Bindend studieadvies (BSA)

Eerstejaars bachelorstudenten moeten in hun eerste jaar een bepaald aantal studiepunten behalen. Dit wordt het Bindend studieadvies (BSA) genoemd.

In je eerste jaar van de bacheloropleiding dien je minimaal 45 EC te behalen. Als je niet voldoet aan deze eis, en bij afwezigheid van erkende omstandigheden, resulteert dat in een negatief Bindend Studieadvies. Dit betekent dat je niet verder kunt studeren en je de komende drie jaar niet meer voor dezelfde opleiding kunt inschrijven. Iedere student krijgt aan het einde van het eerste studiejaar een positief of negatief BSA.

De BSA uitgelegd (video)

Hoe veel ECs moet ik halen?

Om je opleiding voort te zetten, moet je in je eerste studiejaar minimaal 45 EC behalen. Ook kan jouw opleiding aanvullende eisen stellen. Er is een uitzondering: ATLAS-studenten moeten in het eerste studiejaar 54 EC behalen.

 • BSA tijdlijn

  Aan het begin van het studiejaar ontvang je een uitnodiging van je tutor, mentor of studieadviseur, waarin het BSA aan de orde komt. Als er sprake is van persoonlijke omstandigheden, dien je deze zo spoedig mogelijk te melden bij de studieadviseur. Als deze de standaardduur van de studie in gevaar brengen, is het van belang dat er tijdig de juiste acties worden ondernomen, omdat er mogelijk kan worden afgeweken van de normale opleiding.

  Aanbevelingen vooraf

  Een vooradvies ontvang je per e-mail of via OSIRIS (uiterlijk week 52) nadat de uitslag van module 1 bekend is. Een tweede vooradvies wordt uiterlijk in week 10 verzonden. Beide pre-adviezen zijn niet bindend en kunnen negatief, neutraal of positief zijn.

  Uitnodiging

  Wanneer je een negatief of neutraal advies hebt gekregen, word je uitgenodigd voor een gesprek met je studieadviseur. In dit gesprek wordt jouw studieaanpak en studiekeuze besproken.

  EINDAANBEVELING

  Na de extra toetsweek (week 30) ontvang je medio augustus het definitieve advies per e-mail/via OSIRIS. Dit kan zijn:

  • Positief: wanneer je 45 studiepunten of meer van het eerste studiejaar en de opleidingsspecifieke eisen hebt behaald;
  • Negatief: wanneer je minder dan 45 studiepunten hebt behaald of niet aan de opleidingsspecifieke eisen hebt voldaan.
 • Ik heb een negatieve BSA gekregen. Wat nu?

  Je mag niet met je studie doorgaan in het volgende jaar. Je moet je uitschrijven voor het tweede studiejaar, of je wordt uitgeschreven. Je kunt je gedurende 3 studiejaren niet inschrijven voor deze opleiding. Je kunt binnen 5 werkdagen een hoorzitting aanvragen als je vindt dat het beoogde uiteindelijke negatieve advies onterecht is. Als je vindt dat het uiteindelijke negatieve advies onterecht is, kun je in beroep gaan bij het Klachtenloket UT.

 • Kan ik in beroep gaan tegen een negatieve BSA?

  Tegen een negatief bindend studieadvies kun je in beroep gaan. Voordat je dit doet adviseren wij je om eerst een studentendecaan of je studieadviseur te raadplegen. Zij kunnen je adviseren over de aanpak en een bemiddelingspoging ondersteunen.

  Hoe?

  Het beroepschrift dient schriftelijk en ondertekend te worden ingediend voordat het wordt verzonden naar of wordt ingediend bij het Klachtenloket UT. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken na de datum van de beslissing van de examencommissie, die binnen 10 weken na ontvangst van het beroep uitspraak doet. Wanneer je bij het beroepschrift aangeeft dat het “spoed” is, zal het Klachtenloket het beroep bij voorkeur in behandeling nemen. Het is verstandig om zo snel mogelijk na ontvangst van je Bindend Studieadvies bezwaar aan te tekenen.

  Je beroepschrift moet je naam, adres, studentnummer, telefoonnummer, e-mailadres, een duidelijke motivatie van je omstandigheden en andere relevante documenten bevatten.

  Het Klachtenloket UT stuurt je binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging. Vervolgens wordt je brief nader bekeken en krijg je bericht over de wijze waarop je klacht wordt afgehandeld.

 • Kan ik een hoorzitting aanvragen nadat ik een negatief pre-advies heb ontvangen?

  Wanneer je een negatief vooradvies ontvangt (ten aanzien van het eindadvies), krijg je ook de mogelijkheid om een hoorzitting aan te vragen. Tijdens een hoorzitting krijg je de gelegenheid om aan een vertegenwoordiger van het opleidingsbestuur duidelijk te maken waarom het beoogde negatieve eindadvies onterecht is. Je mate van motivatie voor dit onderzoek heeft geen invloed op de beslissing.

  Persoonlijke omstandigheden

  Het Opleidingsbestuur houdt rekening met jouw persoonlijke omstandigheden. Soms kan het nuttig zijn om je omstandigheden te verduidelijken; een hoorzitting geeft je daartoe de gelegenheid. Deze hoorzitting is uitdrukkelijk niet bedoeld om (voor het eerst) nieuwe omstandigheden te melden die eerder aan de studieadviseur en de CPO hadden moeten worden gemeld.

  Een hoorzitting kan zinvol zijn als je:

  • Voldoende onderbouwt dat het niet mogelijk was om je omstandigheden tijdig bij de Commissie Persoonlijke Omstandigheden te melden. Realiseer je dat je bewijs moet overleggen.
  • Omstandigheden meldt die zich hebben voorgedaan na de deadline van de Commissie Persoonlijke Omstandigheden. Je zult moeten onderbouwen dat het niet behalen van de BSA-norm een direct gevolg is van deze omstandigheden.

