FAQ Bindend Studieadvies (BSA)

Algemeen

Wat houdt het BSA in?

Het bindend studieadvies (BSA) is het eindadvies dat de opleiding een bachelor student geeft aan het eind van het eerste studiejaar. Het advies betreft het wel of niet kunnen voortzetten van de opleiding.
Het advies is gebaseerd op jouw studieresultaten en kan een positief advies zijn, een advies waaraan een afwijzing is verbonden of er kan worden besloten dat het geven van het advies wordt uitgesteld tot uiterlijk het eind van het volgende studiejaar.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Voor wie geldt het BSA?

Het BSA geldt voor alle eerstejaars Bachelor studenten.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat zijn de eisen van het BSA?

In het eerste studiejaar moet je minimaal 45 EC gehaald hebben om de opleiding te kunnen voortzetten.
Uitzondering hierop zijn ATLAS studenten; zij moeten alle studiepunten van het eerste jaar behalen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Heeft mijn opleiding aanvullende eisen aan het BSA?

De opleiding kan aanvullende eisen hebben gesteld. Je kunt dit vinden in het Onderwijs- en Examenreglement (OER) van jouw opleiding.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik heb een vraag over mijn BSA, waar kan ik terecht?

De studieadviseur, tutor of mentor, als het gaat om opleidingsspecifieke zaken.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

verschillende soorten advies

Wat is een voorlopig pre-advies?

Dit is een voorlopig advies dat je ontvangt op basis van jouw studieresultaten van de eerste module. Dit advies kan positief, negatief of neutraal zijn en is niet bindend.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat is een tweede pre-advies?

Dit is een voorlopig advies op basis van jouw studieresultaten tot en met module 3. Dit advies kan positief, negatief of neutraal zijn en is niet bindend.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat is een eindadvies?

Dit is het bindend studieadvies op basis van al jouw studieresultaten na de aanvullende toetsweek. Dit kan een positief of negatief advies zijn, of het moment van geven van advies kan worden uitgesteld.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

In welke gevallen is mijn pre-advies neutraal?

Je kunt een neutraal advies krijgen:
- als de opleidingsdirecteur er vertrouwen in heeft dat je de module(s) met aanvullende
  toetsen nog kunt behalen;
- wanneer je recent bent gewijzigd van studie.

Neem bij vragen altijd contact op met je studieadviseur.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

In welke gevallen is mijn eindadvies negatief?

Je krijg een negatief bindend studieadvies als je twee of minder modules hebt behaald. De opleiding kan echter aanvullende eisen hebben gesteld, raadpleeg daarvoor de Opleiding- en Examenregeling (OER) van je opleiding of neem bij vragen contact op met je studieadviseur.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

In welke gevallen is mijn eindadvies positief?

Je krijgt een positief bindend studieadvies als je drie of meer modules van het eerste bachelorjaar hebt behaald. De opleiding kan aanvullende eisen hebben gesteld, raadpleeg daarvoor de Opleiding- en Examenregeling (OER) van je opleiding.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

In welke gevallen wordt mijn eindadvies uitgesteld?

De opleidingsdirecteur kan besluiten om het eindadvies uit te stellen tot in het tweede studiejaar vanwege:
- een studieswitch;
- persoonlijke omstandigheden.

Neem bij vragen altijd contact op met je studieadviseur.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

 tijdspad adviezen

Wanneer krijg ik een eerste pre-advies?

In het jaar van jouw eerste inschrijving ontvangt je uiterlijk op 31 december een eerste voorlopig studieadvies over de voortzetting van jouw opleiding. Dit advies is op basis van jouw studieresultaten van de eerste module. Dit advies is niet bindend.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wanneer krijg ik een tweede pre-advies?

In het jaar van jouw eerste inschrijving ontvangt je uiterlijk op 1 maart een tweede voorlopig studieadvies over de voortzetting van jouw opleiding. Dit advies is op basis van de studieresultaten tot en met module 3. Dit advies is niet bindend.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wanneer krijg ik het bindend eindadvies?

In het jaar van jouw eerste inschrijving ontvangt je medio augustus het bindend eindadvies over de voortzetting van jouw opleiding. Dit advies is op basis van alle studieresultaten, na de aanvullende toetsweek (week 30).

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

voorlopig Advies 

 Ik heb een positief eerste of tweede pre-advies gekregen. Wat nu?

Zorg er voor dat je aan het eind van het jaar minimaal drie van de vier modules succesvol hebt afgesloten, dan pas zul je ook een positief eindadvies krijgen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik heb een negatief eerste of tweede pre-advies gekregen. Wat nu?

