Regelingen

Bindend studieadvies (BSA)

Laat jouw persoonlijke omstandigheden toetsen
formulier indienen voor 1 juli van het lopende academische jaar (later ingediende verzoeken worden niet in behandeling genomen)

Voor alle UT-Bacheloropleidingen geldt het BSA

In het eerste jaar moet je minimaal 45 EC halen om de opleiding te kunnen voortzetten (uitgezondering: ATLAS heeft een eis van 60 EC in het eerste jaar). Heb je minder dan 45 EC gehaald, kan jouw opleiding besluiten om jou toch een positief BSA geven, als ze voldoende vertrouwen hebben dat je op de juiste plek zit. Informatie hierover is verkrijgbaar bij jouw studieadviseur.

Het jaar van het BSA

 1. Kennismakingsgesprek: aan het begin van het studiejaar wordt je uitgenodigd door je tutor, mentor of studieadviseur.
 2. Voorlopig pre-advies: ontvang je via e-mail of Osiris (uiterlijk in week 52) nadat de resultaten van module 1 bekend zijn.
 3. Tweede pre-advies: ontvang je uiterlijk in week 10.
  De adviezen bij 2. en 3. zijn niet bindend en kunnen negatief, neutraal of positief zijn.
 4. Uitnodiging: als je een negatief of neutraal advies hebt ontvangen, wordt je uitgenodigd voor een gesprek met jouw studieadviseur. De studieaanpak en studiekeuze worden besproken.
 5. Eindadvies: na de aanvullende toetsweek (week 30) ontvang je medio augustus het eindadvies via e-mail/Osiris. Dit advies is:
  - positief als je 45 EC of meer van het eerste jaar hebt behaald;
  - negatief wanneer je minder dan 45 EC hebt behaald.
  Het opleidingsbestuur kan besluiten om het eindadvies uit te stellen tot in het tweede studiejaar, bijvoorbeeld vanwege een studieswitch of persoonlijke omstandigheden.

Voor sommige opleidingen gelden aanvullende eisen binnen het BSA. Deze staan in de opleidingsspecifieke bijlage van de Opleidings- en Examen Regeling (OER) van jouw opleiding.

studievertraging door Persoonlijke omstandigheden

Loop je studievertraging op of heb je studievertraging opgelopen door persoonlijke omstandigheden, dan doorloop je de volgende stappen:

1. Melden: geef zo vroeg mogelijk bij je studieadviseur aan dat je studievertraging gaat oplopen of hebt opgelopen. Er wordt eventueel een studieplan gemaakt. Dit studieplan wordt opgenomen in jouw BSA-dossier.

2. Reguliere toetsingsaanvraag CPO: je onderneemt actie (in overleg met je studieadviseur) wanneer je niet aan de BSA-norm kunt voldoen. Je dient via het aanvraagformulier een toetsingsaanvraag in bij de Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO). De toetsingaanvraag moet je voor 30 juni van het lopende studiejaar indienen. Je wordt geadviseerd de aanvraag niet te vroeg in te dienen, omdat je op het formulier een einddatum van de omstandigheden moet aangeven en deze niet in de toekomst kan liggen (chronische omstandigheden uitgezonderd). De aanvraag dien je in met bewijsstukken:

 • Ziekte, handicap/functiebeperking, psychische problemen: een medische verklaring van jouw (huis)arts of klinisch psycholoog. Heb je deze niet, dan kun je de medische verklaring door jouw (huis)arts of klinisch psycholoog laten invullen. Je kunt ook contact op nemen met een huisarts op de campus.
 • Zwangerschap/bevalling: een geboortebewijs of een verklaring van de verloskundige of gynaecoloog met de verwachte geboortedatum. Bij een zwangerschap wordt aangenomen dat je vier maanden niet of nauwelijks in staat bent om te studeren. Als de studievertraging groter is, moet daarvoor een andere grond zijn. Een medische verklaring is dan verplicht.
 • Bijzondere familieomstandigheden: geadviseerd wordt een ondersteunde verklaring of bewijsstuk aan te leveren. Dat kan bijvoorbeeld een verklaring van een arts of psycholoog zijn of een overlijdensbericht bij het overlijden van een familielid.
 • Erkende bestuursfuncties: een verklaring van de vereniging over de functie en de bestuursperiode bij studentactivisme (lidmaatschap UR, FR, OLC of bestuur zoals vermeld in FOBOS, bijlage B, Cat. 3).
 • Erkend topsporter of topcultuurbeoefenaar: erkenningsbesluit commissie Topsport/Topcultuur UT.

