nieuwsbrief 2007-02-06

Nieuwsbrief Universiteitsraad 6 februari 2007


Het belangrijkste onderwerp van overleg van de URaad met het College van Bestuur betrof de voortgang van de reorganisatie van de UT-dienstverlening:


De URaad heeft een adviescommissie ingesteld bestaande uit UR-leden, decentrale medezeggenschappers en onafhankelijke leden. De bevindingen van deze commissie zijn te vinden op de UR-site

Op basis van deze bevindingen kwam de URaad tot de conclusie dat het huidige plan veel vragen open laat en tekortschiet in argumentatie van de organisatorische keuzen en de begrote besparingen. Veel moet “nader ingevuld” worden in de implementatiefase. De vrees bestaat bij de raadsleden dat de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening niet gewaarborgd worden. Een tijdpad en stappenplan voor een verstandige invoering en daaraan gekoppelde zorgvuldige personele omzetting ontbreken. Waar het college eerder een cultuuromslag als noodzakelijke randvoorwaarde beschouwde, is aan dit aspect in de plannen geen enkele aandacht besteed.

Het college meent dat de URaad zich moet beperken tot de hoofdlijnen van de organisatieveranderingen en bezuinigingsdoelen. De implementatie is een zaak van het management, waarbij de medezeggenschap natuurlijk wel betrokken wordt. Het college heeft goede nota genomen van de inbreng van decentrale raden en anderen en zal een reactie geven op de inbreng tijdens de consultatieronde. Geconstateerde gebreken, zoals een financiële onderbouwing van de bezuinigingen, zullen toegevoegd worden aan het definitieve reorganisatieplan. Het college acht het bezuiningsbedrag van M€ 5 niet haalbaar door alleen efficiëntieverbetering zonder reorganisatie. Wel kan dat bedrag via reservebeleid reeds per 2008 voor het primaire proces beschikbaar komen, ook al zal de bezuiniging door de reorganisatie in dat jaar nog niet in volle omvang worden gerealiseerd.


Vervolgens presenteerden de partijen hun voorlopige conclusies:

Pieter Stek stelde namens CAMPUSSY (2 studentleden) overtuigd te zijn van de noodzaak van de reorganisatie en ziet de voordelen die de nieuwe structuur kan bieden. Deze fractie staat in principe positief tegenover de reorganisatie, maar wacht nog op de details, met name de financiële onderbouwing, verdere toelichting bij de gemaakte keuzes en de rol van de medezeggenschap bij de implementatie, voordat ze een definitief oordeel vormt.

Ook UReka (5 studentleden) ziet, bij monde van Annemiek van der Velde, in dat op de UT bepaalde processen efficiënter kunnen worden geregeld en de service centra lijken een goed middel hiervoor. Het huidige reorganisatieplan schiet echter te kort om duidelijk te maken dat deze reorganisatie zal slagen, zo ontbreekt het aan onderbouwingen, is de koppeling tussen ICT, OSC en SWI niet beschreven en is de invloed van de student niet duidelijk. Verder heeft UReka in de overlegvergadering haar mening nog gegeven over enkele inhoudelijke beleidskeuzes.

Gert Brinkman meldde namens de CC-fractie (2 student- en 9 personeelsleden) dat in het reorganisatieplan te zeer wordt uitgegaan van een nieuwe organisatiestructuur als sturend mechanisme voor de reorganisatie, met daaruit volgend een aantal bezuinigingen, waaronder 50 fte dreigende ontslagen. CC constateert enerzijds een duidelijke bereidheid bij werknemers om de efficiëntie van dienstverlening te laten toenemen, maar daarbij een gering draagvlak voor de wijze waarop deze reorganisatie nu gevoerd wordt. CC gaf in een voorlopig advies aan, dat er - naast een betere financiële onderbouwing- meer gedacht zou moeten worden vanuit de noodzakelijke veranderingen van systemen en werkwijzen, gepresenteerd in heldere samenhang met een duidelijke tijdsplanning, ondersteund door een duidelijk HRM-verhaal; denkend vanuit en mét de huidige medewerkers dus.


De verdere besluitvormingsprocedure in de URaad is als volgt:

De bespreking op 6 februari had betrekking op het concept reorganisatieplan.

In de volgende vergadering van 6 maart zal de URaad advies worden gevraagd over een aangepast reorganisatieplan dat op 15 februari beschikbaar komt.

Op 4 april ligt ten slotte de instemmingsvraag aan de personeelsgeleding van de URaad voor, nadat het college in maart met de vakbonden over de personele gevolgen heeft overlegd.


Aandachtspunt voor de decentrale raden: De URaad zou graag van alle raden hun mening over de plannen ontvangen. Deze worden meegewogen bij de besluitvorming van de URaad.Algemene informatie over de UR vindt u op de website UR , waar ook de aandachtspunten en verslagen van UR-vergaderingen te vinden zijn

Indien u deze nieuwsbrief niet meer of juist wel wilt ontvangen, mail dit dan aan

mailto:info@uraad.utwente.nl