Geldzaken

Collegegeld voor bachelor en (pre)master

Collegegeldtarieven per studiejaar

Type 1: WETTELIJKE TARIEVEN collegegeld

September-instroom
Kosten voor het hele collegejaar:


2017-2018

2018-2019

2019-2020

Voltijd

€2.006  

€2.060 

nader te bepalen

Voltijd opleiding ATLAS University College

€4.012

€4.120 

nader te bepalen  

Deeltijd

€1.467

€1.506 

nader te bepalen  

Extraneus

€1.221

€1.254 

nader te bepalen  

Februari-instroom
Bij februari instroom betaal je het collegegeld voor de periode 1 februari tot en met 31 augustus.


2017-2018

2018-2019

2019-2020

Voltijd

€1.170,19

€1.201.70

nader te bepalen  

Deeltijd

€855,75

€878,50

nader te bepalen  

Wanneer betaal je WETTELIJK COLLEGEGELD?

Het wettelijk collegegeld is lager dan het instellingstarief. Wat zijn de eisen voor een wettelijk collegegeldtarief? Dit wordt hieronder toegelicht met enkele voorbeelden. Ben je een pre-master student? Kijk dan onder het kopje speciale pre-master-tarieven voor informatie over jouw tarief.

halvering collegegeld eerstejaars (bachelor) studenten

In de eerste helft van 2018 is een wetsvoorstel Halvering Collegegelden voorgesteld. Het voorstel dient nog door de Eerste Kamer goedgekeurd te worden en zal dan mogelijk leiden tot verlaagde tarieven per studiejaar 2018/2019 voor eerstejaars Bachelor studenten. Bekijk hier of de halvering van het collegegeld op jou van toepassing is, aan welke voorwaarden je dient te voldoen en wat het collegegeld bedraagt.

 

1. Voorwaarden voor het mogen betalen van het wettelijk tarief

Voorwaarden zijn:

1.de inschrijvingseis
en
2.de nationaliteitseis

Let op! Je moet aan alle twee deze eisen voldoen voor het wettelijke tarief.

1. Je voldoet aan de inschrijvingseis:

 • als je inschrijft voor een bacheloropleiding, maar nog niet eerder een doctoraal-/bachelor -/master– diploma aan een Nederlandse HBO- of WO-instelling hebt behaald;
 • als je inschrijft voor een masteropleiding, maar nog niet eerder een doctoraal-/master– diploma aan een Nederlandse HBO- of WO-instelling hebt behaald;
 • of als je inschrijft voor een 2e bacheloropleiding op het gebied van Onderwijs of Gezondheidszorg1 en nog niet eerder een doctoraal-/bachelor-/master– diploma aan een Nederlandse HBO- of WO-instelling hebt behaald op het gebied van Onderwijs of Gezondheidszorg;
 • of als je inschrijft voor een 2e masteropleiding op het gebied van Onderwijs of Gezondheidszorg1 en nog niet eerder een doctoraal-/master– diploma aan een Nederlandse WO-instelling hebt behaald op het gebied van Onderwijs of Gezondheidszorg;

2. Je voldoet aan de nationaliteitseis:

 • als je de nationaliteit hebt van een EER-land2;
 • of als je de Surinaamse of Zwitserse nationaliteit hebt;
 • of als je door het UAF als vluchteling erkend bent;
 • of als je afkomstig bent uit een niet EER-land2, maar wel recht hebt op studiefinanciering volgens de Wet Studiefinanciering (WSF 2000)
 • of als je bent een EU langdurig ingezetene en krijgt in Nederland een verblijfsvergunning.

Voldoe je dus niet aan deze twee eisen voor het wettelijk tarief, dan geldt voor jou het instellingstarief.

Voor de Universiteit Twente zijn dat de volgende Bachelor-opleidingen: Gezondheidswetenschappen en Klinische Technologie (Technische Geneeskunde) en de volgende Master-opleidingen: Leraar VHO MaatschappijleerScience Education en CommunicationTechnical Medicine en Health Sciences.

2 België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, IJsland, Verenigd Koninkrijk of Zweden..

2. Collegegeldtarieven voor een 2e bachelor of een 2e master

Het wettelijke tarief geldt alleen voor een eerste Bachelor- en een eerste Master opleiding. Je moet dan ook voldoen aan de geldende eisen voor het wettelijke tarief.

Als je na september 1991 in Nederland al een bachelorgraad, een mastergraad, een doctoraal of ingenieursdiploma hebt behaald, betaal je voor de tweede Bachelor- of Master opleiding het instellingstarief.

