120 sprekers en opiniemakers

“Op 7 november 2019 organiseert de Universiteit Twente in samenwerking met het Genootschap voor Risicomanagement en PRIMO, de 2e editie van het Risk & Resilience Festival op de Universiteit Twente te Enschede.

Naar verwachting zullen meer dan 120 sprekers en opiniemakers hun kennis op het gebied van risicomanagement en resilience met geïnteresseerde deelnemers delen. Deelnemers uit het het hogeronderwijs (onderzoeks, experts en studenten) en het publieke en private domein.

 

Maar waarom wordt het evenement georganiseerd?

In de boverstaande figuur van Dr. Carl A. Gibson en Michael Tarrant wordt een geïntegreerd functie model voor Resilience gepresenteerd, waarbij risicomanagement volgens de auteurs een belangrijke bijdrage kan leveren aan de veerkracht van een organisatie. In dit model biedt risicobeheer de basis voor de verbinding van verschillende organisatorische functies, zoals noodhulp, bedrijfscontinuïteit, beveiliging en crisisbeheer. Risicomanagement biedt een raamwerk van hoe onzekerheid als gevolg van zeer turbulente omgevingen van invloed kunnen zijn op de doelstellingen van een organisatie en het biedt de middelen waarmee deze gespecialiseerde functies de daarmee samenhangende onzekerheid kunnen aanpakken.

De auteurs geven wel aan dat het model een belangrijke bijdrage kan leveren aan resilience, maar dat het echter geen compleet beeld vormt. Tijdens het Festival op 7 november zullen de bijdragen van de sprekers/opinimakers nader ingaan op (onderdelen, relaties en functies van) het model, waarbij de key-notes in hun bijdragen vanuit verschillende perspectieven nader in zullen gaan op de bijdrage van risicomanagement en resilience voor een duurzame toekomst.

Universiteit Twente en toekomst

Het onderzoek en onderwijs van de Universiteit Twente is erop gericht om het verschil te maken in de huidige maatschappij, terwijl we de volgende generatie voorbereiden op de toekomst. Vandaag de dag zijn de uitdagingen groter dan ooit. Om voorbereid te zijn op een onvoorspelbare toekomst, voelen wetenschappers, docenten en studenten van de Universiteit Twente een grote verantwoordelijkheid om oplossingen voor wereldwijde vraagstukken te ontwikkelen. Met scherp oog voor de behoeften van mensen, bedrijven en maatschappij, worden grenzen verlegd en wordt voorbij gegaan aan verschillen in disciplines.

Deze unieke cross-disciplinaire benadering maakt iedere keer weer het onverwachte mogelijk – zéker in combinatie met onze creativiteit, ondernemende mind-set en wetenschappelijke excellentie. Het onderwijs en onderzoek dragen bij aan verandering, vooruitgang en innovatie. Risk & Resilience overstijgt de bestaande disciplines en domeinen en past derhalve naadloos bij een Universiteit die samen met partners in het publieke en private domein zich willen voorbereiden op een onvoorspelbare toekomst. Inclusion en het transparant delen van kennis en informatie vormen daarvoor het fundament.

Het genootschap voor risicomanagement

Het Genootschap voor Risicomanagement is de vereniging van en voor mensen die zich bezighouden met risicomanagement in de breedste zin van het woord. Het genootschap biedt een platform voor kennisuitwisseling, is een netwerk voor geïnteresseerden en professionals en stelt zich ten doel het vakgebied verder te ontwikkelen. Sinds 1985 organiseert het genootschap themabijeenkomsten en congressen, neemt met haar leden actief deel aan discussies rond risicomanagement, organiseert lezingen, ronde tafel bijeenkomsten en neemt deel aan nationale en internationale fora met betrekking tot risicomanagement.

Sinds 2017 organiseert het Genootschap samen met de Universiteit Twente het Risk & Resilience Festival. Tijdens het Festival reikt het zij een Risicomanagement Award uit aan professionals, studenten en projecten. Het Festival wordt gezien als het jaarlijks event van het Genootschap, waarbij in brede zin kennis en ervaringen op het gebied van risicomanagement kunnen worden uitgewisseld.

PRIMO (Public Risk Management Organisation)

Public Risk Management Organisation (PRIMO) is opgericht met als doel de kennis en het gebruik van risicobeheer te bevorderen binnen de lokale overheidssector en de publieke sector in het algemeen in Europa. Om dit doel te bereiken, heeft PRIMO Europe een uitgebreide webbibliotheek met informatie over risicomanagement, nieuwsbrieven, onderwijs en conferenties.

De lange termijn doelstelling van PRIMO is om risicobeheer te definiëren als een natuurlijk en integraal onderdeel van goed openbaar bestuur. PRIMO omvat een pan-Europese overkoepelende organisatie van onafhankelijke afdelingen en andere organisaties binnen de publieke sector. PRIMO is partner van de Universiteit Twente en zal op het festival een tweetal presentaties verzorgen: over de grote uitdagingen vanwatermanagement in Nederland en over de gemeentelijke aanpak van besturing van publieke risico’s in de context van voorliggende collegeprogramma’s.

Nog veel meer redenen...

Dick Wijnveen
“Het gaat tijdens het Festival niet alleen over het risico dat er iets mis kan gaan, maar juist veel meer over de kansen dat het goed zal gaan!”
Dick Wijnveen

Er zijn natuurlijk nog veel meer redenen om het Festival te organiseren:

  • Het delen van kennis en ervaringen op het gebied van Risk & Reslience op meerdere niveaus. Binnen het Festival is niet alleen plaats voor vraagstukken op organisatieniveau, maar wellicht des te meer op het niveau van de mens en samenleving.
  • Het gaat tijdens het Festival niet alleen over het risico dat er iets mis kan gaan, maar juist veel meer over de kansen dat het goed zal gaan! Kansen die weer de voedingsbodem kunnen vormen voor innovatie en vernieuwing en het omgaan met onzekerheden.
  • Het festival biedt genoeg ruimte om tussen de sessies door te netwerken en kennis en informatie te vergaren op het informatieplein. Ook een uitgelezen kans om in gesprek te gaan met studenten, UT-alumni, experts en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, overheid en publieke/maatschappelijke organisaties.
  • En wat is er nu mooier om het mooie Twente en de prachtige campus Universiteit in Enschede te bezoeken! En Enschede (en de Universiteit) is prima met het openbaar vervoer te bereizen.

Ik hoop dat velen de weg naar Enschede op donderdag 7 november 2019 kunnen vinden en dat u nu genoeg redenen hebt om actief te gaan deelnemen.” 

Dick Wijnveen - 2019