Regeling selectie en plaatsing 2023-2024

PREAMBULE
Op grond van artikel 7.53, derde lid, van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) stelt de Universiteit Twente (UT) met betrekking tot de vormgeving en uitvoering van selectie voor de opleidingen Technische Geneeskunde (TG), Technical Computer Science (TCS) en Psychologie (PSY) met een capaciteitsbeperking onderhavig Reglement vast. Dit Reglement vormt een nadere uitwerking van Hoofdstuk 7 van de WHW en de Regeling Aanmelding en Toelating Hoger Onderwijs (RATHO) en geldt onverminderd het hierin bepaalde. De regeling is een bijlage van de Inschrijvingsregeling van de UT 2023-2024.

De UT hecht waarde aan een eerlijke, transparante en zorgvuldige selectieprocedure en stelt zich ten doel het selectieproces als zodanig ten uitvoer te brengen.
In het kader van haar selectieproces houdt de UT rekening met de belangen van aspirant-studenten afkomstig uit de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, onderscheidenlijk Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Voorts bewaakt de UT binnen het proces het feit dat alle kandidaten op gelijke wijze worden behandeld.

BIJLAGEN
In de aan deze Regeling Selectie en Plaatsing gehechte bijlagen staan de capaciteitsbeperking en de selectiecriteria voor de opleidingen Technische Geneeskunde, Technical Computer Science en Psychologie voor welke de UT in het collegejaar dat de Regeling van kracht is, selectie uitvoert.

 • Artikel 1 Vaststellen selectiecriteria

  1.       Op voordracht van de decanen stelt het College van Bestuur van de UT (hierna te noemen instellingsbestuur) jaarlijks de selectiecriteria voor de opleidingen met een capaciteitsbeperking vast, nadat daartoe het advies van de studentgeleding van de universiteitsraad is ingewonnen.

  2.       De selectiecriteria worden als bijlage gehecht aan de Regeling Selectie en Plaatsing, die jaarlijks door het Instellingsbestuur voor de duur van een collegejaar worden vastgesteld.

  3.       Het Instellingsbestuur stelt vast hoeveel keer een kandidaat aan de selectieprocedure van een opleiding kan deelnemen. Voor de opleiding TG geldt een maximum van 2 keer. Voor TCS en PSY geldt een maximum van 3 keer.

 • Artikel 2 Mandaat selectie en plaatsing

  Namens het Instellingsbestuur is het hoofd van de Student Affairs & Services (SAS) belast met de selectie en plaatsing van studenten.

 • Artikel 3 Aanmelddeadline

  1.       De kandidaat die aan een selectieprocedure wil deelnemen, dient hiertoe uiterlijk op 15 januari voorafgaand aan het studiejaar waarin deze met de opleiding wil starten, een verzoek tot inschrijving in via Studielink en student informatie systeem OSIRIS.

  2.       De kandidaat die niet uiterlijk op 15 januari een verzoek tot inschrijving via Studielink en OSIRIS heeft gedaan en alsnog wenst deel te nemen aan de selectieprocedure van TG, TCS of PSY aan de UT, dient hiertoe een verzoek in bij het hoofd van SAS. Dit verzoek wordt per e-mail gedaan via request-selection-and-placement-ces@utwente.nl.

  3.       Het hoofd van SAS beslist of de kandidaat die een daartoe strekkend verzoek heeft gedaan na 15 januari, wordt toegelaten tot de selectieprocedure. Om na 15 januari nog toegelaten te worden aan een selectieprocedure moet in ieder geval voldaan zijn aan alle navolgende voorwaarden:

  a.   de kandidaat was aantoonbaar niet bij machte het verzoek tot inschrijving tijdig in te dienen;

  b.   de kandidaat heeft het verzoek zo spoedig mogelijk na 15 januari gedaan;

  c.   de selectie van de opleiding die de kandidaat wil volgen, is nog niet van start gegaan;

  d.   er zou sprake zijn van een onbillijkheid van overwegende aard bij weigering van deelname aan de selectie.

