Raadsjaar 2023 - 2024

De Universiteitsraad is het centrale medezeggenschapsorgaan van de Universiteit Twente. Zij heeft inspraak op het UT beleid op centraal niveau. De raad als geheel overlegt elke vergadercyclus in een openbare vergadering met het College van Bestuur. Alle overleggen van de Universiteitsraad zijn gestructureerd in een 7-weekse vergadercyclus. Het vergaderschema biedt het volledige overzicht van alle overleggen. Een verslag van hetgeen besproken tijdens de plenaire vergadering van de Universiteitsraad en het CvB is te lezen in de nieuwsbrief van de Universiteitsraad. 

Daarnaast vindt er in commissieverband overleg plaats met de portefeuillehouders (CvB-leden) afzonderlijk. Binnen de Universiteitsraad wordt er gewerkt met een structuur waarbij ter voorbereiding op de interne vergadering de onderwerpen op inhoud worden verdeeld over drie commissies: de Commissie O(nderwijs, O(nderzoek) en S(tudenten) – pfh. Tom Veldkamp, de Commissie F(inanciën), P(ersoneelsbeleid) en B(edrijfsvoering)– pfh.  Machteld Roos en de Commissie S(trategie) en I(nternationalisering) – pfh. Vinod Subramaniam. 

Op onze Engelstalige website kun je de vergaderdocumenten.

Elk jaar treden er per 1 september negen nieuwe studenten aan en om de twee jaar, negen nieuwe medewerkers waardoor de Universiteitsraad elk jaar van samenstelling verandert. Van maandag 10 tot en met vrijdag 14 juni 2024 zullen er weer verkiezingen zijn voor de Universiteitsraad zowel voor de medewerkersgeleding als van de studentgeleding.

Studentgeleding:

Sabin Kerwien Lopez (UReka), Robin Kamphuis (DAS), Tom Lamaker (DAS), Lydia Mak (UReka), Ethan Höfgen (UReka), Oliver Davies (UReka), Monique Willems (UReka), Ilse Ekkelkamp (UReka) en Bernard Mulder (DAS). 

Personeelsgeleding:

Herbert Wormeester (CC), Hanneke Becht (CC), Cynthia Souren (CC), Pieter Boerman (CC), Emile Dopheide (CC), Wilma Dierkes (CC), Roberto Cruz Martinez (CC), Eline Marsman (CC).

Griffie Universiteitsraad:

Laila Tijink-Zinad en Irena Olde Engberink.