(Toetsingsaanvraag na module 1: in uitzonderlijke situaties kunnen, in overleg met de studieadviseur, omstandigheden al vroegtijdig worden getoetst door de CPO. Dat kan alleen in situaties waarbij het niet toetsen een negatieve invloed kan hebben op jouw persoonlijke situatie.)

3. Gesprek met studentendecaan: Je moet voor 30 juni van het lopende studiejaar een afspraak hebben gemaakt met de studentendecaan. Het gesprek moet plaatsvinden voordat de CPO in juli jouw aanvraag behandelt. In bijzondere gevallen wordt het gesprek telefonisch gevoerd of niet gevoerd, dit hoor je dan van de studentendecaan of griffie. De studentendecaan kan advies geven en helpen met de formulering van je probleem in je eigen verklaring.

Een gesprek met de studentendecaan mag altijd, ook als het niet om het BSA gaat. De studentendecaan kan je namelijk begeleiden of adviseren bij andere (financiële) regelingen die van toepassing zijn.

4. Beoordeling CPO: de CPO beoordeelt de geldigheid, de verwachte duur en de ernst van de persoonlijke omstandigheden en brengt hierover een advies uit aan de opleidingsdirecteur (je krijgt een kopie).

5. Besluit opleidingsdirecteur: de opleidingsdirecteur geeft jou het BSA eindadvies (positief, negatief of uitgesteld) en houdt daarbij rekening met het advies van de CPO.

Hoorzitting

De hoorzitting is uitdrukkelijk niet bedoeld om (voor het eerst) omstandigheden te melden die al eerder gemeld hadden moeten worden bij de studieadviseur en de CPO commissie.

Wanneer je een voorgenomen negatief studieadvies ontvangt, krijg je ook de mogelijkheid een hoorzitting aan te vragen. Je krijgt dan de gelegenheid om aan een gedelegeerde van het opleidingsbestuur toe te lichten waarom je meent dat dit voorgenomen negatief advies onterecht is. Hoe zeer je gemotiveerd bent voor deze studie is daarbij niet van invloed op de beslissing. Wel zal het opleidingsbestuur bij het definitieve advies rekening moeten houden met bijzondere omstandigheden. Soms kan het zinvol zijn je omstandigheden nader toe te lichten en daarvoor biedt de hoorzitting gelegenheid. Een hoorzitting kan zinvol zijn als je bijvoorbeeld:

 • Voldoende kunt onderbouwen dat het niet mogelijk was je omstandigheden tijdig te kunnen melden bij de CPO commissie. Realiseer je hierbij wel dat je met bewijsstukken zal moeten komen.
  Voorbeeld: de deadline voor het indienen van een aanvraag bij de CPO commissie was 30 juni. Door ernstige familieomstandigheden (1e graad) was je in juni nauwelijks op de UT en is je helemaal ontschoten dat je de aanvraag moest indienen. Je studieadviseur is echter wel op de hoogte van de situatie. Je kunt ook de familieomstandigheden aantonen (denk aan verklaring opname ziekenhuis of overlijdensbericht).

 • Wanneer zich omstandigheden hebben voorgedaan ná de deadline van melding bij de CPO-commissie. Hierbij zal je moeten kunnen onderbouwen dat het niet behalen van de BSA norm een direct gevolg is van deze omstandigheden.
  Voorbeeld:Je had begin juli nog een reparatiemogelijkheid voor een module. Je kampte toen met problemen waarvoor je uiteindelijk psychiatrische behandeling hebt gekregen. Hierdoor je de deadline hebt gemist. Je kunt met een medische verklaring aantonen dat je in de betreffende week niet in staat was tot studeren.

 • Van mening bent dat de impact van de omstandigheden die je hebt gemeld in relatie tot je studievoortgang groter is geweest dan kon worden voorzien.
  Voorbeeld:Je hebt dit jaar de modules niet volledig kunnen afronden en hebt bij de CPO melding gemaakt van je functiebeperking. Je omstandigheden zijn erkend en toch krijg je een voorgenomen negatief BSA. Je bent echter van mening er door je handicap aanloopproblemen zijn geweest die onvoldoende zijn meegewogen en wilt dit graag toelichten.

Let op: bovengenoemde voorbeelden zijn situaties waarin je van een hoorzitting gebruik kunt maken om jouw visie toe te lichten. Het opleidingsbestuur zal dit betrekken bij het eindoordeel. Dit geeft echter geen garantie dat dit tot een ander (definitief) advies zal leiden. Bij het voorgenomen negatief studieadvies is aangegeven dat je binnen vijf werkdagen een afspraak moet maken voor het aanvragen van de hoorzitting. Houd rekening met deze deadline! Op de onderwijspagina’s van jouw opleiding staat meer informatie over de wijze van aanvragen van een hoorzitting.

meer informatie en FAQ

Contact