WIL JE MEER WETEN OVER DUURZAAMHEID OP DE UT?

Als universiteit gebruiken we onze energie met name voor huisvesting, laboratoria, onderzoek en mobiliteit. Bedrijfszekerheid door een gegarandeerde energielevering staat voorop zodat het primair proces, onderwijs en onderzoek, te allen tijde ongehinderd doorloopt. Engie is de energieleverancier, de stadsverwarming loopt via Ennatuurlijk en het aardgas komt van Gazprom.  

Trias Energetica

Het uitgangspunt voor het energieverbruik op de UT is de Trias Energetica; het beperken van de energievraag, het gebruik maken van duurzaam opgewekte energie en kijken naar het energieverbruik in de keten (leveranciers van de UT)

Bij het beperken van de energievraag kijken we naar systemen die geautomatiseerd kunnen worden, zodat bijvoorbeeld de verwarming en koeling niet tegelijk aangezet kunnen worden. Daarnaast betekent dit dat installaties zodanig ingeregeld worden zodat ze vraag gestuurd werken. Heet water voor de verwarming komt bijvoorbeeld pas het gebouw binnen wanneer er vraag is. De leidingen die door het gebouw lopen warmen op deze manier niet onnodig het gebouw op.

Als tweede wordt er gekeken naar het gebruik van duurzame opgewekte energie, zoals energie uit reststromen en energie uit hernieuwbare bronnen. Op dit moment gebruikt de UT stadsverwarming voor het verwarmen van de meeste gebouwen. Stadsverwarming is restwarmte die ontstaat bij het verbranden van afval in de lokale afvalverbrandingsinstallatie. Ook warmteterugwinning, waar afvoerlucht ventilatielucht voorverwarmt, is een voorbeeld van restwarmte.

Als derde kijken we naar maatregelen in de keten. Wat doen de leveranciers van de UT: hebben zij het verbruik in hun keten in beeld? De CO2-uitstoot die gepaard gaat met energieverbruik wordt weergegeven in de CO2-footprint.

Energie routekaart naar 2050

Nederland staat voor een grote uitdaging om het gebruik van primaire energie fors terug te dringen. De overheid heeft daarom Rijksdoelen opgesteld (het klimaatakkoord). Hierbij wordt gestreefd naar 49% minder CO2 uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 en 95% minder in 2050. Voor de gebouwde omgeving betekent dit een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 3.4 Mton voor 2030 (3.4 miljard kilogram CO2 waarbij andere broeikasgassen worden teruggerekend naar hun CO2 equivalent). Daarnaast is het doel om alle elektriciteit in 2050 CO2 neutraal op te wekken.

 • Lees meer

  Als uitwerking van het klimaatakkoord, worden er voor verschillende sectoren energie routekaarten ontwikkeld. Voor maatschappelijk vastgoed, zoals gebouwen van onderwijsinstellingen, worden op-maat-gemaakte routekaarten vormgegeven. De UT is hiervoor druk bezig met het opstellen van een UT specifieke energie routekaart voor haar 60 gebouwen, die komende zomer klaar zal zijn. Deze energie routekaart geeft de staat van alle gebouwen weer: het laat zien welke maatregelen er nog genomen kunnen worden om het energiegebruik te verbeteren, wat dit oplevert aan energiebesparing en wat de bijbehorende kosten zijn. Op deze manier ontstaat er een routekaart die aangeeft welke stappen de UT kan nemen om de doelen uit het klimaatakkoord te bereiken.

  WAT IS EEN ENERGIE ROUTEKAART PRECIES?

  Alle Nederlandse universiteiten hebben toegezegd het energieverbruik voor hun eigen vastgoedportefeuille in kaart te brengen. Hiervoor stellen ze een energie routekaart op. Per gebouw worden er gegevens verzameld zoals gebouwfunctie, bouwjaar, uitgevoerde renovaties, bedrijfsuren en het wel of niet aanwezig zijn van PV-panelen. Daarnaast wordt specifieke informatie ingevuld over de isolerende waarde van de bouwschil (vloer, gevel, glas en dak) en het energieverbruik voor koeling, verwarming, ventilatie, verlichting en apparatuur.

