FAQ Bindend Studieadvies (BSA)

Algemeen

 • Wat houdt het BSA in?

  Het bindend studieadvies (BSA) is het eindadvies dat de opleiding een bachelor student geeft aan het eind van het eerste studiejaar. Het advies betreft het wel of niet kunnen voortzetten van de opleiding.
  Het advies is gebaseerd op de studieresultaten van de student en kan een positief advies zijn, een advies waaraan een afwijzing is verbonden (bindend studieadvies) of er kan worden besloten dat het geven van het advies wordt uitgesteld tot uiterlijk het eind van het volgende studiejaar.

 • Voor wie geldt het BSA?

  Het BSA geldt voor alle eerstejaars Bachelor studenten.

 • Wat zijn de eisen van het BSA?

  In het eerste studiejaar moet je minimaal 45 EC gehaald hebben om de opleiding te kunnen voortzetten. Daarnaast kunnen er opleidingsspecifieke eisen zijn, waaraan je moet voldoen. Deze eisen kun je vinden in het Onderwijs- en Examenreglement (OER) van jouw opleiding.
  Uitzondering: ATLAS studenten moeten het eerste jaar 54 studiepunten behalen.

 • Ik heb een vraag over mijn BSA, waar kan ik terecht?

  Je kunt terecht bij de studieadviseur, tutor of mentor als je vragen hebt.

 • Ik doe 2 (of meer) studies. Welke BSA norm geldt voor mij?

  Voor elke opleiding moet je aan de BSA norm voldoen.

verschillende soorten advies 

 • Voorlopig Pre-advies

  Dit is een voorlopig advies dat je ontvangt op twee momenten in het jaar: één op basis van jouw studieresultaten van de eerste module en één op basis van de resultaten tot en met module 2. Pre-adviezen zijn niet bindend en kunnen positief, negatief of neutraal zijn.

  Heb je een negatief of neutraal pre-advies ontvangen, dan word je uitgenodigd voor een gesprek met de studieadviseur met als doel het bespreken van de studiemethode en een heroverweging van de studiekeuze. Er zal worden bekeken of een positief eindadvies redelijkerwijs nog behaald kan worden. Heb je te maken met persoonlijke omstandigheden die van invloed zijn op jouw studie voortgang, meld dit dan zo spoedig mogelijk bij je studieadviseur.

  Je kunt een neutraal pre-advies krijgen:
  - als de opleidingsdirecteur er vertrouwen in heeft dat je de module(s) met aanvullende toetsen nog kunt behalen;
  - wanneer je recent bent gewijzigd van studie.

  Neem bij vragen altijd contact op met je studieadviseur.

 • Het eindadvies

  Het eindadvies is het studieadvies op basis van al jouw studieresultaten na de aanvullende toetsweek. Dit kan een positief of negatief (=bindend) advies zijn, of het moment van geven van advies kan worden uitgesteld.

  Je krijgt een positief studieadvies als je minimaal 45 EC en de opleidingsspecifieke eisen van het eerste bachelorjaar hebt behaald (voor ATLAS studenten geldt een norm van 54 EC). Raadpleeg de Opleiding- en Examenregeling (OER) van je opleiding om te zien welke eisen dit zijn of raadpleeg je studieadviseur.

  Denk er aan dat je je tijdig inschrijft voor het tweede studiejaar.

 • In welke gevallen wordt het eindadvies uitgesteld?

  Het opleidingsbestuur kan besluiten om het eindadvies uit te stellen tot in het tweede studiejaar, bijvoorbeeld als je bent overgestapt naar een andere studie (studieswitch) of wanneer als gevolg van erkende persoonlijke omstandigheden er geen uitspraak gedaan kan worden over jouw studiecapaciteiten. De datum van het eindadvies is uiterlijk het einde van het tweede jaar van inschrijving voor de betreffende jouw opleiding, maar dit kan ook eerder zijn. Hierover wordt je geïnformeerd door jouw opleiding.

  Neem bij vragen altijd contact op met je studieadviseur

 • Ik heb een negatief eindadvies gekregen. Wat nu?