  De hierboven gegeven voorbeelden zijn situaties waarin je een hoorzitting kunt gebruiken om je standpunt te verduidelijken. Het Opleidingsbestuur zal het meenemen in zijn eindconclusie. Dit garandeert echter niet dat dit tot een ander (eind)advies zal leiden. Het negatieve preadvies geeft aan dat je binnen 5 werkdagen een hoorzitting moet aanvragen. Denk aan deze deadline! Op de website van jouw opleiding vind je meer informatie over hoe je een hoorzitting kunt aanvragen.

Omdat het de doelstelling van de UT is om alle studenten succesvol af te laten studeren, hebben wij ervoor gezorgd dat jij – naast het BSA – ondersteuning krijgt tijdens je eerste jaar en daarna. Elke opleiding heeft een studieadviseur die je kan helpen met studiegerelateerde vragen. Sommige opleidingen kennen ook een tutor- of mentorsysteem.

Mijn studie is vertraagd door persoonlijke omstandigheden. Wat nu?

Het kan zijn dat je door omstandigheden die je studie hebben vertraagd, niet aan de BSA-eisen voldoet of niet gaat voldoen. De Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO) kan je opleidingsbestuur adviseren of jouw omstandigheden tot studievertraging hebben geleid. Studievertraging kan verschillende oorzaken hebben. Het Nederlandse recht (en dus het CPO) kent echter slechts een beperkt aantal redenen.

Loopt of dreigt je studie vertraging op te lopen door persoonlijke omstandigheden, dan onderneem je de volgende stappen:

 • 1. Stel je studieadviseur op de hoogte

  Meld het zo snel mogelijk bij je studieadviseur als je studievertraging oploopt of dreigt te lopen. Indien mogelijk wordt een studieplan opgesteld.

 • 2. Maak een afspraak met een studentendecaan

  Je moet vóór 1 juli een gesprek hebben geregeld met een studentendecaan. De studentendecaan kan je adviseren en helpen bij het formuleren van je verklaring bij je aanvraag. Vindt je afspraak plaats na 1 juli, zorg er dan voor dat je de aanvraag ook vóór 1 juli indient (zie 3).

 • 3. Meld je aan voor een beoordeling van omstandigheden

  Doe een aanvraag voor toesting van je omstandigheden.Als je niet aan de BSA-norm kunt voldoen, onderneem je actie in overleg met je studieadviseur. Je dient een beoordeling aan te vragen bij de Commissie Persoonlijke Omstandigheden. Dien de aanvraag vóór 1 juli in. Het is aan te raden de aanvraag niet te vroeg in het studiejaar in te dienen, omdat de commissie geen zicht kan krijgen op toekomstige omstandigheden (chronische omstandigheden uitgesloten). Afhankelijk van de omstandigheden dient de aanvraag te worden onderbouwd met bewijsstukken zoals:

  • Ziekte, handicap/beperking, psychische problemen

   Een verklaring van een Nederlandse arts of BIG-geregistreerd psycholoog, waarin de omstandigheden gedurende een periode zijn aangegeven, is noodzakelijk. Als je deze niet hebt, kan je arts het standaardmodel voor een medische verklaring gebruiken. Je kunt ook contact opnemen met de huisarts.

  • Zwangerschap

   Hiervoor is een verklaring van je verloskundige of gynaecoloog nodig waarin de verwachte geboortedatum staat vermeld. Bij zwangerschap wordt ervan uitgegaan dat een student vier maanden lang niet of nauwelijks kan studeren. Indien de vertraging langer bedraagt dan vier maanden, moet voor de verlenging van deze periode een andere reden dan zwangerschap/bevalling worden opgegeven. Dan is voor die periode een medische verklaring nodig.

  • Speciale familieomstandigheden

   Je wordt geadviseerd een ondersteunende verklaring of document mee te sturen. Dit kan een verklaring zijn van je arts/psycholoog of een overlijdensakte/overlijdensbericht bij overlijden van familieleden.

  • Erkende bestuursfuncties

   Een verklaring van de vereniging waarin je functie vermeld staat en de periode dat je in het bestuur zit/zat is noodzakelijk. (Student activisme: lidmaatschap Universiteitsraad, Faculteitsraad, Opleidingscommissie of bestuur zoals vermeld in FOBOS, bijlage B, Cat. 3).

  • Erkende topsport/topartiest

   Voor Topsport of topkunst/-artiesten is erkenning door de Topsportcommissie vereist.

 • 4. Advies Commissie Persoonlijke Omstandigheden

  De CPO commissie beoordeelt de rechtmatigheid, de verwachte duur en de aard van je persoonlijke omstandigheden en brengt een advies uit aan de opleidingsdirecteur (je ontvangt een kopie).

 • 5. Beslissing door de opleidingsdirecteur

  Het definitieve bindende advies (positief, negatief of uitgesteld) wordt uitgebracht door de opleidingsdirecteur, rekening houdend met het oordeel van de Commissie Persoonlijke Omstandigheden.

Uitgeschreven voor of na 1 februari

Als je vóór 1 februari van je eerste bachelorstudiejaar een verzoek tot uitschrijving indient, ontvang je geen definitief advies. Als je je het volgende studiejaar opnieuw inschrijft voor dezelfde opleiding, ontvang je het definitieve advies vóór het einde van dat studiejaar. Als je na 1 februari van je eerste studiejaar een verzoek tot uitschrijving indient, ontvang je een definitief advies als bedoeld in artikel 6 van de Onderwijs- en Examenregeling.

FAQ

Bekijk de meestgestelde vragen op de Engelstalige website van de BSA.

Documenten & Regelgeving

Oudere versies