  Royal Haskoning DHV heeft een model ontwikkeld dat vervolgens berekend welke verschillende energiebesparende maatregelen nodig zijn om het gewenste resultaat te bereiken. Voorbeelden van deze maatregelen zijn: dak, gevel en vloerisolatie; het vervangen van bestaande ramen door HR++ of HR+++ glas; het toepassen van PV-panelen; warmtenet aansluitingen realiseren; warmteterugwinning; installeren van aanwezigheidsdetectie; energiezuinige apparaten en installaties selecteren; LED toepassen; en gebouwen inclusief de apparaten qua energie vraag gestuurd maken.

  VERVOLGSTAPPEN

  Zodra de UT alle gegevens voor haar 60 gebouwen heeft verzameld, wordt een plan met verschillende scenario’s gemaakt. Deze scenario’s geven precies weer hoeveel energie alle maatregelen besparen en wat de investeringskosten zijn. De energie routekaart zal gekoppeld worden aan de Lange Termijn Huisvestingsstrategie (LTSH) en de Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP) die onder de afdeling Vastgoed & Onderhoud (van de dienst Campus & Facility Management) vallen. Op deze manier wordt de verduurzaming van het gebouwenbestand van de UT tot stand gebracht. Zodra de energie routekaart klaar is en maatregelen bekend zijn, zal deze informatie geüpdatet worden.

Meerjarenafspraak energie-efficientie 2005-2020

Universiteit Twente heeft het convenant Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie getekend. De Meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA) is een vrijwillige – maar niet vrijblijvende – afspraak tussen overheid, bedrijfsleven en instellingen om de energie-efficiency van producten, diensten en processen te verbeteren en daarbij het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. De doelstelling is om over een periode van 15 jaar (2005-2020) 30% minder energie te verbruiken; onderverdeeld in 20% energievermindering op de campus en 10% energievermindering in de keten (bij partners/leveranciers).

 • Lees meer

  ENERGIEVERBRUIK

  De grafiek geeft het energieverbruik aan van de campus over de periode 2005 tot en met 2019. Het verbruik van elektriciteit, aardgas en stadverwarming is vertaald naar Gigawattuur (GWh). De meerjarenafspraken met de overheid om over een periode van 15 jaar 30% minder energie te verbruiken zie je terug door middel van de grijze lijn (een gemiddelde verbetering van de energie-efficiëntie van 2% per jaar). In 2014 is het al gelukt om de doelstelling te behalen.

  Energieverbruik en doelstelling UT  De opvallende toename in het energieverbruik in 2010 is te verklaren doordat er in dat jaar nieuwe gebouwen in gebruik werden genomen. In de overgangsfase was er verwarming en elektriciteit voor de oude en de nieuwe huisvesting nodig.

  De toename in het gasverbruik is te verklaren doordat de stoomketels, gebruikt voor de luchtbevochtiging, beter in de stand-by stand kunnen blijven staan dan dat ze uitgezet worden. Als de stoomketels namelijk uitstaan, vindt er ernstige corrosie en slijtage aan onderdelen plaats en op deze wijze wordt dat voorkomen.

  De maatregelen voor energiebesparingen hebben zich tot nu toe vooral gefocust op efficiënt energie verbruik van de gebouwen. Daarnaast is er energieverbruik dat beïnvloed kan worden door de gebruikers. Een volgende stap is dan ook de bewustwording; bewust gebruik van verlichting, verwarming, koeling èn apparaten.

  ENERGIE EFFICIENCY PLAN

  In het kader van de Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie heeft de universiteit een Energie Efficiency Plan (EEP) opgesteld. Iedere 4 jaar wordt het EEP geactualiseerd. Het EEP geeft inzicht in de energetische situatie en de besparingsopties van de universiteit.

  Onderdeel van de EEP is de invoering van een Energie Management Systeem. Op dit moment wordt invulling gegeven aan de realisatie van het Energie Management Systeem. De verantwoordelijkheid van gebouwgebonden energie ligt bij Campus & Facility Management. De verantwoordelijkheid voor niet-gebouw gebonden energie, het verbruik van gebruikersapparatuur, ligt bij de faculteiten en LISA is verantwoordelijk voor het energieverbruik van de centrale serverruimtes en ICT apparatuur.

Energie monitoringsysteem

De UT heeft een energy data platform waar je alle data kan inzien en kan analyseren. Zo kan je bijvoorbeeld per gebouw het energieverbruik bekijken en het verbruik van een specifieke maand vergeleken met dezelfde maand van het jaar ervoor.

