Regelingen

Blijf op de hoogte over de omgevingsvergunning

Onder milieu vallen twee regelingen: regeling afvalstoffen en het protocol bij feesten en activiteiten op de campus.

Protocol bij feesten en activiteiten op de campus: de campus van de UT biedt een mooie gelegenheid voor feesten en activiteiten. Om de veiligheid en naleving van milieuvoorschriften te waarborgen moeten deze feesten en activiteiten aan bepaalde voorwaarden voldoen. In dit protocol staat aangegeven welke acties nodig zijn indien een feest of activiteit op de campus wordt georganiseerd.

Regeling afvalstoffen: de grote diversiteit aan werkzaamheden die binnen Universiteit Twente worden uitgevoerd heeft tot gevolg dat er veel verschillende afvalstoffen vrijkomen. Vanuit de milieuwetgeving, een goede milieuzorg en het beheersbaar houden van de kosten wil de UT deze afvalstoffen zo goed mogelijk scheiden. De afvalstoffenregeling is daarbij een hulpmiddel. In de regeling staat beschreven op welke wijze je de verschillende afvalstoffen hoort af te voeren.