Op de hoogte blijven over duurzaamheid op de UT? 

Sinds 2014 wordt jaarlijks de CO2 Footprint van de Universiteit Twente opgesteld. De CO2 footprint analyse brengt de verschillende bronnen van de uitstoot van broeikasgassen in kaart. Alle uitstoot wordt omgerekend naar CO2-equivalenten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Greenhouse Gas Protocol (GHG) wat de internationale standaard is voor het meten, managen en rapporteren van broeikasgassen.

 


Deze methode maakt onderscheid tussen directe en indirecte emissies en emissies door derden. Deze emissies zijn ondergebracht in verschillende scopes op basis van de herkomst van de broeikasgassen. De Universiteit Twente heeft zich ten doel gesteld om in 2020 haar scope 1 & 2 emissies met 20% en haar scope 3 emissies met 10% te reduceren ten opzichte van 2005.

Vanaf 2014 zijn alle emissies uit scope 1 en 2 gerapporteerd en vanaf 2015 scope 3.

Scope 1: Directe emissies

De uitstoot in scope 1 zijn alle directe emissies. Dit zijn het aardgasverbruik en koelmiddelengebruik in de gebouwen of het brandstofverbruik van lease- en bedrijfsauto’s. De totale emissie in scope 1 bedroeg in 2018 1,957 ton CO2.

Scope 2: Indirecte emissies

De uitstoot in scope 2 zijn alle indirecte emissies. Dit zijn het elektriciteitsverbruik en warmte (stadsverwarming) die elders is opgewekt. De totale emissie in scope 2 bedroeg in 2018 16.291 ton CO2.

Scope 3: Emissies door derden

De uitstoot in scope 3 zijn alle emissies door derden. Deze CO2 uitstoot vindt niet plaats bij de Universiteit maar wordt veroorzaakt door activiteiten in de keten in de invloedsfeer van de Universiteit. Dit zijn bijvoorbeeld emissies door ingekochte goederen (kantoorartikelen, eten, water), mobiliteit (zakelijk (vlieg)verkeer en woon-werkverkeer), transport en verwerking van afval en uitbesteed werk zoals bouw en renovatiewerkzaamheden. Hierbij wordt zowel gekeken naar bronnen waar potentiele emissiereductie ondernomen of beïnvloed kunnen worden door de Universiteit als de omvang van de emissies t.o.v. scope 1 en 2. Meer detail hierover staat in het CO2 rapport van 2018. De totale emissie in scope 3 bedroeg in 2018 10.438 ton CO2.

CO2 footprint in ton

Scope 1

1,957

Scope 2

16,291

Scope 3

10,438

Total CO2 footprint 
[ton CO2]

28,596

CO2 Footprint

Scope 11,957
Scope 216,291
Scope 310,348
Total CO2 footprint [Ton CO2-eq]28,596