ENERGIELABEL GEBOUWEN

Een energielabel geeft de energieprestatie van een gebouw weer. Bij het vaststellen van het energielabel worden ook mogelijke energiebesparende maatregelen aangeduid. De UT is bezig met deze labelling te realiseren voor alle gebouwen. Zilverling, Cubicus en Paviljoen zijn de eerste gebouwen met een energielabel.

Energiebesparende maatregelen

 • Duurzame LED verlichting in de UT theaterzalen

  Door de COVID-19 maatregelen zijn veel activiteiten op de Campus de afgelopen periode geannuleerd. Ondanks dat dit heel erg jammer is, hebben ze bij er bij Vrijhof Techniek een positieve draai aan gegeven door de tijd te gebruiken om de oude halogeenlampen in de theaterzalen te vervangen voor LED verlichting. Hierbij is men in het Amphitheater begonnen met het vervangen van alle basis toneelverlichting; in plaats van hoogvermogen spots, waarbij voor elke toepassing een ander kleurfilter geplaatst moest worden, zijn er nu laagvermogen rood – groen – blauw – amber LED spots in gebruik genomen om het toneel in elke gewenste kleur te kunnen zetten, zonder telkens de kleurfilters te moeten vervangen. Daarnaast zijn zogenaamde ‘moving heads’ geïnstalleerd waardoor het nu mogelijk is om op afstand een lamp naar elke gewenste positie te draaien.

  De oude halogeen verlichting ligt echter nog gebruiksklaar in de opslag van het theater. Er zullen altijd situaties komen waarbij het wenselijk is om de nieuwe LED verlichting aan te vullen met conventionele verlichting om speciale lichteffecten en/of posities te kunnen creëren. Een voorbeeld kan zijn dat men specifiek vanaf links een groene lamp wil hebben en vanaf rechts een rode, die vervolgens samen een oranje vlek op de vloer creëren. Dit valt met meerkleuren LED natuurlijk ook prima te maken, maar is dan niet meer voor algemeen gebruik beschikbaar tijdens het optreden; de lampen hebben immers die specifieke taak toegewezen gekregen.

  Deze modernisering in de theaterzalen van de UT is niet alleen duurzamer, maar ook nog eens gemakkelijker en veiliger in gebruik. Een ander voordeel is dat de LED verlichting niet alleen veel energiezuiniger is, maar dat er ook nog eens veel minder lampen nodig zijn om alle kleurstellingen te kunnen maken. Hieronder kun je een overzicht vinden van de oude en nieuwe situatie, uitgaande van 3 clusters rood/groen/blauw tegenlicht. Omdat de Agora een grotere speelvloer heeft, is hier een extra cluster nodig.

  Locatie

  Oude situatie - halogeen

  Nieuwe situatie - LED

  Amphi tegenlicht

  9x 500 watt

  3x 150 watt

  Agora tegenlicht

  12x 1200 watt

  4x 150 watt

  Amphi frontlicht

  4x 1000 watt

  4x 200 watt

  Agora frontlicht

  6x 1000 watt

  5x 200 watt

  Amphi extra spots / moving heads

  500 watt per stuk

  3x 120 watt

  Agora extra spots / moving heads

  1000 watt per stuk

  4x 120 watt

 • Helofytenfilter en de Koudecirkel

  De koudecirkel is een groot vat van 10 meter diep en 36 meter breed waarin ruim 10 miljoen liter koud water opgeslagen wordt. Dit water wordt overdag gebruikt om de aangesloten gebouwen en onderzoeksapparatuur te koelen. De koelmachines koelen het water voornamelijk ’s nachts omdat het te overbruggen temperatuurverschil dan kleiner is, dit bespaart veel energie.

