Informatie Verkiezingen

Informatie over kandidaatstelling

Kandidaatstelling

Ook in 2008 zijn er weer verkiezingen voor de Universiteitsraad (URaad of UR). Dit jaar zijn er de jaarlijkse verkiezingen voor studenten en de tweejaarlijkse verkiezingen voor het personeel. (zie tijdschema)


Iedereen kan zich kandidaat stellen!

Dit kan men op diverse manieren doen. U kunt zelf een eigen lijst indienen, zoals Campussy in 2006 met succes deed, of u kunt zich bij een bestaande partij aansluiten zoals UReka of Campus Coalitie (CC).


De kandidaatstelling is op woensdag 2 april 2008 vóór 17:00u.

Een formulier voor kandidaatstelling kunt u nu al ophalen bij het Centraal Stembureau (Spiegel, kamer 500). Om zich kandidaat te stellen moet men een lijst indienen met minimaal één kandidaat (maximaal vijftien kandidaten). Tevens moet de kandidaat handtekeningen verzamelen van vijf kiezers (UT medewerkers of ingeschreven studenten) die de kandidaatstelling ondersteunen.

Mocht de kandidatenlijst niet helemaal kloppen, dan kan deze alsnog later worden aangevuld.


Lidmaatschap

De Universiteitsraad controleert niet alleen het beleid van het College van Bestuur maar denkt ook mee aan de totstandkoming van dit beleid. De raad kan ook informatie bij het college opvragen en ongevraagd advies over een bepaald onderwerp geven. Het college is verplicht hierop te reageren.


De Universiteitsraad vergadert in cycli van vier weken (vergaderschema). Allereerst is er een presidiumvergadering waarbij de agenda wordt vastgesteld. Vervolgens worden tijdens commissievergaderingen de stukken inhoudelijk besproken. Tijdens de daaropvolgende interne vergadering probeert de Universiteitsraad een gezamenlijk standpunt te formuleren. Daarna volgt de overlegvergadering met het College van Bestuur. Overlegvergaderingen zijn openbaar en kunnen bijgewoond worden door iedereen.

De tijdsinvestering voor deze vergaderingen varieert tussen de 1 en 6 uur per week. Daarnaast moeten de stukken worden bestudeerd en voorbereid en zijn raadsleden betrokken bij allerlei overleggen, fractievergaderingen e.d. Zaken die tijdens het afgelopen raadsjaar aan bod kwamen waren: Federatie Nederlandse Technische Universiteiten (3TU), een reorganisatie van de dienstverlening, catering, onderwijsbeleid, onderzoeksbeleid, internationalisering, de Student Union, vastgoedplannen en natuurlijk de begroting van de universiteit.


Het functioneren in de UR is een leerzame ervaring.

Het betekent meedenken over (toekomstig) UT beleid, leren onderhandelen, besluiten en adviezen schrijven, bespreekbaar maken van problemen.


Studenten ontvangen een vergoeding voor hun lidmaatschap. Dit bedraagt minimaal

€ 1.990 per jaar. Studenten die een speciale functie binnen de raad bekleden ontvangen nog eens € 850 extra.

Medewerkers ontvangen een vergoeding van € 365,- per jaar. Tevens worden ze voor hun werkzaamheden in de raad vrijgesteld voor een deel van hun taakomvang om het raadswerk goed te kunnen uitvoeren. De faculteit of dienst ontvangt hiervoor een compensatie (zie tevens Vergoedingsregeling medezeggenschap 2006)


Verkiezingen

De stemperiode is van maandag 26 mei t/m vrijdag 30 mei 2008.

De verkiezingscampagne begint al in de weken hiervoor. Voor de campagne is per partij een budget beschikbaar om de campagnekosten te dekken.

Stemming vindt plaats via internet. Iedereen ontvangt per e-mail een uitnodiging om te stemmen.

De verkiezingsuitslag wordt op vrijdagmiddag 30 mei om 17:00 uur bekend gemaakt.