Programma 23 januari 2015

CHOIR seminar
Improving healthcare operations starts here

Choir 1.jpg

Datum:

Vrijdag 23 januari 2015

Tijd:

10:45 - 12:00


Ontvangst en koffie vanaf 10:30

Plaats:

Universiteit Twente

Kosten:

Geen (registratie niet vereist)Aansluitend aan het seminar (12:00-13:00) zal een discussie-/netwerklunch plaatsvinden waarvoor u van harte bent uitgenodigd. In verband met het bestellen van de lunch, kunt u zich tot 21 januari aanmelden voor de lunch. Op dit moment is de inschrijving gesloten.


Van sneldiagnose naar snelle diagnoseMarina Verdaasdonk en Gréanne Leeftink


UMC Utrecht en Universiteit Twente

Binnen vijf dagen uitsluitsel krijgen op de vraag heb ik wel of geen kanker en zo ja, is het uitgezaaid? Voor bijna alle nieuwe patiënten is dat mogelijk en voor de meerderheid daarvan zelfs binnen 48 uur. Het UMC Utrecht is in het najaar 2011 met deze ‘sneldiagnose’ gestart, als eerste voor patiënten met een vermoeden op schildklierkanker en borstkanker.


“Sneldiagnose is de mogelijkheid bieden dat de arts voor 80% van de mensen met een concrete verdenking op een maligniteit binnen 2 werkdagen en 95% binnen 5 werkdagen de uitslag van de complete diagnose (inclusief stagering) mededeelt aan de patiënt, vanaf het moment van doorverwijzen van een patiënt door een huisarts of door een ander ziekenhuis.”


De sneldiagnose is tot stand gekomen met behulp van het landelijk programma Sneldiagnose van de stichting Alpe d’HuZes waarin ook het AvL, VUmc en UMC St Radboud participeren. In het UMC Utrecht, en in het bijzonder op de afdeling pathologie, zijn sneldiagnostiektrajecten ingevoerd voor verschillende diagnostische trajecten, zoals voor borstkanker en maag lever darm kanker. Echter, de invoering van sneldiagnostiek heeft een ‘nieuwe bottleneck’ veroorzaakt binnen het proces van weefselbewerking door het laboratorium van de afdeling Pathologie. Sneldiagnostiek is nu een verstorende factor in het dagelijks proces. Er zijn analisten, assistenten en pathologen apart voor ingepland, die op ieder moment van de dag klaarstaan om een sneldiagnostisch weefsel te verwerken. Daarnaast moeten pathologen en AIOS hun werkzaamheden om het MDO (Multi Disciplinair Overleg) heen plannen.


De vraag om voor meerdere tumorsoorten sneldiagnostiek in te voeren neemt toe. Het management van de afdeling Pathologie wil meer inzicht in de processen om te kijken wat de mogelijkheden zijn m.b.t. efficiency winst. Elke uitzondering in een proces heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van diagnostiek en doorlooptijden voor alle andere samples. (Zonderland et al., 2012, en Vanberkel et al., 2012). De vraag van de afdeling Pathologie van het UMC Utrecht aan de Universiteit Twente was: is het mogelijk om het laboratoriumproces zo in te richten dat sneldiagnostiek geen uitzondering meer is? In deze presentatie staat het onderzoek centraal dat naar aanleiding van deze vraag is uitgevoerd.


Variatie in de oncologische zorg, een zorg?Sabine Siesling


Universiteit Twente en Integraal Kankercentrum Nederland
Het aantal mensen in Nederland bij wie kanker wordt gediagnosticeerd, neemt elk jaar toe. Cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie geven aan dat het absolute aantal nieuwe diagnoses per jaar in 25 jaar verdubbeld is tot ongeveer 101.500 mensen in 2013 (www.cijfersoverkanker.nl). Verwacht wordt dat het aantal nieuwe kankerpatiënten in de komende jaren stijgt met ongeveer 3% per jaar, vergelijkbaar met de stijging in de afgelopen decennia. Dit is onder andere het gevolg van de vergrijzing. Tegelijk stijgt ook het aantal patiënten dat kanker overleeft. Sinds 1989 is de 5-jaarsoverleving na een diagnose kanker voor mannen met 13% toegenomen, van 41% naar 54%. Deze combinatie leidt tot grote druk op de kankerzorg. Het stelt professionals en beleidsmakers voor een grote uitdaging: hoe de best mogelijke zorg aan deze sterk groeiende groep patiënten te bieden?


Verschillende rapporten, bijvoorbeeld ‘Kwaliteit van kankerzorg in Nederland’ van de Signaleringscommissie Kanker (SCK) van KWF Kankerbestrijding en ‘Kankerzorg in Beeld’ van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) laten zien dat de kankerzorg in Nederland van hoog niveau is. Tegelijkertijd is er variatie in de kwaliteit van de geboden zorg tussen ziekenhuizen, regio’s en patiëntencategorieën. Medische (technologische) innovaties worden niet overal even snel geïmplementeerd. Diagnostiek en dure geneesmiddelen worden niet altijd effectief en doelmatig ingezet, met verschillen per regio en per plek van toedienen (binnen of buiten het ziekenhuis). Ook is de geleverde zorg niet altijd transparant. Van belang is of deze variatie in de geleverde zorg ook van belang is voor de uitkomst van de zorg, “doet het er toe?”. En wanneer het ertoe doet, voor wie doet het er dan toe? Kunnen we de zorg op maat aanbieden, zodat de middelen zo doelmatig en effectief mogelijk worden ingezet? Tijdens de presentatie worden enkele voorbeelden in de oncologische (na-)zorg gepresenteerd.


Over het CHOIR seminar


Het CHOIR seminar is een tweemaandelijks platform waarin het nieuwste wetenschappelijke onderzoek van CHOIR en de toepassing in de praktijk centraal staan. Het seminar is open voor zorgprofessionals en wetenschappers met interesse in zorglogistiek.


Het eerstvolgende CHOIR evenement is de oratie van Erwin Hans op 9 april 2015. Erwin Hans is door de Universiteit Twente benoemd tot hoogleraar ‘Operations Management in Healthcare’.


Het volgende CHOIR seminar zal plaatsvinden op 12 juni 2015.