  Je mag volgend jaar de studie niet meer vervolgen. Je dient je uit te schrijven voor het tweede studiejaar of je wordt uitgeschreven. De afwijzing geldt voor een termijn van drie studiejaren.
  Ben je van mening dat het voorgenomen negatief advies onterecht is, dan kun je een hoorzitting aanvragen binnen 5 werkdagen.
  Ben je van mening dat het definitieve negatief advies onterecht is, dan kun je een bezwaarschrift indienen.

tijdspad Brieven 

 • Wanneer krijg ik een eerste pre-advies?

  In het jaar van jouw eerste inschrijving ontvangt je uiterlijk op 31 december een eerste voorlopig studieadvies over de voortzetting van jouw opleiding. Dit advies is op basis van jouw studieresultaten van de eerste module. Dit advies is niet bindend.

 • Wanneer krijg ik een tweede pre-advies?

  In het jaar van jouw eerste inschrijving ontvangt je uiterlijk in week 10 een tweede voorlopig studieadvies over de voortzetting van jouw opleiding. Dit advies is op basis van de studieresultaten tot en met module 2. Dit advies is niet bindend.

 • Wanneer krijg ik het eindadvies?

  In het jaar van jouw eerste inschrijving ontvangt je medio augustus het eindadvies over de voortzetting van jouw opleiding. Dit advies is op basis van alle studieresultaten, na de aanvullende toetsweek (week 30).

 • Wanneer krijg ik de bevestiging van mijn nieuwe (uitgestelde) einddatum?

  Studenten ontvangen binnen 6 weken na inschrijving in het tweede jaar van de betreffende opleiding een brief van de opleiding waarin staat wat de norm is en voor wanneer zij aan deze norm moet hebben voldaan.

 • Hoe krijg ik mijn adviezen te zien?

  Je ontvangt de adviezen via e-mail of Osiris.

 • Ik heb geen advies gehad. Wat nu?

  Als je geen advies hebt ontvangen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de opleiding/studieadviseur.

 • Volgens mijn berekening klopt het door mij ontvangen advies niet. Wat nu?

  Neem contact op met je studieadviseur.

switch of late Instroom, uit-/herinschrijven 

 • Ik ben later, maar wel voor 1 oktober, begonnen met of overgestapt naar mijn huidige opleiding. Wat is mijn BSA norm?

  Als je voor 1 oktober begint aan een opleiding binnen de UT, geldt geen aanpassing van de norm als bedoeld in paragraaf 6 van de OER. De BSA norm blijft dus 45 EC (voor ATLAS: 54 EC). 
  Kijk in de OER van je opleiding voor eventuele aanvullende eisen van jouw opleiding.

 • Ik ben later, na 1 oktober, begonnen met of overgestapt naar mijn huidige opleiding. Wat is mijn BSA norm?

  Als je op 1 oktober of later overstapt naar een andere opleiding, dan kan het definitief studieadvies worden uitgesteld. De datum van het eindadvies is uiterlijk het einde van het tweede jaar van inschrijving voor jouw betreffende opleiding, maar dit kan ook eerder zijn. Hierover word je geinformeerd door jouw opleiding.  
  Kijk in de OER van je opleiding voor eventuele aanvullende eisen van jou opleiding.

 • Ik heb mij voor 1 februari uitgeschreven. Wat geldt voor mij?

  Student met eerste inschrijving in studiejaar 2021-2022: Als je een verzoek tot uitschrijving doet vóór 1 februari van jouw eerste jaar van inschrijving, wordt geen definitief studieadvies uitgebracht. Als je je in een volgend studiejaar (2022-2023) opnieuw inschrijft, wordt aan het eind van dat studiejaar een definitief studieadvies uitgebracht.

 • Ik heb mij na 1 februari uitgeschreven. Wat geldt voor mij?

  Als je ná 1 februari van jouw eerste jaar van inschrijving verzoek tot uitschrijving doet, dan krijgt je wel een definitief studieadvies zoals bedoeld in paragraaf 6 van de OER.

 • Ik heb nog geen eindadvies gekregen, maar ik verwacht dat het een positief eindadvies wordt. Moet ik al wel een herinschrijvingsverzoek doen?

