Over Ons

WIE ZIJN WIJ?

Kenniscentrum CHOIR van de Universiteit Twente (UT) is hét Nederlandse kenniscentrum op gebied van de zorglogistiek / operations management in de zorg. CHOIR gelooft dat innovaties in de bedrijfsvoering zullen bijdragen de uitdagingen van zorginstellingen om een kwalitatief betere serviceverlening tegen lagere kosten te realiseren. Daarbij beogen we ook de kwaliteit van arbeid te verbeteren. Door het verlagen van de werkdruk, het verlagen van het hollen-en-stilstaan, en het beter kunnen bedienen van de patiëntvraag, moet het aantrekkelijker worden om in de zorg te werken. Wij genereren innovaties door kennis te ontwikkelen en toe te passen binnen onze drie pijlers: onderzoek, onderwijs en advies.

CHOIR is een multidisciplinair samenwerkingsverband van de overkoepelende UT-onderzoeksinstituten TechMed en DSI dat de volgende vakgebieden vertegenwoordigt:

De betrokken onderzoekers brengen expertise in die gestoeld is op een vruchtbare traditie van onderzoek en innovatie in de industrie, transport en ICT. De contactgegevens van de staf vindt u hier.

HOE PAKKEN WE HET AAN?

CHOIR ontwikkelt innovaties op het gebied van bedrijfsvoering en vertaalt bestaande innovaties vanuit andere markten naar de zorg. Denk hierbij aan informatietechnologieën, managementprincipes als integrale kwaliteitszorg en integraal capaciteitsmanagement, veiligheidsmanagement en lean production, en het data-driven optimaliseren van zorglogistiek processen met wiskundige technieken en simulaties. Met behulp van deze simulaties en wiskundige modellen, kunnen we objectiviteit brengen in de moeilijke keuzes waar zorginstellingen mee geconfronteerd worden. We kunnen bijvoorbeeld nieuwe besturingsmodellen in een veilige simulatieomgeving doorrekenen, onder allerlei toekomstscenario’s en een lange horizon. Zo kunnen we nauwkeurig voorspellen wat de verwachte impact is van het nieuwe besturingsmodel in de praktijk.

De onderzoeksagenda van CHOIR wordt grotendeels bepaald door vragen die wij krijgen vanuit de zorgsector. Onze promovendi zijn altijd (minimaal in deeltijd) aangesteld bij een zorginstelling om praktische problemen te identificeren in zorgorganisaties, en op te lossen in nauwe samenwerking met zorgprofessionals.

Naast onderzoek richt CHOIR zich ook op het ontwikkelen van onderwijs, voor diverse doelgroepen binnen en buiten de universiteit.

Vanuit de onderzoeks- en onderwijsactiviteiten die CHOIR verleent, ontvangen wij in toenemende mate het verzoek tot begeleiding van zorginstellingen bij het implementeren van de laatste inzichten op het vlak van de organisatie van zorgverlening. Deze dienstverlening bieden de oprichters van CHOIR via de spin-off Rhythm B.V. Hiermee brengen wij onze onderzoeksresultaten direct in de praktijk.

WELKE UITDAGINGEN ZIEN WIJ?

Door een continu veranderende markt staan zorginstellingen voor grote organisatorische uitdagingen. De toegenomen marktwerking dwingt zorginstellingen zicht te specialiseren, en samen te werken. De verschuiving richting eerstelijnszorg vraagt bijv. om betere afstemming tussen eerste- en tweedelijnszorg. Ook in het sociale domein zijn er grote uitdagingen binnen gemeentes om n.a.v. de WMO 2015 de zorgverlening voor zo’n 800,000 patiënten te organiseren.

Ook het zorglandschap verandert voortdurend. Medisch technologische innovaties hebben enerzijds gezorgd voor een verschuiving van intramurale naar extramurale zorg, anderzijds heeft dit het aanbod van mogelijkheden doen toenemen en hiermee de de vraag naar zorg vergroot. Technologie zorgt ook voor steeds vroegere, snellere, en effectievere diagnostiek. De eerdergenoemde verschuiving van de zorg van tweede lijn naar eerste lijn, enz., wordt hierdoor versterkt en mede mogelijk gemaakt.

Wanneer we zorginstellingen vergelijken met de industrie, dan valt op dat in de afgelopen decennia de industrie in staat was om producten te leveren met een steeds betere kwaliteit, tegen een lagere prijs en met een grotere diversiteit. Product- en procesinnovatie zijn tegenwoordig van levensbelang voor productiebedrijven en er is geen bedrijf dat zich de luxe kan veroorloven om hierin stil te staan. Door deze spectaculaire ontwikkelingen in de industrie ontstond er vanuit de samenleving de behoefte de zorg kosteneffectiever (concurrerender) te maken. Het antwoord van de overheid hierop is de gereguleerde zorgmarkt zoals wij die momenteel kennen. De vraag is nu of zorginstellingen zich zodanig op de markt kunnen manifesteren dat dit uiteindelijk zal leiden tot een verlaging van de kosten, een verbetering van de kwaliteit en meer innovatie.

Het beantwoorden van deze vraag is niet eenvoudig. Naast de wetmatigheden van een vrije markt (vraag en aanbod) gelden er meer condities als toegankelijkheid, solidariteit en de scheiding van dienst en betaling. Daarnaast is zorg een dienstverlening aan en op mensen; de klant staat hierdoor in een afhankelijke relatie met zijn dienstverlener met als gevolg een onderlinge scheve verdeling van kennis en ervaring. Verder zijn zorginstellingen professionele organisaties, waarin verantwoordelijkheden decentraal en gedeeld belegd zijn. Dit kan verandering en aanpassing als gevolg van innovaties bemoeilijken.

De demografische ontwikkelingen noodzaken dat de zorg zal moeten veranderen om de toenemende zorgvraag kosten-effectief te kunnen leveren, met de steeds schaarsere capaciteiten en grotere financiële druk. CHOIR onderzoek kan op allerlei gebieden bijdragen aan het overwinnen van deze uitdaging. Op basis van betere werklastvoorspelling kunnen we capaciteitsplanning verbeteren, en daarmee de toegang en doorstroming van patiënten. We kunnen capaciteitsplanningsconcepten ontwikkelen en toetsen voor situaties waarin zorginstellingen nauwer willen gaan samenwerken en capaciteit (m.n. personeel) gaan 'poolen'. We kunnen de logistieke uitdagingen oplossen van de verschuiving van zorg naar de eerstelijn (medicatie en zorg 'thuis'). We kunnen de duurzaamheid van de zorg vergroten door efficiëntere voorraadbeheersing, en door onderzoek naar retourlogistieke ketens waarin veel van het huidige afval uiteindelijk weer 'als nieuw' hergebruikt kan worden. We realiseren ons dat veel van deze innovaties meer vragen dan zorglogistiek/OR/OM kennis. Daarom werken we steeds meer samen met andere disciplines die van belang zijn bij de transformatie van zorg, zoals Health Services Research, Health Technology Assessment/Health Economic Evaluation, Healthcare Finance, Healthcare Governance, Change Management, HRM, Health ICT, etc. Al deze disciplines zijn binnen de Universiteit Twente vertegenwoordigd in het TechMed center.

Geïnteresseerd?

We gaan graag met u in gesprek over uw uitdagingen op gebied van organisatie van zorg. We nodigen u van harte uit contact op te nemen.