Heb je een negatief studieadvies ontvangen, dan word je uitgenodigd voor een gesprek met de studieadviseur met als doel het bespreken van de studiemethode en een heroverweging van de studiekeuze. Er zal worden bekeken of een positief eindadvies redelijkerwijs nog behaald kan worden. Heb je te maken met persoonlijke omstandigheden die van invloed zijn op jouw studie voortgang, meld dit dan zo spoedig mogelijk bij je studieadviseur.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik heb een neutraal voorlopig eerste of tweede pre-advies gekregen. Wat nu?

Heb je een neutraal studieadvies ontvangen, dan word je uitgenodigd voor een gesprek met je studieadviseur met als doel het bespreken van de studiemethode en een heroverweging van de studiekeuze. Er zal worden bekeken of een positief eindadvies redelijkerwijs nog behaald kan worden. Zijn er persoonlijke omstandigheden die van invloed zijn op jouw studievoortgang, meld dit dan zo spoedig mogelijk bij je studieadviseur.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Eindadvies

Ik heb een positief eindadvies gekregen. Wat nu?

Schrijf je tijdig in voor het tweede studiejaar.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik heb een negatief eindadvies gekregen. Wat nu?

Je mag volgend jaar de studie niet meer vervolgen. Je dient je uit te schrijven voor het tweede studiejaar of je wordt uitgeschreven. De afwijzing geldt voor een termijn van drie studiejaren.
Ben je van mening dat het voorgenomen negatief advies onterecht is, dan kun je een hoorzitting aanvragen binnen 5 werkdagen.
Ben je van mening dat het definitieve negatief advies onterecht is, dan kun je een bezwaarschrift indienen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Mijn eindadvies is uitgesteld. Wat nu?

Het opleidingsbestuur kan besluiten om het definitief eindadvies uit te stellen, bijvoorbeeld als je gaat overstappen van studie (studieswitch) of wanneer als gevolg van persoonlijke omstandigheden er geen uitspraak gedaan kan worden over jouw studiecapaciteiten. De uiterste datum van het definitief eindadvies is het einde van het tweede jaar van jouw opleiding.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Overig M.B.T. de adviezen

Kan ik na twee negatieve voorlopige pre-adviezen alsnog een positief eindadvies krijgen?

Ja. Heb je aan het eind van het jaar minimaal drie van de vier modules succesvol afgesloten, dan krijg je een positief eindadvies.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Kan ik na een positief voorlopig eerste pre-advies en een negatief tweede pre-advies alsnog een positief eindadvies krijgen?

Ja. Heb je aan het eind van het jaar minimaal drie van de vier modules succesvol afgesloten, dan krijg je een positief eindadvies.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

 Hoe krijg ik mijn adviezen te zien?

Je ontvangt de adviezen via e-mail of Osiris.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik heb geen advies gehad. Wat nu?

Als je geen advies hebt ontvangen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de opleiding/studieadviseur.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Volgens mijn berekening klopt het door mij ontvangen advies niet. Wat nu?

Neem contact op met je studieadviseur.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik doe 2 (of meer) studies. Welke BSA norm geldt voor mij?

Als je tegelijkertijd staat ingeschreven bij meerdere opleidingen en je hebt bij één van de opleidingen aan de BSA-norm voldaan, vervalt de verplichting om bij de andere opleiding(en) aan de norm te voldoen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Instromen en uitschrijven

Ik ben later (maar wel voor 1 oktober) begonnen met mijn huidige opleiding. Wat is mijn BSA norm?

Als je voor 1 oktober begint aan een opleiding binnen de UT, geldt geen aanpassing van de norm als bedoeld in artikel 6.3 lid 7. De BSA norm blijft dus 45 EC (voor ATLAS: 60 EC). 
Kijk in de OER van je opleiding voor eventuele aanvullende eisen van jouw opleiding.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik ben later (na 1 oktober) begonnen met mijn huidige opleiding. Wat is mijn BSA norm?

Als je op 1 oktober of later overstapt naar een andere opleiding, wordt het definitief studieadvies uitgesteld, met als uiterste datum het eind van jouw tweede jaar van inschrijving.
De BSA norm blijft dus 45 EC (voor ATLAS: 60 EC). 
Kijk in de OER van je opleiding voor eventuele aanvullende eisen van jou opleiding.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik ben voor 1 oktober van het lopende studiejaar veranderd van opleiding binnen Universiteit Twente. Wat is mijn BSA norm?