  Ja, doe een verzoek tot herinschrijving via Studielink. Zodra je een positief eindadvies hebt behaald en deze is verwerkt in het Student Informatiesysteem Osiris, wordt jouw herinschrijving automatisch geactiveerd door CSA (op voorwaarde dat je ook de betaling van je collegegeld hebt geregeld).

  Zie https://www.utwente.nl/ces/studentservices/inschrijven/FAQ/Herinschrijving/

 • Mijn eindadvies is uitgesteld. Moet ik wel een herinschrijvingsverzoek doen?

  Ja, doe een verzoek tot herinschrijving via Studielink. Zodra het uitstellen van je eindadvies is verwerkt in het Student Informatiesysteem Osiris, wordt jouw herinschrijving automatisch geactiveerd door CSA (op voorwaarde dat je ook de betaling van je collegegeld hebt geregeld).

Studievertraging 

 • Ik heb studievertraging. Wat nu?

  Er zijn verschillende (persoonlijke) omstandigheden waardoor het volgen van onderwijs lastig is en het je studievoortgang zodanig belemmert dat je studievertraging oploopt. Studievertraging in je eerste academische jaar heeft gevolgen voor het bindend studieadvies.
  Bespreek met je studieadviseur of een studentendecaan jouw situatie en het indienen van een verzoek toetsing persoonlijke omstandigheden. De Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO) voert de toetsing uit. 

 • In welke gevallen kan ik een aanvraag doen voor toetsing van persoonlijke omstandigheden?

  Het kan voorkomen dat je door persoonlijke omstandigheden (een periode) niet of nauwelijks hebt kunnen studeren. Wanneer je hierdoor de norm van 45 EC (voor Atlas: 54 EC) mogelijk niet kunt halen is het belangrijk op tijd de juiste acties te ondernemen.

 • Wat moet ik doen om voor de regeling voor ‘persoonlijke omstandigheden’ in aanmerking te komen.

  Je meldt zo vroeg mogelijk bij de studieadviseur dat jouw studie hinder ondervindt of gaat ondervinden door persoonlijke omstandigheden. Met deze bespreek je jouw situatie en jullie maken eventueel samen een studieplan op dat recht doet aan de omstandigheden. Het studieplan wordt opgenomen in jouw BSA-dossier.

  Wanneer jouw persoonlijke omstandigheden er aanleiding toe geven en je niet aan de BSA norm kunt voldoen, kun je deze (na overleg met je studieadviseur) laten toetsen door de Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO). Je dient uiterlijk 30 juni van het lopende academisch jaar een aanvraag in voor toetsing van jouw omstandigheden bij de CPO. Aanvragen kunnen ingediend worden via de volgende website: www.utwente.nl/en/ces/sacc/regulations/personal-circumstances/. Door middel de vragenlijst kom je bij het juiste aanvraagformulier.   Voorafgaand aan behandeling van jouw verzoek door de CPO, moet je een afspraak te maken met een studentendecaan. Deze afspraak moet uiterlijk 30 juni zijn gemaakt. Uit ervaring is gebleken dat studenten het lastig vinden om een persoonlijke verklaring te schrijven. De studentendecaan kan advies geven en helpen met de formulering van het probleem. De studentendecaan kan tevens adviseren over andere (financiële) regelingen die van toepassing kunnen zijn.

 • Wat wordt verstaan onder ‘persoonlijke omstandigheden’?

  Onder persoonlijke omstandigheden wordt verstaan:
  - ziekte;
  - lichamelijke, zintuigelijke of andere functiestoornis;
  - zwangerschap/bevalling;
  - familieomstandigheden;
  - erkende topsporters of cultuurbeoefenaars (FOBOS, Regeling Topsport/Topcultuur);
  - lidmaatschap van de universiteitsraad, faculteitsraad, opleidingscommissie;
  - erkende (bestuurs-)functies van organisaties opgenomen in Categorie 3 (FOBOS,
    Regeling Activismebeurzen, Bijlage B).

 • Waar moet mijn aanvraag voor toetsing van persoonlijke omstandigheden aan voldoen?

  - De persoonlijke omstandigheden moeten zijn gemeld. Dit is noodzakelijk als je een beroep wilt doen op de voorzieningen en regelingen. Maak bij (dreigende) studievertraging door persoonlijke omstandigheden daarom altijd en zo spoedig mogelijk een afspraak met de studieadviseur van jouw opleiding. Bespreek welke gevolgen dit heeft voor je studieplanning en welke mogelijkheden er zijn voor studievoortgang.
  - Het aanvraagformulier met bewijsstukken moeten ingeleverd zijn.
  - Voorafgaand aan behandeling door de CPO moet je een afspraak hebben gehad een studentendecaan. Deze afspraak moet voor 30 juni zijn gemaakt.

 • Welke bewijsstukken moeten bij het toetsingsverzoek worden ingediend?

  Bewijsstukken bij:
  - Ziekte, handicap/functiebeperking: een verklaring van jouw arts of psycholoog. Je kunt hiervoor de standaard medische verklaring laten invullen. Je kunt ook contact op nemen met een campushuisarts.
  - Zwangerschap/bevalling: een verklaring van de verloskundige of gynaecoloog met de verwachte geboortedatum of een geboortebewijs. Bij een zwangerschap wordt aangenomen dat je vier maanden niet of nauwelijks in staat bent om te studeren. Als de studievertraging groter is, moet daarvoor een andere grond zijn. Een medische verklaring is dan verplicht.
  - Bijzondere familieomstandigheden: zo mogelijk een ondersteunde verklaring. Dat kan bijvoorbeeld een verklaring van een arts of psycholoog zijn of een overlijdensbericht bij overlijden familieleden.
  - Erkende (bestuurs-)functies categorie 3 (zoals vermeld in FOBOS, bijlage B): een verklaring van de vereniging inleveren over de functie en de bestuursperiode.
  - Erkend topsporter of topcultuur beoefenaar: erkenningsbesluit UT inleveren.

 • Hoe kan ik een aanvraag doen voor toetsing van mijn persoonlijke omstandigheden?

  Dat kun je doen via de volgende website: www.utwente.nl/en/ces/sacc/regulations/personal-circumstances/. Door middel van de vragenlijst kom je bij het juiste aanvraagformulier. 

 • Wanneer moet de toetsingsverzoek voor ‘persoonlijke omstandigheden’ zijn ingediend?

  Het toetsingsverzoek moet je uiterlijk 30 juni van het lopende studiejaar indienen via de volgende website: www.utwente.nl/en/ces/sacc/regulations/personal-circumstances/, aangevuld met bewijsstukken. Het gesprek met de studentendecaan moet je ook uiterlijk 30 juni hebben gemaakt.

 • Wie beoordeelt mijn toetsingsverzoek ‘persoonlijke omstandigheden’?

  De Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO) beoordeelt de geldigheid, de verwachte duur en de ernst van de persoonlijke omstandigheden.De CPO brengt advies uit aan de opleidingsdirecteur. 

 • Wat gebeurt er met het oordeel over mijn toetsingsverzoek ‘persoonlijke omstandigheden’?

  De Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO) beoordeelt de geldigheid, de verwachte duur en de ernst van de persoonlijke omstandigheden. Hierover wordt verslag uitgebracht aan de opleidingdirecteur en de jouw studieadviseur. Hiervan krijg je een kopie. De opleidingdirecteur die het eindadvies geeft (positief of negatief) zal rekening houden met de uitspraak van de CPO. Het kan zijn dat de opleidingsdirecteur besluit om het eindadvies uit te stellen. Dat gebeurt wanneer er door de persoonlijke omstandigheden geen uitspraak gedaan kan worden over jouw studiecapaciteiten. Het definitief studieadvies wordt uitgesteld, met als uiterste datum het einde van het tweede jaar van jouw inschrijving.

Hoorzitting

 • In welk geval kan ik een hoorzitting aanvragen?

  Als de opleiding het voornemen heeft jouw een negatief eindadvies te geven, zullen ze je hierover informeren. Je krijgt dan de mogelijkheid een hoorzitting aan te vragen.

 • Wanneer kan ik de hoorzitting aanvragen?

  Bij het voorgenomen negatief eindadvies is aangegeven dat je binnen vijf werkdagen een afspraak moet maken voor het aanvragen van de hoorzitting. Houd rekening met deze deadline! Op de onderwijspagina’s van jouw opleiding staat meer informatie over de wijze van aanvragen van een hoorzitting.

 • Waarvoor is een hoorzitting bedoeld?

  Je krijgt de gelegenheid om aan een gedelegeerde van het opleidingsbestuur toe te lichten waarom je meent dat dit voorgenomen negatief eindadvies onterecht is. Hoe zeer je gemotiveerd bent voor deze studie is daarbij niet van invloed op de beslissing. Wel zal het opleidingsdirecteur bij het definitieve advies rekening moeten houden met bijzondere omstandigheden. Soms kan het zinvol zijn je omstandigheden nader toe te lichten en daarvoor biedt de hoorzitting gelegenheid.

  De hoorzitting is uitdrukkelijk niet bedoeld om (voor het eerst) omstandigheden te melden die al eerder gemeld hadden moeten worden bij de studieadviseur en de CPO commissie.
  Een hoorzitting kan wel zinvol zijn als je bijvoorbeeld:
  - Voldoende kunt onderbouwen dat het niet mogelijk was je omstandigheden tijdig te kunnen melden bij de CPO commissie. Realiseer je hierbij wel dat je met bewijsstukken zal moeten komen.
  - Wanneer zich omstandigheden hebben voorgedaan ná de deadline van melding bij de CPO-commissie. Hierbij zal je moeten kunnen onderbouwen dat het niet behalen van de BSA norm een direct gevolg is van deze omstandigheden.

 • Ik kan de hoorzitting niet bijwonen. Wat zijn de consequenties?

  Het opleidingsdirecteur neemt een besluit op basis van de beschikbare informatie. Op een later moment gehoord worden is dan niet mogelijk.

Bezwaar

 • Waartegen kan ik bezwaar aantekenen?

  Je kunt bezwaar aantekenen tegen een negatief BSA (negatief bindend eindadvies). Voordat je dat doet adviseren we je om advies in te winnen bij een studentendecaan of bij jouw studieadviseur. Deze kunnen adviseren over de aanpak en ondersteuning bieden bij een bemiddelingspoging.

 • Hoe en wanneer dien ik bezwaar aan te tekenen?

  Jouw bezwaarschrift moet schriftelijk en ondertekend ingediend worden bij het Klachtenloket UT (uitsluitend digitaal indienen is niet mogelijk). Dat moet je doen binnen 6 weken na dagtekening van het besluit van het opleidingsbestuur. Je wordt aangeraden om het bezwaar zo snel mogelijk na het ontvangen van het negatief BSA in te dienen.

 • Wat moet er in mijn bezwaarschrift staan?

  In jouw schriftelijk en ondertekend bezwaarschrift dient te zijn opgenomen:
  - je naam, adres, studentnummer, telefoonnummer, e-mailadres;
  - een duidelijke motivatie van jouw situatie.
  Relevante stukken dien je bij te voegen.

 • Wie behandelt mijn bezwaar?

  Het Klachtenloket UT behandelt niet zelf een ingebrachte zaak, maar beoordeelt wat er met de kwestie moet gebeuren en zendt de zaak zo nodig door aan het (wettelijk) bevoegde orgaan van de UT. Als je een bezwaar rechtstreeks bij het bevoegde orgaan hebt ingediend, behandelt deze het bezwaar alleen na tussenkomst van het Klachtenloket UT.

 • Wat is de procedure bij het Klachtenloket UT?

  Van het Klachtenloket krijg je binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging toegezonden. Vervolgens wordt je brief nader bekeken en krijg je z.s.m. bericht over de wijze waarop je klacht, bezwaar of beroep zal worden behandeld. 

 • Ik heb bezwaar aangetekend. Wanneer krijg ik bericht?

  Binnen 10 weken na ontvangst van jouw bezwaarschrift wordt er uitspraak gedaan. Als je uitdrukkelijk vermeld dat het spoed heeft, zal het klachtenloket het bezwaar versneld behandelen.