  Daarnaast bespaart dit kosten doordat het nachttarief lager is dan het dagtarief. De koele nacht samen met luchtgekoelde koelmachines zorgen ervoor dat het water afkoelt tot ongeveer 8 à 10 graden Celsius. Het koude water is zwaarder en wordt onderin aan het vat toegevoegd. Water dat door het gebouw heen is gepompt komt terug met ongeveer 18 graden Celsius en wordt bovenin het vat toegevoegd. Door het grote temperatuurverschil ontstaat er een 'thermocline'. Deze warme en koude lagen blijven daardoor van elkaar gescheiden. Het warme water isoleert dus als het ware de koude laag water. De koudecirkel heeft een koelcapaciteit van 11 MegaWatt, wat gelijk staat aan de capaciteit van ruim 70.000 koelkasten. De koudecirkel fungeert ook als een opslagbuffer in het geval van een grote brand. Momenteel zijn de gebouwen de Horst, Carré, het Nanolab, de Waaier, de Ravelijn, Hal B, de Zilverling, het Hogedruklab, het Seinhuis en het Teehuis aangesloten op de koudecirkel. 

  Deze 10 miljoen liter water moet gezuiverd moet worden om corrosie en aanslag op de koelsystemen te voorkomen. Deze zuivering gebeurt door middel van een helofytenfilter. Een helofytenfilter is een filter dat met behulp van helofyten afvalwater zuivert tot een kwaliteit die onschadelijk is voor het milieu. Helofyten zijn planten die boven water groeien maar met hun wortels in zeer natte grond groeien en kunnen zelf zuurstof naar hun wortels transporteren. 

  Achter de Horst liggen twee velden met grind, zand en worteldoek waarop rietplanten zijn geplant. Het vuile water stroomt aan één kant het veld in en zakt door het grind. In de bodem worden de afvalstoffen omgezet in voedingstoffen voor de planten in het filter. Het water dat het filter verlaat is schoon genoeg om weer terug de koudecirkel in te gaan.

 • Centrifugale koelmachine

  De UT heeft verschillende koelmachines om het water dat de gebouwen en onderzoeksapparatuur koelt koud genoeg te maken. De in 2014 in gebruik genomen centrifugale koelmachine is een geavanceerd apparaat. Dit apparaat heeft een capaciteit van 2,8 Megawatt. De centrifugale koelmachine heeft warmtewisselaars op het dak staan om de warmte die de koelmachine produceert kwijt te kunnen. Bij een buitentemperatuur van 8 graden werkt de koelmachine 'gratis' want dan koelen de warmtewisselaars (condensors) voldoende en is er geen mechanische koeling nodig. Dit wordt free-to-air cooling genoemd. Als je kijkt naar de Coëfficiënt of Performance is deze koelmachine extreem goed. Een COP van 3,5 betekent dat er van 1kWh 3,5kWh koude voor geproduceerd wordt. De centrifugaal koelmachine haalt een COP van 7-10. Met de warmtewisselaars op het dak kan de koelmachine de warmte die het produceert kwijt. Gezamenlijk wordt dan een COP van 7 gehaald, dat is bovengemiddeld. De oudere koelmachines hoeven alleen in gebruik te zijn wanneer het heel warm is en dan voornamelijk 's nachts omdat het koelen van de koudere avond/nacht lucht minder energie kost dan de warmere lucht van overdag.

 • Warmtewisselaars

  In de gebouwen Carré, Nanolab, Zuidhorst en Meander halen warmtewisselaars energie uit rookgassen. Een condensor in de uitlaat van de stoomketel verwarmt het water in een grote waterbak. Zo wordt het koude drinkwater voorverwarmd met warmte die anders door de schoorsteen zou verdwijnen. Ook wordt zo kalkafzetting en corrosievorming (roest) teruggedrongen en dit levert dan weer een beter rendement op.

 • Warmte terugwinssyteem gebouw Spiegel

  De luchtbehandelingskast van gebouw de Spiegel is voorzien van een warmteterugwinsysteem. Afgevoerde binnenlucht is in de winter veel warmer dan de buitenlucht. Een warmtewisselaar draagt de warmte van de afgevoerde (binnen)lucht over aan de instromende koudere buitenlucht. Warmteverlies wordt op deze manier tegengegaan. In de zomer kan dit proces omgekeerd worden uitgevoerd.

 • Vraaggestuurd leveren

  Het vraaggestuurd maken van installaties zorgt ervoor dat niet meer energie verbruikt wordt dan strikt noodzakelijk. CO2- en warmtesensoren monitoren de kwaliteit en op basis daarvan wordt de lucht toe- en afvoer ingeregeld. Een voorbeeld: In een van de gebouwen op de campus was het altijd warm. Dat kwam doordat water met een temperatuur van 90C voor de verwarming het hele jaar door de (toevoer)leidingen stroomde. Door de doorgevoerde aanpassingen, stroomt nu alleen heet water door de leidingen als er behoefte is aan warmte: wanneer de verwarming aan gaat.

