Welkom bij SETD!

Onze samenleving heeft een groeiende behoefte aan innovatieve en creatieve talenten op allerlei niveaus. De visie van SETD is dat wetenschapseducatie, en dan met name onderzoekend en ontwerpend leren, al vroeg in het onderwijs moet worden ingezet voor talentontwikkeling. Binnen het onderzoekscentrum wordt theorievormend en effectonderzoek gedaan naar de implementatie van onderzoekend en ontwerpend onderwijs en naar creatief en hogere-orde denken. Ons onderzoek richt zich op het basis- en voortgezet onderwijs en onderzoeksresultaten worden direct naar de onderwijspraktijk vertaald in de vorm van interventies en professionalisering. We werken samen met een groot aantal partners uit de wetenschap, de onderwijspraktijk, overheid en het (technisch) bedrijfsleven.

Noodzaak voor talent

Evaluaties van een aantal grote projecten laten zien dat een goede implementatie van onderzoekend en ontwerpend leren en een beter verrijkingsaanbod voor talentvolle leerlingen vaak op belemmeringen stuit. Ten eerste zijn de methodes die door scholen worden ingezet vaak te weinig ‘minds-on’ en meestal niet experimenteel onderzocht. Ten tweede hebben Nederlandse leerkrachten in hun opleiding weinig kennis en vaardigheden opgebouwd t.a.v. onderzoekend en ontwerpend leren of het begeleiden van talentvolle leerlingen. Omdat de twee genoemde belemmeringen elkaar versterken, is het noodzakelijk dat aandacht voor het creatieve proces, beeldvorming en bewustwording expliciet worden ingebouwd in onderwijsprojecten en leerkrachtinstructie.

Theorievormend onderzoek

Het onderzoek is deels fundamenteel-theoretisch van aard. Om goede interventies te kunnen plegen, zullen achterliggende theoretische begrippen moeten worden gedefinieerd. Op basis van literatuuronderzoek en eigen onderzoek, ontwikkelen wij nieuwe modellen, zoals voor de attitude van leerkrachten t.o.v. onderzoekend leren of voor de vaardigheden, houdingen, zelfbeeld en motivaties die horen bij talentontwikkeling. Ons onderzoek levert een belangrijke wetenschappelijke bijdrage aan de conceptuele uitwerking van deze begrippen en de manieren waarop deze samenhangen. Deze nieuwe inzichten hebben grote wetenschappelijke waarde, maar verbeteren ook de vertaling naar de onderwijspraktijk.

Nieuwe meetinstrumenten

Op basis van de nieuwe theoretische modellen, ontwikkelen wij bijpassende nieuwe meetinstrumenten (bijvoorbeeld voor attitude, nieuwsgierige houding, creatieve denkvaardigheden). In grootschalig onderzoek worden de instrumenten kwalitatief en kwantitatief gevalideerd. De instrumenten worden zo ontwikkeld dat zij niet alleen voor wetenschappelijk onderzoek, maar ook voor de onderwijspraktijk van belang zijn. Zo kan een attitude-instrument gebruikt worden als reflectie-instrument bij de professionalisering van leerkrachten en kunnen instrumenten die nieuwsgierigheid en creativiteit meten worden gebruikt voor het bijhouden van een portfolio van leerlingen.

Toetsing praktijkinterventies

Onderzoeksresultaten worden direct vertaald in projecten voor het onderwijsveld, professionaliseringstrajecten voor leerkrachten of materialen die onderzoeken en ontwerpen uitlokken. Daarbij werken we nauw samen met het veld. De effecten van onderwijsinterventies of nascholing worden in (veld)experimenten en longitudinale studies onderzocht. Professionalisering voor leerkrachten kan bestaan uit een cursus die speciaal gericht is op het ontwikkelen van de eigen onderzoekende houding en vaardigheden, maar ook uit een training die gericht is op de didactiek van hogere-orde denken. Inmiddels werken we met veel scholen samen en zien we zeer positieve resultaten van onze professionalisering en interventies.

Netwerkvorming

Een belangrijk doel van het onderzoekscentrum is om het draagvlak bij verschillende partijen uit het onderwijsveld, bedrijfsleven en de overheid te vergroten. Door de concrete vertaling van onderzoek in bruikbare materialen, aanknopingspunten voor vernieuwende schoolontwikkeling, professionalisering voor het onderwijs, praktijklezingen, ouderavonden en beleidsmatige adviezen, brengen wij over wat wij in het onderwijs en als samenleving kunnen doen om de talenten van jongeren positief te stimuleren. Hierbij duiden wij ook wat daarvan de economische, maatschappelijke en culturele voordelen voor de 21e eeuw zijn en welke invloed dit kan hebben op de persoonlijke ontwikkeling en keuzeprocessen van leerlingen.

Laatste nieuws

In de media

Recente activiteiten

EARLI conferentie - aug

SETD vertegenwoordigd op de EARLI conferentie

Special UT Nieuws

Twente Academy Young en SETD in de spotlight

Zaboeki Magazine

Ons creatieve magazine voor kinderen en volwassenen