  4.       Een verzoek als bedoeld in lid 2 dient vergezeld te gaan van één of meer bewijsstukken waarmee de kandidaat aantoont niet bij machte te zijn geweest tijdig een verzoek tot inschrijving via Studielink en OSIRIS te doen.

 • Artikel 4 Deelname selectieprocedure

  De kandidaat die uiterlijk 15 januari een actief verzoek tot inschrijving voor één van de opleidingen TG, TCS en PSY met een selectieprocedure heeft gedaan of die na een verzoek als bedoeld in artikel 3, lid 2, tot de selectieprocedure is toegelaten, verbruikt een deelnamekans.

  2.       De kandidaat die niet of niet volledig deelneemt aan de selectieprocedure, ontvangt geen rangnummer. Het hoofd van SAS zal het verzoek tot inschrijving van de kandidaat afwijzen. De kandidaat verbruikt in dit geval een deelnamekans.

  3.       De kandidaat verbruikt geen deelnamekans als:

  a.   het verzoek tot inschrijving voor de opleiding met een selectieprocedure uiterlijk op 15 januari via Studielink wordt ingetrokken;

  b.   de kandidaat er niet in slaagt diens diploma of getuigschrift te behalen en tijdig een verzoek doet om de deelnamekans(en) ongedaan te maken, zoals bedoeld in artikel 10.

 • Artikel 5 Verificatie persoonsgegevens

  De kandidaat die aan een selectieprocedure deelneemt, dient uiterlijk op 16 januari zorg te dragen voor de aanlevering van diens correcte persoonsgegevens, op basis waarvan verificatie van de identiteit van betrokkene plaats kan vinden. Als de kandidaat niet tijdig aan deze verplichting voldoet, eindigt diens deelname aan de selectieprocedure. Het verzoek tot inschrijving van de kandidaat wordt in dat geval door het hoofd van SAS afgewezen. De kandidaat heeft op dat moment een deelnamekans verbruikt.

 • Artikel 6 Selectieprocedure

  1.       Indien het aantal aanmeldingen op 16 januari hoger is dan het aantal beschikbare plaatsen, zal selectie plaatsvinden. De selectieprocedure is uiterlijk op 14 april afgerond.

  2.       Als het aantal aanmeldingen op 16 januari lager is dan of gelijk is aan het aantal beschikbare plaatsen, vindt geen selectie plaats, maar een studiekeuzecheck (zie regeling Studiekeuzecheck, artikel 3-6, zoals beschreven in de regeling Aanmelding en Inschrijving); in dat geval kan de minister toestemming geven de mogelijkheid voor inschrijving opnieuw te openen.

 • Artikel 7 Selectieprocedure: uitslag en bewijs van toelating

  1.       Het hoofd van SAS bericht op 15 april via Studielink aan iedere kandidaat die aan de volledige selectieprocedure heeft deelgenomen, het rangnummer. Aan de kandidaten die op grond van hun rangnummer hiervoor in aanmerking komen, reikt het hoofd van SAS een bewijs van toelating uit.

  2.       De kandidaat dient het bewijs van toelating binnen twee weken na de dag van ontvangst via Studielink te accepteren. Een bewijs van toelating dat niet binnen twee weken na de dag van ontvangst is geaccepteerd, vervalt van rechtswege.

  3.       Als een uitgereikt bewijs van toelating vervalt, reikt het hoofd van SAS een bewijs van toelating uit aan de eerstvolgende kandidaat die op grond van zijn rangnummer hiervoor in aanmerking komt en die nog geen bewijs van toelating heeft ontvangen.

  4.       Indien een kandidaat een bewijs van toelating niet tijdig heeft geaccepteerd en alsnog aan de betreffende opleiding wil deelnemen, dient deze hiertoe onverwijld een verzoek bij het hoofd van SAS in te dienen. Dit verzoek dient per e-mail te worden gedaan via request-selection-and-placement-ces@utwente.nl .