De wet maakt op deze regel een uitzondering voor studenten die voor afronden van een eerste opleiding zijn gestart met een andere opleiding.

Je begint dus met een tweede studie ten tijde van je eerste studie

Als je ononderbroken een tweede studie gaat volgen die gestart is tijdens een eerste studie ben je voor je tweede studie vrijgesteld van collegegeld gedurende je inschrijving voor de eerste studie. Na uitschrijving van je eerste studie betaal je voor je tweede (ononderbroken) studie het wettelijke collegegeld als je ook voldoet aan de hiervoor geldende eisen.

Voorbeelden

Voorbeeld 1

Je staat op 1 september 2017 ingeschreven voor twee opleidingen aan de Universiteit Twente en in januari 2018 studeer je af voor je eerste opleiding. Dan ben je voor de tweede opleiding tot en met januari 2018 vrijgesteld van het betalen van collegegeld. Vanaf februari t/m augustus 2018 betaal je het wettelijke tarief voor je tweede opleiding (als je ook voldoet aan de hiervoor geldende eisen) en voor het studiejaar 2018-2019 betaal je wettelijk tarief voor deze tweede opleiding.

Voorbeeld 2

Je hebt in 2013-2014 een Bachelor diploma behaald en in collegejaar 2017-2018 start je aan de Universiteit Twente een tweede bachelor. Dan betaal je het instellingstarief. Dit geldt ook voor een tweede master opleiding.

Uitzondering:
Je schrijft in voor een 2e opleiding op het gebied van Onderwijs of Gezondheidszorg.

Je hebt nog geen graad / diploma behaald op het gebied van Onderwijs of Gezondheidszorg

Wettelijk tarief

Je hebt al wel een graad / diploma behaald op het gebied van Onderwijs of Gezondheidszorg

Instellingstarief

Voorbeeld 3

Je hebt in 2012-2013 een Bachelor diploma behaald op het gebied van Techniek en in studiejaar 2017-2018 start je aan de Universiteit Twente een van de volgende opleidingen: B Gezondheidswetenschappen (B-GZW); B Klinische Technologie (Technische Geneeskunde) (B-TG). Dan betaal je het wettelijke tarief, als je ook voldoet aan de hiervoor geldende eisen.

Voorbeeld 4

Je hebt in 2012-2013 een Master diploma behaald op het gebied van Onderwijs of Gezondheidszorg en in studiejaar 2017-2018 start je aan de Universiteit Twente een van deze opleidingen: M Leraar VHO Maatschappijleer; M Science Education and Communication (M-SEC); M Technical Medicine (M-TM); M Health Sciences (M-HS). Dan betaal je het instellingstarief. Dit geldt ook voor inschrijving in een van de andere Master opleidingen

Type 2: INSTELLINGSTARIEVEN

Je betaalt het instellingstarief als je niet voldoet aan de eisen voor het wettelijke tarief zoals hierboven omschreven.

September instroom
Tarieven per collegejaar:


2017-2018

2018-2019

2019-2020

Instellingstarief B1: inschrijving bachelor bèta

€8.875

€9.000

€10.500

Instellingstarief B2: inschrijving bachelor alfa-gamma

€7.775

€7.900

€9.000

Instellingstarief ATLAS: inschrijving bachelor bèta

€10.881

€11.060

nog te bepalen

Instellingstarief M1: inschrijving master bèta

€14.000

€14.250

€15.750

Instellingstarief M2: inschrijving master alfa-gamma

€11.250

€11.500

€12.000

Februari instroom
Bij februari instroom betaal je het collegegeld voor de periode 1 februari tot en met 31 augustus.


1-2-2018

1-2-2019

1-2-2020

Instellingstarief M1: inschrijving master bèta

€8.166,69

€8.312,50

€9.187,50

Instellingstarief M2: inschrijving master alfa-gamma

€6.562,50

€6.708,33

€7.000,00

Ben je een pre-master student? Kijk dan hieronder voor de speciale pre-master-tarieven.

instellingstarieven: Types/kosten

Indien je niet voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het wettelijk collegegeldtarief, dan zijn de volgende hoge instellingstarieven van toepassing.

