Hoogleraar Huib de Jong over strategievorming en organisatieontwikkeling

Huib de Jong, rector van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), heeft een warme band met de Universiteit Twente. Hij is sinds 1980 verbonden aan de universiteit, sinds 1991 als hoogleraar, en heeft een belangrijk aandeel in de masterclass Strategievorming & Organisatieontwikkeling, die deel uitmaakt van de master Public Management. We vroegen hem naar belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van strategievorming en organisatieontwikkeling.

Huib de Jong, rector van de Hogeschool van Amsterdam (HvA)
“Voor het openbaar bestuur zie ik op dit moment twee essentiële ontwikkelingen”
Huib de Jong, rector van de Hogeschool van Amsterdam (HvA)

Wat zijn volgens u de belangrijkste ontwikkelingen op het vakgebied?

‘Voor het openbaar bestuur zie ik op dit moment twee essentiële ontwikkelingen. Ten eerste de veranderende verhouding tussen publiek management, de ambtelijke organisatie en de politiek. Zeker nu, na de Tweede Kamerverkiezingen en in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, is de relatie tussen lokaal bestuur en politiek zeer actueel. In het regeerakkoord worden allerlei beleidszaken opgenomen, maar welke rol spelen gemeenten hierbij? Oefenen zij hier invloed op uit of worden ze voor een voldongen feit gesteld?’

Welke andere ontwikkeling ziet u op dit moment?

‘De tweede belangrijke ontwikkeling is de veranderende rol van gemeenten op het gebied van dienstverlening en hoe zij hun burgers hierbij betrekken. De verhouding tussen burger en overheid verandert, omdat gemeenten veel meer dan vroeger aandacht besteden aan individuele vragen van burgers. Dienstverlening op maat dus.’

Hoogleraar Huib de Jong, kerndocent Masterclass 
Strategievorming & Organisatieontwikkeling
“De tweede ontwikkeling is de veranderende rol van gemeenten op het gebied van dienstverlening”
Hoogleraar Huib de Jong, kerndocent Masterclass
Strategievorming & Organisatieontwikkeling

Waar komt dit door?

‘Voor een deel is dit het gevolg van de transities in het sociale domein. Gemeenten hebben bijvoorbeeld een zorgteam ingesteld dat bij burgers keukentafelgesprekken voert. Ambtenaren beslissen op basis hiervan steeds meer zelf over de dienstverlening van de gemeente. Gevolg: het traditionele systeem komt onder druk te staan, omdat besluiten niet meer eerst langs de wethouder gaan, maar direct aan de keukentafel worden genomen.’

Bekijk de masterclass Strategievorming & Organisatieontwikkeling.
meer informatie

Wat zijn de gevolgen van deze ontwikkelingen binnen het openbaar bestuur?

‘Voor het openbaar bestuur is het zeer belangrijk om een langetermijnvisie te hebben op deze ontwikkelingen en zich bewust bezig te houden met continue verbetering. Op basis van deze visie ontwikkel je een strategie voor de inrichting van de gemeentelijke organisatie. Tegelijkertijd heeft het openbaar bestuur steeds weer te maken met de vierjaarlijkse politieke cycli. Het is echter alleen mogelijk om je langetermijnvisie en strategie elke vier jaar – afhankelijk van de politieke windrichting – aan te passen en je organisatie hierop in te richten als er sprake is van een transparant ontwikkelproces.’

Hoe krijg je dat als gemeente voor elkaar?

‘Dat is nog niet zo gemakkelijk. Belangrijk is dat je visie en strategie op alle niveaus van de organisatie zijn ingebed. Hiervoor kun je scenario’s voor organisatieontwikkeling bedenken en er je organisatie op inrichten. Daarnaast is het zaak dat je ambtenaren ervan zijn doordrongen dat zij verantwoording moeten afleggen over hun beslissingen op dienstverleningsgebied. En dat iedereen weet dat fouten kunnen voorkomen en dat je daarvan moet leren. Allemaal zaken die aan bod komen tijdens de Masterclass Strategievorming & Organisatieontwikkeling.’

Hoogleraar Huib de Jong, kerndocent Masterclass 
Strategievorming & Organisatieontwikkeling
“Belangrijk is dat je visie en strategie op alle niveaus van de organisatie zijn ingebed.”
Hoogleraar Huib de Jong, kerndocent Masterclass
Strategievorming & Organisatieontwikkeling

Huib de Jong

Rector van de Hogeschool van Amsterdam (HvA)
Kerndocent Masterclass Strategievorming & Organisatieontwikkeling


Wendbare gemeente heeft leiderschap nodig

De veranderingen in het krachtenveld van publieke organisaties vraagt ook om een herijking van persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. In de Masterclass Personal & Leaderschip Development leert u te kijken naar uw persoonlijk leiderschap vanuit drie perspectieven, te weten IK (individu/professional), WIJ (cultuur) en HET (systeem). Ook deze masterclass is een onderdeel van de Master Public Management, u kunt ook alleen de masterclass volgen.