 • Koppeling reserveringssysteem met klimaatbeheersingssysteem

  Studieruimtes en collegezalen worden alleen verwarmd of gekoeld als deze in gebruik zijn en worden vooraf hiervoor verwarmd. Het klimaatbeheersingssysteem haalt hiervoor informatie op uit verschillende reserverings- en rooster-/planningssystemen. Zo worden studieruimtes alleen verlicht als ze geboekt zijn en als er geen reservering geplaatst is, wordt de ruimte niet verwarmd.

 • Afgedekte zwembaden

  Om warmteverlies van het zwembadwater tegen te gaan, worden de zwembaden afgedekt als deze niet in gebruik zijn. Voor het instructiebad zijn zelfs solar lamellen toegepast. Deze lamellen houden de uitgaande warmte tegen en laten inkomende warmte (door zonnestralen die erop schijnen) door.

 • Zonnecollectoren en -boilers

  Warm zwembad- en douchewater door zonnecollectoren


  Het zwembad en douche water wordt opgewarmd door 40 zonnecollectoren. De panelen liggen op het dak van de kleedkamer, op de bestaande boiler en op het dakterras.  Zonneboilers voor Sportcentrum

  Het Sportcentrum heeft twee zonneboilers met een gezamenlijke capaciteit van 52 GJ op jaarbasis. Met gasgestookte bijverwarming van 1280 m3/jaar (vergelijkbaar met het energieverbruik van één huishouden over een heel jaar) wordt voldaan aan de behoefte.

 • LED binnenverlichting

  Wanneer een lamp vervangen moet worden, wordt het vervangen met LED. Indien mogelijk wordt er een beweegmelder toegekend (in laboratoria vanwege veiligheid niet). Hiervoor is jaarlijks een budget gereserveerd in het onderhoudsplan.

 • LED buitenverlichting

  De buitenverlichting op de UT is de afgelopen jaren overgeschakeld op dimbare ledverlichting. Zo'n 80% van de lantaarnpalen is nu LED. Per weg, kruising, fietspad of parkeerplaats kan de lichtsterkte ingesteld worden. De verlichting hoeft niet altijd op 100% staan. Veiligheid is hier het belangrijkste aspect, maar door aanpassingen in de intensiteit wordt energie bespaard en voorkomen we onnodige lichtvervuiling.

 • Vraaggestuurde verlichting openbare ruimten

  Het komt voor dat uit gewoonte verlichting aanstaat waar het eigenlijk niet nodig is. Bijvoorbeeld in de dakopbouw, de technische ruimte, van gebouw Carré stond 24 uur per dag de verlichting aan. Dit is aangepast dat deze nu automatisch aan en uitgeschakeld wordt. Ook in het trappenhuis van Ravelijn is de verlichting aangepast. Het trappenhuis moet 24 uur/dag verlicht zijn, maar door van de twee armaturen er slechts één aan te laten wordt voldaan aan de veiligheidseisen en wordt energie bespaard. Dergelijke maatregelen hebben zichtbaar effect op het energieverbruik voor openbare verlichting.

 • Klimaatgevel Spiegel

  Een klimaatgevel is een glazen façade die als een tweede schil om een gebouw geplaatst wordt. In 2000 is dit bij gebouw Spiegel gerealiseerd. De zon warmt de lucht in de laag tussen de façade en het gebouw op. Dit creëert een warmtebuffer waardoor in de winter minder verwarmd hoeft te worden en het in het voor- en naseizoen behaaglijk blijft. Aan de bovenkant van de façade zitten kleppen. Wanneer de temperatuur buiten 20C is, en de buitentemperatuur ook tenminste 20C, staan deze kleppen open. Het ventileren gaat op natuurlijke wijze: warme lucht stijgt en koelere lucht kan aan de onderkant de gevel instromen. Daarnaast is er zonwering om zoveel mogelijk warmte buiten te houden op warme, zonnige dagen.