Bachelor: Instellingstarief B1 en B2

Bachelor-opleidingen waarvoor het instellingstarief B1 geldt:

 • Advanced Technology
 • Business & IT
 • Biomedische Technologie
 • Civiele Techniek
 • Computer Science & Engineering
 • Creative Technology
 • Electrical Engineering
 • Industrial and Applied Mathematics
 • Industrial Design
 • Scheikundige Technology
 • Technische Bedrijfskunde
 • Technische Geneeskunde (decentrale lotingstudie)
 • Technische Natuurkunde
 • Werktuigbouwkunde

Bachelor-opleidingen waarvoor het instellingstarief B2 geldt:

 • Communicatiewetenschap
 • European Public Administration
 • Gezondheidswetenschappen
 • International Business Administration
 • Psychology
Master: Instellingstarief M1 en M2

Masteropleidingen waarvoor het instellingstarief M1 geldt:

 • Applied Mathematics
 • Applied Physics
 • Biomedical Engineering
 • Business Information Technology
 • Chemical Engineering
 • Civil Engineering and Management
 • Computer Science
 • Construction Management and Engineering
 • Electrical Engineering
 • Embedded Systems
 • Human Media Interaction
 • Industrial Design Engineering
 • Industrial Engineering and Management
 • Mechanical Engineering
 • Mechatronics
 • Nanotechnology
 • Science Education and Communication
 • Sustainable Energy Technology
 • Systems and Control
 • Technical Medicine
 • Telematics

Masteropleidingen waarvoor het instellingstarief M2 geldt:

 • Business Administration
 • Communication Studies
 • Environmental and Energy Management
 • Educational Science and Technology
 • European Studies
 • Health Sciences
 • Leraar VHO in maatschappijleer en maatschappijwetenschappen
 • Leraar VHO in zaakvakken
 • Philosophy of Science, Technology and Society
 • Psychology
 • Public Administration

SPECIALE PREMASTERTARIEVEN

Voor de premaster betaal je een vast bedrag afhankelijk van de lengte van de premaster.

Lees meer over de tarieven per EC en voorwaarden

Vergoeding premaster per EC

Voor het volgen van een premaster betaal je een vergoeding per EC.
Studiejaar: 2017-2018    Vergoeding per EC: €33,44
Studiejaar: 2018-2019    Vergoeding per EC: €34,34
De totale vergoeding die je betaalt, is afhankelijk van het aantal EC’s van je premaster.

Voorbeelden

Ga je een premaster van 30 EC volgen en start je in studiejaar 2017-2018, dan betaal je € 33,44 x 30 EC = €1003,20.

Ga je een premaster van 45 EC volgen en start je in studiejaar 2018-2019, dan betaal je € 34,34 x 45 EC = €1545,30

Voorwaarden

 • Deze regeling geldt voor alle studenten met (alleen) een premaster inschrijving ongeacht je nationaliteit.
 • Je betaalt in één keer en vooraf een vergoeding voor je gehele premaster programma.
 • Je kunt kiezen uit twee betaalwijzen:
       - Een eenmalige machtiging (in één termijn, niet mogelijk voor startmaand februari)
       - Een eigen overboeking
 • Je hebt geen recht op restitutie (terugbetaling van een deel van de vergoeding) bij tussentijdse uitschrijving van je premaster programma.

Toelichting over de hoogte van de instellingstarieven

In overeenstemming met de gewijzigde wetgeving, komen studenten sinds 1 september 2010 niet langer in aanmerking voor het wettelijk collegegeldtarief als ze een opleiding volgen om een tweede graad op hetzelfde niveau als hun eerste te behalen. De Nederlandse overheid bekostigt één bachelorgraad en één mastergraad per student.

Ten gevolge van het feit dat er geen overheidssubsidie beschikbaar is voor een tweede graad op hetzelfde niveau, wordt het instellingstarief ingezet ter dekking van de daadwerkelijke kosten. Voor niet-technische opleidingen is het collegegeld lager dan voor technische opleidingen, omdat de opleidingen op het gebied van technologie en techniek meer gebruik maken van dure onderzoeksfaciliteiten (bijvoorbeeld laboratoria).

Het College van Bestuur van de Universiteit Twente biedt op jaarbasis de instellingstarieven aan de Universiteitsraad voor advies. Het instellingstarief wordt jaarlijks aangepast op basis van inflatie.

Vrijstelling collegeld: (bewijs Betaald Collegegeld, BBC)

 • Als je als student aan een andere Nederlandse universiteit of hogeschool bent ingeschreven en daar het wettelijk tarief hebt betaald, wordt bij inschrijving aan de Universiteit Twente een bewijs betaald collegegeld geaccepteerd. Je wordt als student wel verzocht om tijdig een origineel Bewijs Betaald Collegegeld aan te leveren bij je (her-)inschrijving.
 • Indien je als student bij een andere Nederlandse Universiteit of hogeschool bent ingeschreven en daar het instellingstarief hebt betaald, kan je als student niet met een bewijs betaald collegegeld ingeschreven worden. Je moet als student opnieuw collegegeld betalen bij de Universiteit Twente.