Bindend studieadvies (BSA)

Voor alle UT-opleidingen geldt het BSA. In het eerste jaar moet je minimaal 3 modules halen om de opleiding te kunnen voortzetten. Heb je minder dan 3 modules gehaald, kan jouw opleiding besluiten om jou toch een positief BSA geven, als ze voldoende vertrouwen hebben dat je op de juiste plek zit. Informatie hierover is verkrijgbaar bij jouw studieadviseur.

De procedure

 1. Kennismakingsgesprek: aan het begin van het studiejaar wordt je uitgenodigd door je tutor, mentor of studieadviseur.
 2. Voorlopig pre-advies: ontvang je via e-mail of Osiris (uiterlijk op 31 december) nadat de resultaten van module 1 bekend zijn.
 3. Tweede pre-advies: ontvang je uiterlijk op 1 maart.
  De adviezen bij 2. en 3. zijn niet bindend en kunnen negatief, neutraal of positief zijn.
 4. Uitnodiging: als je een negatief of neutraal advies hebt ontvangen, wordt je uitgenodigd voor een gesprek met jouw studieadviseur. De studieaanpak en studiekeuze worden besproken.
 5. Eindadvies: na de aanvullende toetsweek (week 30) ontvang je medio augustus het eindadvies via e-mail/Osiris. Dit advies is:
  - positief als je drie of meer modules van het eerste jaar hebt behaald;
  - negatief wanneer je twee of minder modules hebt behaald.
  Het opleidingsbestuur kan besluiten om het eindadvies uit te stellen tot in het tweede studiejaar, bijvoorbeeld vanwege een studieswitch of persoonlijke omstandigheden.

Voor sommige opleidingen gelden aanvullende eisen binnen het BSA. Deze staan in de opleidingsspecifieke bijlage van de Opleidings- en Examen Regeling (OER) van jouw opleiding.

Bij Persoonlijke omstandigheden

 1. Melden: geef zo vroeg mogelijk bij je studieadviseur aan dat je studievertraging gaat oplopen. Er wordt eventueel een studieplan gemaakt. Dit studieplan wordt opgenomen in jouw BSA-dossier.
 2. Toetsingsaanvraag na module 1: in overleg met de studieadviseur, kun je de omstandigheden al een vroegtijdig laten toetsen door de Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO). Dat kan alleen in situaties waarbij het niet toetsen een negatieve invloed kan hebben op jouw persoonlijke situatie.
 3. Reguliere toetsingsaanvraag: je onderneemt actie (in overleg met je studieadviseur) wanneer je niet aan de BSA-norm kunt voldoen. De toetsingaanvraag moet je voor 30 juni van het lopende studiejaar indienen  via het aanvraagformulier met bewijsstukken:
  1. Ziekte, handicap/functiebeperking: een verklaring van jouw arts of psycholoog. Je kunt hiervoor de standaard medische verklaring laten invullen. Je kunt ook contact op nemen met een campushuisarts.
  2. Zwangerschap/bevalling: een verklaring van de verloskundige of gynaecoloog met de verwachte geboortedatum of een geboortebewijs. Bij een zwangerschap wordt aangenomen dat je vier maanden niet of nauwelijks in staat bent om te studeren. Als de studievertraging groter is, moet daarvoor een andere grond zijn. Een medische verklaring is dan verplicht.
  3. Bijzondere familieomstandigheden: zo mogelijk een ondersteunde verklaring inleveren. Dat kan bijvoorbeeld een verklaring van een arts of psycholoog zijn of een overlijdensbericht bij overlijden familieleden.
  4. Erkende bestuursfuncties (zoals vermeld in FOBOS, bijlage B): een verklaring van de vereniging inleveren over de functie en de bestuursperiode.
  5. Erkend topatleet of topartiest: erkenningsbesluit UT inleveren.
 4. Gesprek met studentendecaan: dit gesprek moet plaatsvinden voor de CPO jouw aanvraag behandelt. Je moet voor 30 juni van het lopende studiejaar een afspraak maken met de studentendecaan (het gesprek moet voor 15 juli van dat jaar plaatsvinden). De studentendecaan kan advies geven en helpen met de formulering van je probleem in je eigen verklaring. Ook kan deze adviseren of andere (financiële) regelingen van toepassing zijn.
 5. Advies CPO: deze beoordeelt de geldigheid, de verwachte duur en de ernst van de persoonlijke omstandigheden en brengt hierover een advies uit aan het opleidingsbestuur (je krijgt een kopie).
 6. Besluit opleidingsbestuur: deze geeft het eindadvies BSA (positief, negatief of uitgesteld) af en houdt daarbij rekening met het advies van de CPO.