WIL JE MEER WETEN OVER DUURZAAMHEID OP DE UT?

Water is belangrijk, voor jou als persoon, voor de natuur en ook voor onze bedrijfsvoering. We vinden het belangrijk goed met water om te gaan om het ecosysteem in balans te houden. Hier gaan we verder in op het drinkwaterverbruik, hemelwater en afvalwater op de Universiteit Twente.

Drinkwater

Deze grafiek laat het drinkwatergebruik zien van de afgelopen vijf jaar. De toename in waterverbruik is voornamelijk te verklaren uit het feit dat drinkwater gebruikt wordt als koelwater voor onderzoeksapparatuur.


Deze grafiek laat het waterverbruik zien verspreid door het jaar vanaf januari 2017 tot en met juni 2018.


Stimuleren gebruik kraanwater

De UT stimuleert het gebruik van kraanwater. Zo voorkom je onnodig gebruik van plastic. Buiten staan een aantal Join the Pipe waterpunten: op het O&O plein, de atletiekbaan en bij het multiveld. In de gebouwen kun je een flesje bijvullen in de toiletruimten of in de koffiemachines. Join The Pipe gebruikt de inkomsten van de aanleg van deze punten om schoon drinkwater projecten in ontwikkelingslanden te realiseren. Meer info op: https://join-the-pipe.org/


Regenwater

De neerslagintensiteit neemt toe. Dit kan ervoor zorgen dat het rioolsysteem de belasting niet aankan. De focus van de UT ligt op het opvangen van regenwater en het faciliteren van infiltratie in de bodem. Maatregelen die getroffen worden op de UT in reatie tot het regenwater staan hieronder vermeld.

Wateropslag onder parkeerterrein faculty club

We hebben een waterbufferend en -infiltrerend systeem met holle ruimte onder de parkeerplaats van de Faculty Club aangelegd: AquaBASE. De UT was een van de eerste in Nederland, onze campus was de testlocatie. In het eerste jaar zijn de resultaten gemonitord en bleek de test succesvol. Het systeem bestaat uit waterpasserende stenen met voegen van een aantal millimeter voor goede een doorwateringssnelheid en infiltratiecapaciteit. De onderlagen hebben holle ruimten waarin water opgeslagen wordt en hebben de draagkracht en stabiliteit voor het gebruik als parkeerplaats. Zo wordt water langer vastgehouden en infiltreert het langzaam in de bodem. Technische details van de onderlagen vind je op de website van Aquabase

Grindlaag onder Parkeerplaats 2

Onder de bestrating van P2 ligt een dikke grindlaag die ervoor zorgt dat de bodem meer water kan vasthouden en dit langzaam en dieper in de bodem kan infiltreren.

Vijvers

Het meeste hemelwater dat op de gebouwen valt gaat via regenpijpen naar de vijvers op de UT.

Besproeien grasvelden met opgevangen hemelwater

Het evenemententerrein wordt, wanneer nodig, besproeid met het opgevangen hemelwater uit de vijvers.

PLAN: NIEUWE ZUIVERINGSFILTER REINWATERKELDER

Het regenwater dat op de Hogenkamp valt, zal worden gefilterd (waarschijnlijk wordt gebruik gemaakt van membraantechnologie) en opgeslagen in de reinwaterkelder onder het hoge deel van de atletiekbaan. Dit water kan dan gebruikt worden voor het besproeien van (kunstgras)sportvelden.

Technohal - hemelwater voor toiletspoeling

Hemelwater wordt opgeslagen in een tank naast de Technohal (20 m3) en gebruikt voor het doorspoelen van de toiletten.

opvang water in BEekjes OP HET TERREIN

De Roombeek, Bolhaarsbeek en de Drienerbeek stromen over het terrein van de campus. De beken stromen deels via de vijvers. Deze vijvers hebben een belangrijke functie in de opvang van hemelwater, van de UT zelf en van de omgeving dat aangevoerd wordt via de beken.

Helofytenfilter in de koudecirkel

In de koudecirkel (het bassin voor gebouw Horst) bevindt zich ruim 10 miljoen liter water dat gezuiverd moet worden om corrosie en aanslag op de koelsystemen te voorkomen. Deze zuivering gebeurt door middel van een helofytenfilter. Een helofytenfilter is een filter dat met behulp van helofyten afvalwater zuivert tot een kwaliteit die onschadelijk is voor het milieu. Helofyten zijn planten die boven water groeien maar met hun wortels in zeer natte grond groeien en kunnen zelf zuurstof naar hun wortels transporteren. 