Als je voor 1 oktober overstapt naar een andere opleiding binnen de UT geldt geen aanpassing van de norm als bedoeld in artikel 6.3 lid 7. Voor het overige zijn de bepalingen als bedoeld in artikel 6.3 lid 7 van toepassing.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik ben ná 1 oktober van het lopende studiejaar veranderd van opleiding binnen Universiteit Twente. Wat is mijn BSA norm?

Als je op 1 oktober of later overstapt naar een andere opleiding, wordt het definitief studieadvies uitgesteld, met als uiterste datum het einde van jouw tweede jaar van inschrijving.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik heb mij voor 1 februari uitgeschreven. Wat geldt voor mij?

Als je een verzoek tot uitschrijving doet vóór 1 februari van jouw eerste jaar van inschrijving, wordt geen definitief studieadvies zoals bedoeld in artikel 6.3 lid 1 uitgebracht. Als je je in een volgend studiejaar opnieuw inschrijft, wordt aan het eind van dat studiejaar een definitief studieadvies uitgebracht.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik heb mij na 1 februari uitgeschreven. Wat geldt voor mij?

Als je ná 1 februari van jouw eerste jaar van inschrijving verzoek tot uitschrijving doet, dan krijgt je wel een definitief studieadvies zoals bedoeld in artikel 6.3 lid 1.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Herinschrijving

Ik heb nog geen eindadvies gekregen, maar ik verwacht dat het een positief eindadvies wordt. Moet ik al wel een herinschrijvingsverzoek doen?

Ja, doe een verzoek tot herinschrijving via Studielink. Zodra je een positief eindadvies hebt behaald en deze is verwerkt in het Student Informatiesysteem Osiris, wordt jouw herinschrijving automatisch geactiveerd door CSA (op voorwaarde dat je ook de betaling van je collegegeld hebt geregeld).

Zie https://www.utwente.nl/ces/studentservices/inschrijven/FAQ/Herinschrijving/

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Mijn eindadvies is uitgesteld. Moet ik wel een herinschrijvingsverzoek doen?

Ja, doe een verzoek tot herinschrijving via Studielink. Zodra het uitstellen van je eindadvies is verwerkt in het Student Informatiesysteem Osiris, wordt jouw herinschrijving automatisch geactiveerd door CSA (op voorwaarde dat je ook de betaling van je collegegeld hebt geregeld).

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Studievertraging

Ik heb studievertraging. Wat nu?

Er zijn verschillende (persoonlijke) omstandigheden waardoor het volgen van onderwijs lastig is en het je studievoortgang zodanig belemmert dat je studievertraging oploopt. Studievertraging in je eerste academische jaar heeft gevolgen voor het bindend studieadvies.
Bespreek met je studieadviseur of een studentendecaan jouw situatie en het indienen van een verzoek toetsing persoonlijke omstandigheden. De Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO) voert de toetsing uit. 

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

In welke gevallen kan ik een aanvraag doen voor toetsing van ‘persoonlijke omstandigheden’?

Het kan voorkomen dat je door persoonlijke omstandigheden (een periode) niet of nauwelijks hebt kunnen studeren. Wanneer je hierdoor de norm van 45 EC (voor Atlas: 60 EC) mogelijk niet kunt halen is het belangrijk op tijd de juiste acties te ondernemen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat wordt verstaan onder ‘persoonlijke omstandigheden’?

Onder persoonlijke omstandigheden wordt verstaan:
- ziekte;
- lichamelijke, zintuigelijke of andere functiestoornis;
- zwangerschap/bevalling;
- familieomstandigheden;
- erkende topsporters of cultuurbeoefenaars (FOBOS, Regeling Topsport/Topcultuur);
- lidmaatschap van de universiteitsraad, faculteitsraad, opleidingscommissie;
- erkende (bestuurs-)functies van organisaties opgenomen in Categorie 3 (FOBOS,
  Regeling Activismebeurzen, Bijlage B).

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat moet ik doen om voor de regeling voor ‘persoonlijke omstandigheden’ in aanmerking te komen.

Je meldt zo vroeg mogelijk bij de studieadviseur dat jouw studie hinder ondervindt of gaat ondervinden door persoonlijke omstandigheden. Met deze bespreek je jouw situatie en jullie maken eventueel samen een studieplan op dat recht doet aan de omstandigheden. Het studieplan wordt opgenomen in jouw BSA-dossier.

Wanneer jouw persoonlijke omstandigheden er aanleiding toe geven, kun je deze (na overleg met je studieadviseur) al in een vroegtijdig stadium (na afloop van module 1) laten toetsen door de Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO). Dat is alleen de bedoeling als nalaten van toetsing een negatieve invloed heeft op jouw persoonlijke situatie. Aanvragen kunnen ingediend worden via het online aanvraagformulier.