  5.       Het hoofd van SAS beslist of een verzoek als bedoeld in lid 4 kan worden ingewilligd, indien in ieder geval aan alle van de navolgende voorwaarden is voldaan:

  a.   de kandidaat was aantoonbaar niet bij machte het bewijs van toelating tijdig te accepteren;

  b.   de kandidaat heeft het verzoek zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de acceptatietermijn gedaan;

  c.   er zou sprake zijn van een onbillijkheid van overwegende aard bij weigering van het verzoek.

  6.       Als een verzoek als bedoeld in lid 4 wordt ingewilligd, ontvangt de kandidaat een bewijs van toelating voor het studiejaar volgend op het studiejaar waarop het verzoek tot inschrijving betrekking had. Het hoofd van SAS kan hiervan afwijken en besluiten deze kandidaat een bewijs van toelating te verstrekken voor het studiejaar waarop het oorspronkelijke verzoek tot inschrijving betrekking had. 

 • Artikel 8 Verstrekken van bewijzen van toelating

  1.       Het hoofd van SAS verstrekt niet meer bewijzen van toelating dan er plaatsen binnen de opleiding met een capaciteitsbeperking beschikbaar zijn.

  2.       Het hoofd van SAS verstrekt bewijzen van toelating tot het moment waarop alle beschikbare bewijzen van toelating zijn geaccepteerd en alle kandidaten hebben aangetoond te voldoen aan de vooropleidingseisen en nadere vooropleidingseisen, zoals genoemd in artikel 9, of uiterlijk tot 31 augustus.

  3.       Het hoofd van SAS verstrekt op 15 april het merendeel van de beschikbare bewijzen van toelating voor de opleiding met de capaciteitsbeperking. De overige bewijzen van toelating worden verstrekt op een door het hoofd van SAS nader te bepalen moment, gelegen tussen 16 april en 31 augustus.

 • Artikel 9 Datum aantonen vooropleidingseisen

  1.       a. De kandidaat die een bewijs van toelating bezit, dient uiterlijk op 15 juli voor TG aan te tonen dat deze voldoet aan de vooropleidingseisen (vooropleiding) en nadere vooropleidingseisen (certificaat nadere vooropleidingseisen op vak niveau). Als de kandidaat niet aan deze verplichting voldoet, vervalt het bewijs van toelating.

  b. De kandidaat die een bewijs van toelating bezit, dient uiterlijk op 1 juli voor PSY en TCS aan te tonen dat deze voldoet aan de vooropleidingseisen. Als de kandidaat niet aan deze verplichting voldoet, vervalt het bewijs van toelating.

  c. Alle kandidaten van PSY en TCS dienen voor 15 januari te voldoen aan de nadere vooropleidingseisen: certificaat Engels en certificaat nadere vooropleidingseisen op vak niveau. Als de kandidaat niet aan deze verplichting voldoet wordt zijn verzoek tot inschrijving geannuleerd (en krijgt hij geen bewijs van toelating meer). Het is voor kandidaten van PSY en TCS mogelijk een verzoek tot uitstel in te dienen voor de nadere toelatingseisen.

  2.       a. De kandidaat die na 15 juli een bewijs van toelating voor TG ontvangt, dient binnen twee weken na de dag van ontvangst van het bewijs aan te tonen dat deze voldoet aan de vooropleidingseisen en nadere vooropleidingseisen. Als de kandidaat niet aan deze verplichting voldoet, vervalt het bewijs van toelating.

  b. De kandidaat die na 1 juli een bewijs van toelating voor TCS of PSY ontvangt, dient binnen twee weken na de dag van ontvangst van het bewijs aan te tonen dat deze voldoet aan de vooropleidingseisen. Als de kandidaat niet aan deze verplichting voldoet, vervalt het bewijs van toelating.