Achter de Horst liggen twee velden met grind, zand en worteldoek waarop rietplanten zijn geplant. Het vuile water stroomt aan één kant het veld in en zakt door het grind. In de bodem worden de afvalstoffen omgezet in voedingstoffen voor de planten in het filter. Het water dat het filter verlaat is schoon genoeg om weer terug de koudecirkel in te gaan.

Gebruik van oppervlaktewater als koelwater

De koudecirkel is een groot vat van 10 meter diep en 36 meter breed waarin ruim 10 miljoen liter koud water opgeslagen wordt. Dit water wordt overdag gebruikt om de aangesloten gebouwen en onderzoeksapparatuur te koelen. De koelmachines koelen het water voornamelijk ’s nachts omdat het te overbruggen temperatuurverschil dan kleiner is, dit bespaart veel energie. Daarnaast bespaart dit kosten doordat het nachttarief lager is dan het dagtarief. De koele nacht samen met luchtgekoelde koelmachines zorgen ervoor dat het water afkoelt tot ongeveer 8 à 10 graden Celsius. Zie meer informatie op de pagina over 'energie'. 

Afvalwater

Het afvalwater stroomt via het rioolgemaal op de campus van de UT naar de waterzuiveringsinstallatie Enschede van het Waterschap. Het Waterschap Vechtstromen is verantwoordelijk voor het zuiveren van het afvalwater. Het gezuiverde water stroomt vervolgens naar het Kristalbad. Waterschap Vechtstromen controleert ook het afvalwater op de UT. Elk kwartaal worden monsters genomen vanuit het rioolgemaal op de UT en door een laboratorium getest. De hoeveelheid afvalwater, het debiet, wordt geregistreerd en de concentratie van de parameters zware metalen en zuurstofbindende stoffen in het afvalwater worden gemeten. Op basis van deze parameters wordt het aantal vervuilingseenheden voor de heffing voor de UT bepaald (Waterschapswet)

In laboratoria zijn stricte procedures om de concentratie van chemische stoffen in het afvalwater te beperken. Gebruikt glaswerk wordt met een geringe hoeveelheid water 3x gespoeld. Drie keer spoelen met een geringe hoeveelheid is veel effectiever en milieuvriendelijker dan 1 keer spoelen met een grotere hoeveelheid. De eerste 2 spoelfracties bevatten nog te hoge concentratie chemicaliën. Deze fracties moeten worden opgevangen en afgevoerd als gevaarlijk afval. Bij het reinigen van chemisch besmet glaswerk mag pas de 3e fractie door het riool worden gespoeld.

Wat voor besparingen hebben we toegepast?

Hemelwatergebruik voor toiletspoeling

In de Technohal wordt regenwater opgevangen voor het doorspoelen van de toiletten. Ook het onthard water dat 1000u per jaar gebruikt wordt voor het benevelen over condensoren wordt hergebruikt voor het doorspoelen van de toiletten.

Waterloze urinoirs

In het sportcentrum, Paviljoen en de benedenverdieping van de Zilverling zijn de urinoirs waterloos.

Sensor kraan loopt korter

Veel wastafels hebben een kraan met een sensor. Deze sensor loopt 6 seconden lang door. Dit is korter dan de gemiddelde gebruiker de kraan aan laat staan. De huidige besparing is al besparing 3000l/dag.

JOIN THE PIPE WATERPUNTEN

De UT stimuleert het gebruik van kraanwater. Zo voorkom je onnodig gebruik van plastic. Buiten staan een aantal Join the Pipe waterpunten: op het O&O plein, de atletiekbaan en bij het multiveld. In de gebouwen kun je een flesje bijvullen in de toiletruimten of in de koffiemachines. Join The Pipe gebruikt de inkomsten van de aanleg van deze punten om schoon drinkwater projecten in ontwikkelingslanden te realiseren. Minder plastic flesjes, minder transport van die flesjes. Zie ook de website van Join the Pipe.

Wat kun je zelf doen?

  • Douche 1 minuut korter.
  • Gebruik waterbesparende kranen en douchekop.
  • Laat de kraan zo min mogelijk doorlopen.
  • Gebruik het toilet niet als vuilnisbak. Lenzen, tampons, frituurvet horen er niet.
  • Drink kraanwater in plaats van flesjes water.
  • Gebruik regenwater, sluit een regenton aan. Kalkvrij water is ook beter voor de planten.