Zij-instroom VO assessment

Het zij-instroom vo-assessment geeft u de kans om de overstap te maken naar een carrière als docent in het voortgezet onderwijs.

Het zij-instroom vo-assessment is voor u als
 • U een afgeronde hbo- of wo-opleiding heeft in een verwant vakgebied en relevante werkervaring buiten het onderwijs
 • U vanuit uw huidige functie de overstap wilt maken naar een carrière als docent in het voortgezet onderwijs (vo) of middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
 • U wilt weten of u geschikt bent voor het beroep van docent
 • U wilt weten welke aanvullende scholing u nodig heeft om uw lesbevoegdheid te kunnen halen
“Ik wilde graag vanuit mijn huidige functie overstappen naar een carrière als docent in het onderwijs. Het assessment was voor mij het duwtje in de rug dat ik nodig had.”

Werkwijze 

Assessments zijn altijd maatwerk, omdat kandidaten deelnemen aan het assessment op basis van verschillende redenen en achtergronden. Na aanmelding vindt er een vrijblijvend kennismakingsgesprek met de coördinator van het assessmentcentrum plaats, waarin onder meer de procedure en wederzijdse verwachtingen kunnen worden besproken. Op basis van dit gesprek krijgt u het advies om al dan niet deel te nemen aan het assessment.

Het assessment bestaat uit het samenstellen van een portfolio, een praktijkobservatie, en een reflectiegesprek en criteriumgericht interview. In sommige gevallen vindt er daarnaast een persoonlijkheids- en/of capaciteitentest plaats. Deze onderdelen worden hieronder kort toegelicht.  

 • Portfolio

  In het portfolio geeft u een overzicht van uw relevante diploma’s, een onderbouwing van uw motivatie voor het beroep van docent en een beschrijving en beoordeling van uw eerder verworven competenties (EVC’s) die relevant zijn voor een docent in het vo of mbo.

  De tijdsinvestering voor het maken van een portfolio is ongeveer 8 uur. Omdat er bronnen (bijlagen) verzameld en beschreven dienen te worden, kan dit proces een aantal weken in beslag nemen. 

  Materialen en informatie

  Portfolio template: eerstegraads / tweedegraads
  Brochure Vakinhoudelijk Masterniveau Universitaire Lerarenopleidingen
  Kennisbases Tweedegraads Lerarenopleidingen

 • Praktijkobservatie

  Ter observatie van de praktijksituatie geeft u een les aan (bij voorkeur) uw eigen klas. Deze les wordt geobserveerd door de assessoren. U bereidt de les voor door middel van een schriftelijke lesvoorbereiding die met de assessoren wordt gedeeld. 

  Materialen
  Lesvoorbereidingsformulier

 • Reflectiegesprek en criteriumgericht interview

  In het reflectiegesprek en het criteriumgericht interview gaan de assessoren met u in gesprek aan de hand van de bekwaamheidseisen: de vakinhoudelijke, de vakdidactische en de pedagogische bekwaamheid, en de professionele beroepsopvatting en -houding. Het portfolio en de praktijkobservatie dienen in dit gesprek als basis.
  De tijdsinvestering voor het gesprek bedraagt maximaal twee uur.

Resultaat

Op basis van het assessment wordt u al dan niet geschikt verklaard als zij-instromer in het beroep van leraar in het vo of mbo in het onderzochte vak. Indien u geschikt wordt verklaard, ontvangt u een geschiktheidsverklaring en kunt u een leerovereenkomst op maat aanvragen bij een lerarenopleiding. De assessoren leggen hun bevindingen vast in een rapportage. Deze rapportage wordt in concept aan u voorgelegd. Na goedkeuring wordt de rapportage definitief gemaakt en naar u en uw werkgever verstuurd.

Doorlooptijd en kosten

Vanaf het moment dat het portfolio is ingeleverd, is de doorlooptijd van het assessment ongeveer twee maanden. Houd hier s.v.p. rekening mee wanneer u zich aanmeldt bij een lerarenopleiding. Het assessment kan gedurende het hele jaar worden afgenomen. De kosten voor het assessment zij-instroom vo bedragen €2000,-. Wanneer u geschikt wordt verklaard, kunnen de kosten van dit assessment door de werkgever worden voldaan vanuit de subsidie zij-instroom. Meer informatie over subsidies is te vinden via DUO.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelding kan worden gedaan door de werkgever of door de kandidaat zelf door middel van onderstaand aanmeldformulier. Ook een bemiddelingsbureau of uitkeringsinstantie kan een assessment aanvragen, indien er een overeenkomst is met een organisatie voor voortgezet onderwijs of mbo, waarin werkend leren mogelijk wordt gemaakt. Kijk ook op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over het zij-instroomtraject.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van het ACT via act@utwente.nl.