SEE programma

Bekijk de highlights van het sustainability jaarverslag 2023

De UT streeft naar een blijvende vermindering van zowel de CO2-uitstoot als haar verbruik van energie en grondstoffen. Daarnaast wil de UT de biodiversiteit op de campus verbeteren en lucht-, water- en bodemverontreiniging terugdringen; dit alles met behulp van organisatorische en technische maatregelen. 
Om dit in de praktijk te brengen is in 2019 het Sustainability, Energy & Environment (SEE) programma gelanceerd. Het SEE programma is een universiteits-breed programma voor het beheer van haar prestaties op het gebied van duurzaamheid, energie en milieu. Het SEE-programma heeft als doel om duurzaamheid te integreren binnen de interne bedrijfsvoering van de UT en streeft ernaar om de maatregelen die de UT heeft geïmplementeerd zichtbaar te maken voor een breder publiek.

Organisatiestructuur

De organisatiestructuur van het SEE-programma wordt gevisualiseerd in het organogram hierboven. Verschillende teams werken op veel verschillende manieren nauw samen. Allemaal met hetzelfde gedeelde doel: een duurzame organisatie worden in 2030. De verschillende rollen binnen het SEE programma worden hieronder uitgelegd:

 • SEE Programma Manager

  De programmamanager van SEE is verantwoordelijk voor het organiseren en monitoren van de werkzaamheden van het SEE-programma. Ook implementeert en stimuleert zij de voortgang van de bedrijfsvoeringsdoelen inzake het UT-duurzaamheidsbeleid. Daarnaast integreert ze systematisch het duurzaamheidsbeleid over 10 thema's heen en wordt ze geconsulteerd door
  UT-leiders over duurzaamheidsuitdagingen.

  B. Marechal MSc (Brechje)
  Beleidsmedewerker Milieu & Duurzaamheid & Programma Manager SEE
 • Strategische Duurzaamheidscoördinator

  De Strategisch Duurzaamheidscoördinator, die verantwoordelijk is voor het vormgeven van de opkomende duurzaamheidsstrategie van de UT, is een procesbegeleider die UT-brede besluitvorming over duurzaamheid stroomlijnt voor het SEE Programma en Green Hub Twente. Daarnaast faciliteert hij de organisatie-effectiviteit van de universiteit, met als doel om blijvende impact en bruikbare resultaten op het gebied van duurzaamheid te bereiken.

 • SEE Programmateam

  Het SEE Programmateam ontwikkelt en begeleidt het SEE programma door beleidsdocumenten en uitvoeringsplannen op te stellen. Ook monitoren en evalueren zij prestaties en betrekken en activeren ze collega's UT-breed  bij het integreren van duurzaamheid in hun dagelijks werk.
  Het programmateam zorgt hierbij voor goede communicatie richting alle belanghebbenden.

  B. Marechal MSc (Brechje)
  Beleidsmedewerker Milieu & Duurzaamheid & Programma Manager SEE
  C.A. van der Kuil (Corjan)
  Communicatieadviseur UT Climate Centre & SEE Programma
  bc. M. Horstman - Boensma (Marja)
  Secretaris SEE Programma, Secretaris CEF Programma
  ing. B.S.E. Dragtstra MSc (Birgit)
  Beleidsmedewerker milieu & duurzaamheid
  H.B.M. Hobbelink (Henk)
  Ondersteunend en beheerspersoneel
 • Stuurgroep

  De stuurgroep is verantwoordelijk voor het sturen van de beleidsontwikkeling en plannen van het SEE-programma. De groep monitort en geeft feedback over de voortgang die is gemaakt inzake de duurzaamheidsbeleidsdoelen. De stuurgroep ondersteunt tevens de besluitvorming over de belangrijkste uitdagingen bij het behalen van de duurzaamheids-beleidsdoelen van de UT.

  Chair
  drs. M. Roos (Machteld)
  Vice-voorzitter College van Bestuur (CvB/EB)


  Secretary
  bc. M. Horstman - Boensma (Marja)
  Secretaris SEE Programma, Secretaris CEF Programma


 • Klankbordgroep

  De klankbordgroep is een groep vertegenwoordigers van stakeholders van het SEE-programma die deskundig zijn in hun vakgebied. Zij zijn bezorgd over de voortgang van onze universiteit in het bereiken van haar duurzaamheidsdoelen. Het doel van de klankbordgroep is het geven van advies en te helpen bij het oplossen van problemen, om de doelen van het duurzaamheidsbeleid te bereiken. Studenten en medewerkers brainstormen samen over duurzaamheidsuitdagingen, zodat oplossingen breed gedragen worden en snel geïmplementeerd kunnen worden.  Secretary
  bc. M. Horstman - Boensma (Marja)
  Secretaris SEE Programma, Secretaris CEF Programma


 • Werkgroep

  De werkgroep voert de bedachte beleids- en uitvoeringsplannen uit in de praktijk. Dit doen zij samen met groepen stakeholders. Daarnaast stemmen ze plannen over duurzame bedrijfsvoering af binnen UT-faculteiten en -afdelingen. Kwesties die zich voordoen bij faculteiten of dienstonderdelen worden teruggekoppeld aan de andere werkgroepleden.

  Chair
  B. Marechal MSc (Brechje)
  Beleidsmedewerker Milieu & Duurzaamheid & Programma Manager SEE
  Secretary
  bc. M. Horstman - Boensma (Marja)
  Secretaris SEE Programma, Secretaris CEF Programma
 • Duurzaamheidspanel

  Het Duurzaamheidspanel is bedoeld als een representatieve vergadering, waar leden van de gemeenschap kunnen bijdragen aan het bestuur en beleid van UT-duurzaamheidszaken.
  De eerste sessie van dit panel is gepland in het najaar van 2023, als follow-up op de tastbare resultaten van de duurzaamheidsdialogen die begin 2023 zijn georganiseerd.

 • Green Hub Coordinator

  De Green Hub Coördinator verbindt en behartigt de belangen van de gemeenschap die Green Hub vertegenwoordigt, zowel binnen als buiten de campus. De coördinator is ook verantwoordelijk voor leiderschap, ontwikkeling en training van de Green Hub studenten en medewerkers.

  Green Hub werkt samen met het SEE-Programme via de Operations & Consulting Portfolio van Green Hub Officers, die gezamenlijk de 10-thema beleidsdoelen ondersteunen.

  bc. D.A. Hartenberg (Dan)
  Green Hub Coordinator

Bekijk de duurzaamheidspagina van de UT voor meer informatie over de manieren waarop de UT duurzaamheid op de campus implementeert. 

Plannen & beleid

Contactgegevens organisatie SEE programma

Heb je vragen en/of ideeën inzake duurzaamheid op de UT? Stuur dan een e-mail naar sustainability@utwente.nl

SECRetaris