Iedere student of extraneus (ook aanstaand of voormalig) kan bij het Klachtenloket terecht met een formele klacht, een formeel beroep of een formeel bezwaar.

Het Klachtenloket is ondergebracht bij de balie van Student Services op de 2de vloer van de Vrijhof.
Let wel, het Klachtenloket behandelt niet zelf een ingebrachte zaak maar beoordeelt wat er met de kwestie moet gebeuren en zendt de zaak zo nodig door aan het (wettelijk) bevoegde orgaan van de UT. Het bevoegde orgaan behandelt een zaak dat door betrokkene rechtstreeks bij dit orgaan is ingediend alleen na tussenkomst van het Klachtenloket.

Misschien heb je, voordat je een zaak bij het Klachtenloket indient, de kwestie al besproken met het verantwoordelijke orgaan of de verantwoordelijke persoon en heeft dit niet tot een oplossing geleid.

Wellicht vind je dit echter een lastige stap om zelf te zetten. Of heb je vragen over de procedure, of wil je hulp bij het opstellen van een klacht. Dan is het verstandig om een gesprek te voeren met een vertrouwenspersoon. Studenten kunnen daarvoor terecht bij een studentendecaan.

Voor welke zaken/klachten kan ik terecht bij het Klachtenloket UT?

Het gaat hier meestal om kwesties in de relatie onderwijs - student. Het gaat dus niet om defecte koffiemachines of toegangspasjes, maar bijvoorbeeld om:

  • klachten over de manier waarop de UT of een medewerker of (bestuurs)orgaan zich bij een bepaalde gelegenheid tegenover jou heeft gedragen (bejegening). Deze klachten zullen door de Klachtencommissie worden beoordeeld;
  • bezwaren tegen beschikkingen van bestuursorganen van de UT (bijv. een besluit van het College van Bestuur (beschikking) op grond van de FOBOS regeling waarin een bedrag voor financiële tegemoetkoming of beloning wordt toegekend waarmee je het niet eens bent. Bezwaarschriften zullen in dat geval worden beoordeeld door de Geschillenadviescommissie;
  • bezwaren tegen besluiten door of namens het College van Bestuur genomen in het kader van de Inschrijvingsregeling UT. Ook hier zal de Geschillenadviescommissie het bezwaar behandelen;
  • beslissingen van de Examencommissie en examinatoren waarmee je het niet eens bent. Het College van Beroep voor de Examens is hier verantwoordelijk voor de beoordeling.

Hoe dien ik een klacht in?

Als je een klacht, bezwaar of beroep wilt indienen dan moet je dit schriftelijk doen. Je kunt dit dan zenden aan genoemd Klachtenloket of het daar afgeven. Let op: in verband met het coronavirus vragen we je brief in te scannen en deze te sturen naar het Student Services Contact Centre. Vermeld in de door jou ondertekende brief, waarin je e.e.a. duidelijk motiveert ook jouw naam, adres, studentnummer, telefoonnummer en e-mailadres. Voeg relevante stukken bij.
Let op: De bezwaar- en beroepstermijn bedraagt zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt.

Hoe wordt mijn klacht behandeld?

Van het Klachtenloket krijg je binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging toegezonden. Vervolgens wordt je brief nader bekeken en krijg je z.s.m. bericht over de wijze waarop je klacht, bezwaar of beroep zal worden behandeld.
Behandeling vindt in de meeste gevallen plaats door het College van Beroep voor de Examens, de Geschillenadviescommissie of de Klachtencommissie UT.

Kan ik tegen het besluit over mijn bezwaar of beroep in (hoger) beroep gaan?

Tegen sommige besluiten die het College van Bestuur naar aanleiding van een bezwaarschrift heeft genomen en tegen uitspraken van het College van beroep voor de Examen kan beroep worden aangetekend bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. Die mogelijkheid staat vermeld op de schriftelijke beslissing van het College van Bestuur en het CBE.

Contact

Het Klachtenloket is ondergebracht bij de balie van Student Services op de 2e vloer van de Vrijhof.

Bezoekadres: Vrijhof, kamer 239 B
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 10:00 - 16:00 uur
Telefoon: 053 489 2124
Postadres: Klachtenloket / Student Services, Postbus 217, Vrijhof 239 B, 7500 AE Enschede.

Meer informatie over allerlei UT regelingen vind je in het Studentenstatuut van de UT:
https://www.utwente.nl/nl/ces/sacc/regelingen/studentenstatuut/