  3.       a. Als een kandidaat niet uiterlijk 15 juli voor TG kan voldoen aan de verplichting om aan te tonen dat deze voldoet aan de vooropleidingseisen en nadere vooropleidingseisen, kan de kandidaat bij het hoofd van SAS een gemotiveerd verzoek tot uitstel indienen. Dit verzoek moet uiterlijk op 15 juli zijn gedaan. Dit verzoek dient per e-mail te worden gedaan via request-selection-and-placement-ces@utwente.nl. Het hoofd van SAS kan de kandidaat tot uiterlijk 31 augustus uitstel verlenen. Indien de kandidaat binnen de gestelde termijn niet aantoont te voldoen aan de vooropleidingseisen en nadere vooropleidingseisen, vervalt het bewijs van toelating.

  b. Als een kandidaat niet uiterlijk 15 januari voor PSY en TCS kan voldoen aan de verplichting om aan te tonen dat deze voldoet aan de nadere vooropleidingseisen, kan de kandidaat bij het hoofd van SAS een gemotiveerd verzoek tot uitstel indienen. Dit verzoek moet uiterlijk op 15 januari zijn gedaan. Dit verzoek dient per e-mail te worden gedaan via request-selection-and-placement-ces@utwente.nl. Het hoofd van SAS kan de visum plichtige kandidaten tot uiterlijk 15 mei of de niet-visumplichtige studenten tot uiterlijk 15 juli uitstel verlenen. Indien de kandidaat binnen de gestelde termijn niet aantoont te voldoen aan de nadere vooropleidingseisen, vervalt het bewijs van toelating.

  c. Als een kandidaat niet uiterlijk 1 juli voor PSY en TCS kan voldoen aan de verplichting om aan te tonen dat deze voldoet aan de vooropleidingseisen, kan de kandidaat bij het hoofd van SAS een gemotiveerd verzoek tot uitstel indienen. Dit verzoek moet uiterlijk op 1 juli zijn gedaan. Dit verzoek dient per e-mail te worden gedaan via request-selection-and-placement-ces@utwente.nl. Het hoofd van SAS kan de kandidaat tot uiterlijk 31 augustus uitstel verlenen. Indien de kandidaat binnen de gestelde termijn niet aantoont te voldoen aan de vooropleidingseisen, vervalt het bewijs van toelating. Voor visumplichtige studenten geldt dat dit uitstel op lid 2b niet gemaakt kan worden, i.v.m. de voorwaarden voor het aanvragen een visum.

 • Artikel 10 Kandidaat slaagt er niet in diploma te halen

  1.       De kandidaat die er niet in slaagt diens diploma of getuigschrift te behalen, kan bij het hoofd van SAS een verzoek indienen om de verbruikte deelnamekans aan een selectieprocedure ongedaan te maken. Dit verzoek dient per e-mail te worden gedaan via request-selection-and-placement-ces@utwente.nl.

  2.       De kandidaat dient een verzoek als bedoeld in lid 1, voor 1 september in te dienen. Uiterlijk 1 oktober wordt het verzoek afgehandeld.

  3.       De kandidaat die een verzoek als bedoeld in lid 1 doet, dient dit vergezeld te doen gaan van een bewijsstuk waaruit blijkt dat de kandidaat gezakt is.

 • Artikel 11 Rechtsbescherming

  1.       Tegen besluiten met betrekking tot de selectie kan de kandidaat bezwaar maken bij het Klachtenloket. De bezwaartermijn bedraagt zes weken.

  2.       Als het bezwaar gegrond wordt verklaard en er besloten wordt dat een bewijs van toelating aan de kandidaat wordt verstrekt, heeft dit bewijs van toelating betrekking op het studiejaar waarvoor het verzoek tot inschrijving was ingediend.

  3.       Aan de kandidaat aan wie na een gegrond verklaard bezwaar een bewijs van toelating wordt verstrekt, kan in afwijking van lid 2 een bewijs van toelating voor het opvolgende studiejaar worden uitgereikt indien:

  a.   er geen bewijzen van toelating meer beschikbaar zijn en komen voor het studiejaar waarop het verzoek tot inschrijving betrekking had;

  b.   over het bezwaarschrift na de aanvang van het studiejaar, oftewel na 1 september, wordt besloten;

  c.   de kandidaat zelf een verzoek tot een bewijs van toelating voor het opvolgende studiejaar indient.

 • Artikel 12 Uitzonderingen

  In zeer bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van het hoofd van SAS, waarbij deze regeling tot onbillijkheden van overwegende aard zou leiden, kan het hoofd van SAS van deze regeling afwijken.