In alle andere gevallen onderneem je (i.o.m. je studieadviseur) actie wanneer je niet aan de BSA-norm kunt voldoen. Je dient voor 30 juni van het lopende academisch jaar een aanvraag in voor toetsing van jouw omstandigheden bij de CPO. Aanvragen kunnen ingediend worden via het online aanvraagformulier.

Voorafgaand aan behandeling van jouw verzoek door de CPO, moet je een afspraak te maken met een studentendecaan. Deze afspraak moet voor 30 juni zijn gemaakt; het gesprek moet voor 15 juli plaats hebben gevonden. Uit ervaring is gebleken dat studenten het lastig vinden om een persoonlijke verklaring te schrijven. De studentendecaan kan advies geven en helpen met de formulering van het probleem. De studentendecaan kan tevens adviseren over andere (financiële) regelingen die van toepassing kunnen zijn.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Waar moet mijn aanvraag voor toetsing van persoonlijke omstandigheden aan voldoen?

- De persoonlijke omstandigheden moeten zijn gemeld. Dit is noodzakelijk als je een
  beroep wilt doen op de voorzieningen en regelingen. Maak bij (dreigende)
  studievertraging door persoonlijke omstandigheden daarom altijd en zo spoedig
  mogelijk een afspraak met de studieadviseur van jouw opleiding. Bespreek welke
  gevolgen dit heeft voor je studieplanning en welke mogelijkheden er zijn voor
  studievoortgang.
- Het aanvraagformulier met bewijsstukken moeten ingeleverd zijn.
- Voorafgaand aan behandeling door de CPO moet je een afspraak hebben gehad een
  studentendecaan. Deze afspraak moet voor 30 juni zijn gemaakt; het gesprek moet
  voor 15 juli plaats hebben gevonden.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Welke bewijsstukken moeten bij het toetsingsverzoek worden ingediend?

Bewijsstukken bij:
- Ziekte, handicap/functiebeperking: een verklaring van jouw arts of psycholoog.
  Je kunt hiervoor de standaard medische verklaring laten invullen. Je kunt ook
  contact op nemen met een campushuisarts.
- Zwangerschap/bevalling: een verklaring van de verloskundige of gynaecoloog met de
  verwachte geboortedatum of een geboortebewijs. Bij een zwangerschap wordt
  aangenomen dat je vier maanden niet of nauwelijks in staat bent om te studeren.
  Als de studievertraging groter is, moet daarvoor een andere grond zijn. Een 
  medische verklaring is dan verplicht.
- Bijzondere familieomstandigheden: zo mogelijk een ondersteunde verklaring. Dat kan
  bijvoorbeeld een verklaring van een arts of psycholoog zijn of een overlijdensbericht
  bij overlijden familieleden.
- Erkende (bestuurs-)functies categorie 3 (zoals vermeld in FOBOS, bijlage B): een
  verklaring van de vereniging inleveren over de functie en de bestuursperiode.
- Erkend topsporter of topcultuur beoefenaar: erkenningsbesluit UT inleveren.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoe kan ik een aanvraag doen voor toetsing van mijn persoonlijke omstandigheden?

Dat kun je doen via het online aanvraagformulier.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wanneer moet de toetsingsverzoek voor ‘persoonlijke omstandigheden’ zijn ingediend?

Het toetsingsverzoek moet je voor 30 juni van het lopende studiejaar indienen  via het online aanvraagformulier, aangevuld met bewijsstukken.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wie beoordeelt mijn toetsingsverzoek ‘persoonlijke omstandigheden’?

De Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO) beoordeelt de geldigheid, de verwachte duur en de ernst van de persoonlijke omstandigheden.De CPO brengt advies uit aan de opleidingsdirecteur. 

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat gebeurt er met het oordeel over mijn toetsingsverzoek ‘persoonlijke omstandigheden’

De Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO) beoordeelt de geldigheid, de verwachte duur en de ernst van de persoonlijke omstandigheden. Hierover wordt verslag uitgebracht aan de opleidingdirecteur en de jouw studieadviseur. Hiervan krijg je een kopie. De opleidingdirecteur die het eindadvies geeft (positief of negatief) zal rekening houden met de uitspraak van de CPO. Het kan zijn dat de opleidingsdirecteur besluit om het eindadvies uit te stellen. Dat gebeurt wanneer er door de persoonlijke omstandigheden geen uitspraak gedaan kan worden over jouw studiecapaciteiten. Het definitief studieadvies wordt uitgesteld, met als uiterste datum het einde van het tweede jaar van jouw inschrijving.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoorzitting

In welk geval kan ik een hoorzitting aanvragen?

