Datagedreven werken

De vooruitgang in ICT heeft geleid tot een 'data-explosie'. Dit is met name het geval in steden die grote investeringen hebben gedaan in slimme instrumenten en infrastructuren. Het is echter voor veel steden en gemeenschappen niet eenvoudig om deze data te gebruiken, wat een gemiste kans kan zijn voor steden en burgers. Het kan dan gaan over het beheersen van risico's zoals klimaatverandering, fijnstof, verkeer, en pandemieën. Het kan ook gaan over mogelijkheden die data bieden voor transformaties van vervoer, eten, werken en wonen. Het kan ook gaan over de weerbaarheid van ‘het werken met data’. De vraag die centraal staat is dan ook: hoe kunnen we met data weerbaar zijn? Het centrale thema in deze drie workshops is ‘samenwerking’. Een manier om beter te profiteren van zogenaamde big data is bijvoorbeeld om producenten van gegevens actief erbij te betrekken. Het gaat dan vaak om burgers die gegevens over bijvoorbeeld het gebruik en de ontwikkeling van een stad genereren door gewoon hun leven te leiden. We beginnen met co-creatie als een prachtige manier om samen aan de weerbare stad te werken. Vervolgens kijken we naar verantwoord datagebruik binnen ‘data-gedreven groeimodellen’. We sluiten af met voorbeelden van ‘digitale transformaties van steden’ en de rollen die inwoners daarin kunnen spelen.

Themasessie 1 

11:15 - 12:00 De Weerbare Stad: Hoe creëer je die samen?

Een van de redenen waarom big data nog weinig wordt benut, is een gebrek aan creativiteit of verbeeldingskracht met betrekking tot wat het publiek belangrijk vindt. Co-creatie pakt deze uitdaging aan door van inwoners deelnemers te maken bij het ontwerp en de levering van overheidsdiensten. Co-creatie overbrugt de kloof tussen de overheidsbureaucratie en het publiek om beleids-, sociale en technologische innovatie te stimuleren en tegelijkertijd de rol van de lokale overheid bij het waarborgen van democratische vertegenwoordiging te versterken. Zo kan co-creatie burgers, gemeenschappen en steden veerkrachtiger maken. Co-creatie is echter niet gemakkelijk. In deze workshop presenteren we een raamwerk van zes C's (bijvoorbeeld ‘context’, ‘citizen’, and ‘collaborative’) dat kan worden gebruikt als leidraad voor de praktijk van co-creatie om ervoor te zorgen dat co-creatie in dienst staat van de burger en de samenleving.

Themasessie 2 

14:15 - 15:00 De Data-Gedreven Stad: Hoe word je dit samen?

Steden worden meer en meer ‘overstroomd’ door data en mogelijkheden die beschikbaarheid van data biedt. De uitdaging is hoe we data zo kunnen gebruiken dat het bijdraagt aan de kwaliteit van leven in de stad. Van belang hierbij is het recht doen aan eigenaarschap van data en aan verantwoord verzamelen van data. Privacy, wetgeving en ethiek spelen hierbij een cruciale rol. Een ‘data-verzamelende lokale overheid’, wordt niet zomaar vertrouwd door haar inwoners. In deze workshop gaan we in op de vraag: Hoe kan een stad verantwoord omgaan met data in haar streven om de kwaliteit van leven duurzaam te vergroten? We beschrijven ‘data-gedreven’ groeimodellen en de rol daarbinnen van ‘verantwoord handelen’.

Themasessie 3

15:30 - 16:15 De Digitaal Getransformeerde Stad: De inwoners aan het roer?

We gebruiken best vaak het woord digitale transformaties ook in relatie tot steden. We bedoelen er kortweg weg mee ‘veranderingen op systeemniveau mogelijk gemaakt door digitale omgevingen’. Het gaat dus niet om digitalisering of het gebruik van digitale diensten maar om bijvoorbeeld ‘stadsmobiliteit zonder autobezit’, ‘zelfvoorzienende stadslandbouw’, ‘circulaire stadseconomie’, en andere systeemaanpassingen. Transformaties betekenen dus per definitie ingrijpende veranderingen. Duidelijk is dat het succes van zulke veranderingen voor een belangrijk deel zal afhangen van de betrokkenheid en acceptatie door haar inwoners. In deze workshop geven we voorbeelden van een getransformeerde stad en zoeken naar werkwijzen waarmee inwoners mee aan het roer komen te staan van zulke veranderingen.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies