden met de stadia van internettoegang en dus met internetgezondheidsuitkomsten. De resultaten bevestigden dat onderzoek naar digitale ongelijkheid baat zou hebben bij het beschouwen van gezondheid als voorspeller van internetattitude, materiële toegang, internetvaardigheden, internetgezondheidsgebruik en gezondheidsuitkomsten. Een algemene conclusie is echter dat we verder moeten gaan dan enkel zelfgerapporteerde gezondheidsmaten, aangezien verschillende gezondheidstoestanden onder de algemene bevolking een unieke bijdrage leveren aan de verschillende stadia van internettoegang:

 • Fysiek functioneren draagt bij tot internetattitude, materiële toegang en internetvaardigheden, waarschijnlijk omdat fysieke beperkingen van invloed zijn op het proces om technologieën te gebruiken of te leren gebruiken (bijvoorbeeld in het geval van kleinere tablets of smartphones). Mensen met een beter fysiek functioneren maken minder gebruik van online gezondheidsinformatie en -diensten omdat zij daar relatief weinig behoefte aan hebben. Evenzo hebben mensen met specifieke ziekten die het lichamelijk functioneren belemmeren minder behoefte aan informatie over hun ziekte als zij minder beperkingen ervaren (bv. in het geval van reumatoïde artritis).
 • Beter sociaal functioneren draagt bij tot betere materiële toegang en hogere niveaus van internetvaardigheden. Het belang van sociale banden om technologie te gebruiken staat al lang vast, en steun van familie, vrienden of mensen die belangrijk zijn in het leven van de persoon draagt bij tot het leren gebruiken van een apparaat of het verbeteren van internetvaardigheden. Dit wordt nog versterkt wanneer mobiele telefoons, tablets of laptops de sociale banden en communicatie verder versterken. Voor internetvaardigheden is uit onderzoek gebleken dat informele ondersteuning vooral werkt om basisvaardigheden toe te passen. Het gebruik van online gezondheidsinformatie en -diensten is hoger voor mensen met een slechter sociaal functioneren. Dit suggereert dat degenen die door hun gezondheid beperkt worden in het bezoeken van vrienden en familie, eerder geneigd zijn online gezondheidsinformatie te zoeken. Dit zou het gevolg kunnen zijn van een grotere behoefte aan online gezondheidsinformatie en -diensten, maar ook van het feit dat online gezondheidsinformatie als substituut dient voor informatie van leeftijdsgenoten.
 • Wat de geestelijke gezondheid betreft, lieten de resultaten een positieve bijdrage aan de internetattitude zien, maar een negatieve bijdrage aan de materiële toegang. Een verklaring zou kunnen zijn dat personen die lijden aan geestelijke gezondheidsproblemen meer kans hebben op overmatig internetgebruik, wat wordt ondersteund door het gebruik van meerdere apparaten die te allen tijde directe toegang bieden. Bovendien draagt de geestelijke gezondheid negatief bij tot het internetgebruik. Aangezien geestelijke gezondheid een weerspiegeling is van algemene onrust, zorgt het ervoor dat mensen zich tot het internet wenden voor gezondheidsinformatie en -diensten, blijkbaar ondanks hun minder positieve houding tegenover het internet.
 • Mensen die hun gezondheid als hoger ervaren, hebben meer materiële toegang en internetvaardigheden. Een mogelijke verklaring is dat hogere gezondheidspercepties sociale interacties bevorderen die worden ondersteund door materiële toegang en hogere niveaus van internetvaardigheden in het geval van online sociale netwerken. Het hogere gebruik van online gezondheidsinformatie en -diensten bij degenen met een hogere gezondheidsperceptie lijkt niet te stroken met eerder onderzoek. Deze discrepantie kan verband houden met de invloed van de COVID-19 pandemie in de onderzoeksperiode.
 • Net als slecht lichamelijk functioneren heeft fysieke pijn een negatieve invloed op de houding ten opzichte van internet en de toegang tot materiaal, wat suggereert dat fysieke pijn het gebruik van bepaalde apparaten en het proces van leren omgaan met internet beperkt.

Met betrekking tot ons derde doel is de algemene conclusie dat de bijdragen van de gezondheidstoestanden aan de toegang tot internet verschillen voor leeftijd en opleiding. De belangrijkste bevindingen betreffende leeftijd zijn dat voor senioren:

 • de internetattitude een belangrijkere rol speelt bij het verkrijgen van materiële toegang dan voor personen jonger dan 65 jaar. Een belangrijke reden voor senioren om niet online te gaan is een minder gunstige houding ten opzichte van het internet. Een positieve, begeleide ervaring met het internet zou senioren kunnen motiveren om over te stappen naar de volgende stadia van internettoegang. Bovendien hebben senioren waarschijnlijk het meeste baat bij toegankelijke en bruikbare apps.
 • De geestelijke gezondheid speelt een grotere rol bij het verkrijgen van materiële toegang en het ontwikkelen van internetvaardigheden. Dit suggereert dat senioren met geestelijke gezondheidsproblemen een relatief grote behoefte aan ondersteuning hebben, een waardevolle bevinding aangezien online gezondheidsinterventies hun geestelijke gezondheidsproblemen kunnen verminderen.
 • waargenomen slechte gezondheid belemmert materiële toegang, wat suggereert dat senioren die menen een slechte gezondheid te hebben dit als een belemmering beschouwen om met computerapparatuur om te gaan. Dit is een gemiste kans, aangezien smartphones, tablets of laptops ook zouden kunnen worden gebruikt als hulpmiddelen om hun ervaren gezondheid te verbeteren.

De belangrijkste bevindingen met betrekking tot onderwijs zijn dat voor degenen met een lager opleidingsniveau

 • internetattitude een grotere rol speelt bij het verkrijgen van materiële toegang, in overeenstemming met eerder onderzoek waaruit bleek dat opleiding een positieve invloed heeft op internetattitude. Soortgelijke suggesties die voor senioren zijn besproken, zijn van toepassing, hoewel een specifieke aanpak vereist zal zijn.
 • fysiek functioneren is relatief belangrijk voor het ontwikkelen van een gunstige internetattitude. Dit zou kunnen worden verklaard door het feit dat lager opgeleiden vaker te kampen hebben met beperkingen in het fysiek functioneren, wat het proces van in gebruik nemen en leren omgaan met internet zou kunnen belemmeren.
 • Sociaal functioneren speelt een relatief belangrijke rol bij de ontwikkeling van internetvaardigheden en het gebruik van online gezondheidsinformatie en -diensten. Helaas is het minder waarschijnlijk dat lager opgeleide personen een hoger niveau van ondersteuning met betrekking tot gezondheid waarnemen, waardoor het organiseren van toegang tot ondersteuning een belangrijke doelstelling wordt.
 • De ervaren gezondheid is relatief belangrijk voor de ontwikkeling van internetvaardigheden. Dit suggereert dat lager opgeleiden die menen in slechte gezondheid te verkeren, meer behoefte hebben aan vaardigheidstraining om gebruik te maken van online gezondheidsinformatie en -diensten dan hun hoger opgeleide tegenhangers.

Conclusie
Om positieve gezondheidsresultaten te verkrijgen en online gezondheidszorg bereikbaar te maken voor de algemene bevolking, moeten interventies zich tegelijkertijd richten op internetattitude, materiële toegang, internetvaardigheden en internetgezondheidsapps. Er moet echter rekening worden gehouden met gelijkheidskwesties en onderzoek naar digitale ongelijkheid zou baat hebben bij het beschouwen van gezondheid als voorspeller van alle 4 de stadia van internettoegang en gezondheidsuitkomsten. Bovendien zouden studies onder de algemene bevolking verder moeten gaan dan alleen zelfgerapporteerde gezondheidsmetingen, aangezien fysiek functioneren, sociaal functioneren, geestelijke gezondheid, ervaren gezondheid en fysieke pijn allemaal een unieke bijdrage hebben geleverd aan de stadia van internettoegang. De algemene conclusie is dat verschillende gezondheidstoestanden de stadia van internettoegang op verschillende manieren beïnvloeden en bijgevolg ook de gezondheidsgerelateerde mogelijkheden die het internet biedt. Een verdere complicatie is dat deze invloed wordt gemodereerd door leeftijd en opleiding.