Als de opleiding het voornemen heeft jouw een negatief eindadvies te geven, zullen ze je hierover informeren. Je krijgt dan de mogelijkheid een hoorzitting aan te vragen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wanneer kan ik de hoorzitting aanvragen?

Bij het voorgenomen negatief eindadvies is aangegeven dat je binnen vijf werkdagen een afspraak moet maken voor het aanvragen van de hoorzitting. Houd rekening met deze deadline! Op de onderwijspagina’s van jouw opleiding staat meer informatie over de wijze van aanvragen van een hoorzitting.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Waarvoor is een hoorzitting bedoeld?

Je krijgt de gelegenheid om aan een gedelegeerde van het opleidingsbestuur toe te lichten waarom je meent dat dit voorgenomen negatief eindadvies onterecht is. Hoe zeer je gemotiveerd bent voor deze studie is daarbij niet van invloed op de beslissing. Wel zal het opleidingsdirecteur bij het definitieve advies rekening moeten houden met bijzondere omstandigheden. Soms kan het zinvol zijn je omstandigheden nader toe te lichten en daarvoor biedt de hoorzitting gelegenheid.

De hoorzitting is uitdrukkelijk niet bedoeld om (voor het eerst) omstandigheden te melden die al eerder gemeld hadden moeten worden bij de studieadviseur en de CPO commissie.
Een hoorzitting kan wel zinvol zijn als je bijvoorbeeld:
- Voldoende kunt onderbouwen dat het niet mogelijk was je omstandigheden tijdig te
  kunnen melden bij de CPO commissie. Realiseer je hierbij wel dat je met
  bewijsstukken zal moeten komen.
- Wanneer zich omstandigheden hebben voorgedaan ná de deadline van melding bij
  de CPO-commissie. Hierbij zal je moeten kunnen onderbouwen dat het niet behalen
  van de BSA norm een direct gevolg is van deze omstandigheden.
- Van mening bent dat de impact van de omstandigheden die je hebt gemeld in relatie
  tot je studievoortgang groter is geweest dan kon worden voorzien.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik kan de hoorzitting niet bijwonen. Wat zijn de consequenties?

Het opleidingsdirecteur neemt een besluit op basis van de beschikbare informatie. Op een later moment gehoord worden is dan niet mogelijk.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Bezwaar

Waartegen kan ik bezwaar aantekenen?

Je kunt bezwaar aantekenen tegen een negatief BSA (negatief bindend eindadvies). Voordat je dat doet adviseren we je om advies in te winnen bij een studentendecaan of bij jouw studieadviseur. Deze kunnen adviseren over de aanpak en ondersteuning bieden bij een bemiddelingspoging.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoe en wanneer dien ik bezwaar aan te tekenen?

Jouw bezwaarschrift moet schriftelijk en ondertekend ingediend worden bij het Klachtenloket UT (uitsluitend digitaal indienen is niet mogelijk). Dat moet je doen binnen 6 weken na dagtekening van het besluit van het opleidingsbestuur. Je wordt aangeraden om het bezwaar zo snel mogelijk na het ontvangen van het negatief BSA in te dienen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat moet er in mijn bezwaarschrift staan?

In jouw schriftelijk en ondertekend bezwaarschrift dient te zijn opgenomen:
- je naam, adres, studentnummer, telefoonnummer, e-mailadres;
- een duidelijke motivatie van jouw situatie.
Relevante stukken dien je bij te voegen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

 Wie behandelt mijn bezwaar?

Het Klachtenloket UT behandelt niet zelf een ingebrachte zaak, maar beoordeelt wat er met de kwestie moet gebeuren en zendt de zaak zo nodig door aan het (wettelijk) bevoegde orgaan van de UT. Als je een bezwaar rechtstreeks bij het bevoegde orgaan hebt ingediend, behandelt deze het bezwaar alleen na tussenkomst van het Klachtenloket UT.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat is de procedure bij het Klachtenloket UT?

Van het Klachtenloket krijg je binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging toegezonden. Vervolgens wordt je brief nader bekeken en krijg je z.s.m. bericht over de wijze waarop je klacht, bezwaar of beroep zal worden behandeld. 

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik heb bezwaar aangetekend. Wanneer krijg ik bericht?

Binnen 10 weken na ontvangst van jouw bezwaarschrift wordt er uitspraak gedaan. Als je uitdrukkelijk vermeld dat het spoed heeft, zal het klachtenloket het bezwaar versneld behandelen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag