Opleidingen

Introductie

Schrijf u nu in voor een opleiding of neem een optie!

Masterclass RisicoManagement in de Publieke Sector 

Opleidingsoverzicht

Diploma
Masterclass Risico Management in de Publieke Sector
Graad: certificate
Duur
10 weken
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
100% Nederlandstalig
Instroommoment
15 december 2016
Numerus fixus
Niet bij deze opleiding
Neem een optie voor de opleiding
Masterclass Risico Management in de Publieke Sector
Neem optie
Schrijf je nu in voor de opleiding
Masterclass Risico Management in de Publieke Sector
Inschrijven

Flexibel studeren met 'blended learning'

De masterclass Risicomanagement in de publieke sector maakt de risicomanagement cyclus voor u inzichtelijk én direct toepasbaar in uw organisatie. Na afloop beschikt u over hoogwaardige en actuele kennis en inzichten die u in staat stellen effectiever en kosten-efficiënter te functioneren op het gebied van risicomanagement. Deze masterclass wordt aangeboden in een geheel nieuwe onderwijsvorm: 

Blended learning.

HET BEOORDELEN EN BEHEERSEN VAN PUBLIC SECTOR RISICO’S IN ZES STAPPEN

Publieke en semipublieke organisaties hebben te maken met veel dynamiek in een complexe bestuurlijke omgeving. De maatschappelijke verwachtingen zijn hoog, taken en verantwoordelijkhe­den nemen toe, regelgeving verandert en de financiële middelen zijn beperkt. Het vakgebied risicomanagement draagt bij aan integraal, effectief en kosten-efficiënt beleid in de omgang met publieke, maatschappelijke en or­ganisatorische risico’s.

Misschien wel meer dan ooit is een juiste afweging tussen risicobeheersing en innovatie­kracht essentieel om de benodigde kwaliteit van dienstverlening van pu­blieke organisaties en instellingen te waarborgen. De basis van risicomanagement in de publieke sector ligt in het expliciet en cyclisch doorlopen van zes opeenvolgende stappen. Gezamenlijk vormen deze stappen de risicomanagement cyclus voor het beheersen van risico’s én het benutten van kansen die ontstaan vanuit onzekerheid. De zes stappen zijn, soms in wat andere be­woordingen, aanwezig in alle gangbare benaderingen van risicomanagement.

MEER INFORMATIE

Meer informatie over de masterclass Risicomanagement in de Publieke Sector? Bekijk de leerdoelen en het deelnemersprofiel van deze opleiding. Praktische informatie omtrent de doorvoering van het 'blended learning' onderwijsmodel vindt u bij het programma overzicht en de data, kosten en locatie. Of bent u benieuwd naar de docenten van de opleiding? Deze pagina's vindt u tevens links in de menubalk. Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.


Gerelateerde opleidingen

Hieronder vind je een lijst van opleidingen die (direct) gerelateerd zijn aan de opleiding Masterclass Risico Management in de Publieke Sector

Bestuur en Overheid
Collegereeks Dynamisch en Strategisch Transformeren in het Sociale Domein

In deze collegereeks krijgen gemeenten, sociale diensten en zorg- en welzijnsorganisaties handvatten om hun organisaties in de periode ná 1 januari 2015 innovatief en toekomstgericht in te richten.

Course Beleidsanalyse en Beleidsbeoordeling

U ontvangt op een interactieve wijze hoogwaardige kennis op het gebied van beleidsanalyse, beleidsbeoordeling en kwaliteitszorg.

Course Inkoop, Aanbesteden en Regievoeren

Opdrachtgeverschap: Kern-en Rolelementen en balanceren tussen inkopen, onderhandelen, subsidiëren en aanbesteden.

Course Maatschappelijke Ontwikkelingen, Verander- en Transitiemanagement

Laatmoderniteit en de veranderende verhoudingen tussen staat en burger, decentralisatie van bestuurlijke verhoudingen.

Course Publiek Leiderschap

Leiderschap nog effectiever ontwikkelen.

Course Sociale Dienstverlening in Verandering en Interne Organisatie

Evidence-based interventies in het sociale domein en activering van zelfredzaamheid.

Interactieve Online colleges

Online kennis update en inspiratie voor managers en professionals.

Master Public Management

De Master Public Management (MPM) is dé tweejarige parttime opleiding voor (aankomende) managers, leidinggevenden en bestuurders in de publieke sector.

Masterclass De Digitale Overheid

De masterclass De Digitale Overheid brengt u alles wat u moet weten over informatie- en communicatietechnologie bij de elektronische overheid.

Masterclass Financieel Management & Bedrijfsvoering

Na afronding is uw kennis en inzicht met betrekking tot financieel management en moderne bedrijfsvoering in uw organisatie vergroot en up-to-date.

Masterclass Good Governance & Integriteit

De masterclass Good Governance & Integriteit brengt u state-of-the-art kennis over onkreukbaarheid, geloofwaardigheid, morele dilemma’s in de publieke sector.

Masterclass HR-management & Innovatie

De masterclass HR-management & Innovatie koppelt actuele onderwerpen aan de klassieke thema’s vanuit theorie en praktijk van HRM.

Masterclass Innovatieve bedrijfsvoering

De masterclass Innovatieve Bedrijfsvoering brengt nieuwe ontwikkelingen in beeld en beproeft de bruikbaarheid. Leer ook kansen analyseren!

Masterclass Management Woningcorporaties

Als deelnemer aan de masterclass Management Woningcorporaties werkt u als leidinggevende, professional of potentiële manager bij een woningcorporatie.

Masterclass Organisatie & HR-management

State-of-the-art organisatie- en HRM- inzichten, concepten en instrumenten die relevant zijn in het openbaar bestuur.

Masterclass Publiek Opdrachtgeverschap

Alles wat u wilt weten over opdrachten geven in de publieke sector leert u in de masterclass Publiek Opdrachtgeverschap.

Masterclass Staats- & Bestuursrecht voor Provincies

Juridische kennisverdieping te bieden aan Provinciale Staten van uw provincie.

Masterclass Strategie, Beleid & Politiek

Democratische besluitvorming, de synergie en spanningsvelden tussen politieke en ambtelijke verantwoordelijkheid, de 'wereld' van het beleid en van de rol(len) daarin.

Masterclass Strategievorming & Organisatieontwikkeling

Centraal in deze masterclass staat het leidinggeven aan strategische processen van een organisatie, of een organisatieonderdeel, in de publieke sector.

Masterclass Sturing, Regie en Toezicht bij Verzelfstandigingen

De masterclass biedt theoretische en praktische verdieping op het gebied van verzelfstandiging, goed bestuur en toezicht.

Masterclass Toekomstgericht toezicht houden

De masterclass Toekomstgericht Toezicht Houden brengt u alles wat u moet weten over de rol van toezichthouder en alles wat daarbij komt kijken.

MBA Public Management

De MBA Public Management biedt u een multidisciplinaire, analytische en creatieve benadering van thema's waarmee managers en leidinggevenden in de publieke en non-profit sector te maken hebben.

Risicomanagement en Veiligheid
Course Financieel Management en Risicomanagement van Decentralisaties

Transformatie van de werkpraktijk en de regierol gebaseerd op visie en strategie voor de lokale sociale structuur.

Interactieve Online colleges

Online kennis update en inspiratie voor managers en professionals.

Master Risicomanagement

U verwerft diepgaande kennis en vaardigheden die passen bij een breed georiënteerde risicomanagementprofessional. U leert systematisch risico’s te identificeren, beoordelen en prioriteren.

Masterclass Compliance en Governance

Deze masterclass geeft een brede invulling aan wat in de praktijk kernachtig juridisch risicomanagement wordt genoemd.

Masterclass Financieel Risicomanagement

Deze masterclass biedt u actuele en fundamentele financiële inzichten en leert u hoe u diverse financiële risico’s in het private en publieke domein kunt herkennen, meten en beheersen.

Masterclass Innovatie en Risicomanagement

Deze masterclass biedt inzicht in de vele aspecten van innovatie en legt daarbij een directe link met de mogelijke risico’s die daaraan verbonden zijn.

Masterclass Kwaliteit, Veiligheid en Technologie in de Zorgketen

De masterclass heeft tot doel om u praktische en actuele kennis en inzichten te bieden op het gebied van kwaliteit, veiligheid en technologie in de zorgketen.

Masterclass Operationeel Risicomanagement en Veiligheid

De masterclass Operationeel Risicomanagement en Veiligheid richt zich zowel op preventie als afwikkeling van incidenten binnen industrie, vitale infrastructuur, zorg en openbare orde.

Masterclass Organiseren van Risicomanagement

Deze masterclass biedt u actuele inzichten in de risico’s verbonden aan de wijze waarop uw organisatie is ingericht. Ook staat de organisatorische vormgeving van risicomanagement centraal.

Masterclass Risico en Veiligheid in ICT en Cyberspace

Deze masterclass biedt actuele inzichten en waar nodig ook bezinning over de rol die risicomanagement kan spelen in de digitale wereld.

Masterclass Risicomanagement Cyclus

Deze masterclass zet de risicomanagement cyclus voor u op een rij en wordt gepresenteerd vanuit diverse perspectieven, met een verscheidenheid aan praktijkvoorbeelden en met oog voor uw eigen inbreng.

Masterclass Risicoperceptie & Risicocommunicatie

Deze masterclass gaat in op de belangrijkste benaderingen rond de perceptie van risico en veiligheid en leert u kritisch te reflecteren op deze benaderingen.

Pre-master course "De Ruimtemakers"

Deelnemers aan het programma verkrijgen brede kennis op het gebied van risicomanagement, passen de kennis toe in de praktijk en ontwikkelen persoonlijke vaardigheden.

Chat offline (contact)