 • Minder energieverbruik door gebruik CO2-sensoren

  CO2-sensoren sturen de luchtverversing aan. Wanneer de CO2-waarde onder de norm blijft, bijvoorbeeld als een ruimte niet in gebruik is, wordt er minder nieuwe lucht toegevoerd als dat niet nodig is. Dit resulteert in minder onnodig energieverbruik. CO2-sensoren beïnvloeden ook het comfort door het binnenklimaat te reguleren (De arbo norm is 1200ppm, terwijl 800 optimaal is).

 • Verbruik gebruiksapparatuur inzichtelijk maken

  Door inzichtelijk te maken wat het verbruik is van diverse apparaten, gaan mensen er bewuster mee om. Op de UT zijn allerlei gebruiksapparaten uitgerust met sensoren.

 • Pilot Internet-of-Things

  Het doel van deze pilot was om te onderzoeken of Internet of Things devices kunnen worden ingezet bij nieuwbouw en renovaties. Belimo energy valves kunnen een regelklep die verbonden zit aan het Bacnet IP netwerk aansturen, monitoren, bemeteren en bewaken. Deze pilot is succesvol getest in T1300 van de Horst.

 • Pilot nieuwe regel- en optimaliseringsstrategie energie

  Gebruikerscomfort tegen minimaal energieverbruik en zichtbaar en meetbaar maken van klimaatkwaliteit en verbruikte energie. Dat waren de uitgangspunten van een pilot met een nieuwe regel- en optimalisatiestrategie. Deze pilot draait succesvol in een aantal gebouwen op de campus: Waaier (zaal 2) en Vrijhof (Audiozaal, Amphitheater en Agora). Het comfort is merkbaar verbeterd en de tochtklachten zijn verdwenen.

 • Energieopslag voor gebruik op een later moment

  Voor het opslaan van warmte en koude worden Phase Change Materials, een soort thermische accu's, ingezet. In PCM wordt energie opgeslagen voor gebruik op een later moment. PCM’s gedragen zich hier als thermische accu’s en zijn zodoende zeer geschikt om als warmte/koude buffer te fungeren.

  In de kelder van Zilverling staat een luchtbehandelingskast die bestaat uit een water-koelbatterij, een PCM-koelbatterij, een toevoerventilator en een afzuigventilator. Phase Change Materials (faseovergangmaterialen) zijn niet brandbare anorganische thermische zouten waarvan de faseverandering van vast naar vloeibaar en andersom wordt gebruikt om warmte/koude op te slaan en af te staan. Door warmte opname uit de omgeving smelt het materiaal en wanneer de warmte weer wordt afgegeven stolt het materiaal.

 • Zuurkasten

  Een zuurkast is een afgezogen omkasting met verstelbare werkopening (schuifraam) zodat de gebruiker zo min mogelijk wordt blootgesteld aan schadelijke stoffen. Wanneer de zuurkast op de maximale stand staat en de afzuiging vereist is wordt er afgezogen met 650m3, wanneer de kast op de minimale stand staat 250m3. Deze vraaggestuurde afzuiging is in 2018 in Carre gerealiseerd.

 • Zonnepanelen Technohal en Oosthorst

  Op de vernieuwde Technohal liggen 624 zonnepanelen op de zijbeuk daken (deels gefinancierd uit een SDE subsidie). 

  Daarnaast zijn er op de Oosthorst 120 zonnepanelen geplaatst.

Wat kun je zelf doen?

 • Zet apparaten uit en doe het licht uit als je weggaat, of als je het niet nodig hebt/gebruikt
 • Let bij de aanschaf van nieuwe apparatuur op het energieverbruik.
 • Haal opladers uit het stopcontact als deze niet in gebruik zijn.
 • Kijk eens of de verwarming een graadje lager kan?
 • Kijk wat je kunt doen om te voorkomen dat het binnen te warm of te koud wordt. Bijvoorbeeld door deuren te sluiten als de verwarming aan staat en zonwering te gebruiken om op warme dagen warmte buiten te houden.  

WIL JE MEER WETEN OVER DUURZAAMHEID BIJ DE UT?

Op de duurzaamheidswebsite van de UT kan je meer informatie vinden over duurzaamheidsinitiatieven. Of stuur een e-mail naar sustainability@utwente.nl met al je vragen of suggesties. Als je regelmatig op de hoogte gehouden wilt worden, dan kan je je aansluiten bij de UT sustainability community.