ALV 2018

UT-Kring

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 21 november 2017.
Aanwezig: 9 leden en het voltallige UTK bestuur.

Opening:
Frank opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Er wordt één agendapunt toegevoegd t.w. het verslag van de vorige ALV.

Verslag van de ALV 2016:
Het verslag wordt goedgekeurd.

Mededelingen:
De volleybal houdt op te bestaan. Albert Schoute is namens hen aanwezig en verteld een stukje geschiedenis. Trudie en Frank overhandigen Albert een passende attentie.

Jaarverslag:
Ellen geeft een toelichting op de activiteiten zoals genoemd in het jaarverslag. Activiteiten worden aangekondigd op de website en facebook. Ook staan hier de foto’s die gemaakt zijn tijdens de verschillende activiteiten.

Financieel verslag:
Het verslag voor de leden ter inzage.  Tijdens de vergadering geeft Anita een toelichting.

Kascommissie:
De kascommissie heeft vastgesteld dat de boeken in orde zijn en vraagt de vergadering de penningmeester te dechargeren.  Paul Benneworth heeft het verslag gemaakt namens de kascommissie.

Activiteiten kunnen alleen nog per pin of per internetkassa worden betaald dit alles om geen contact geld in Boerderij Bosch te hebben.

Nieuwe kascommissie:
Cees van Vilsteren
Paul Benneworth
Jan Freerk Popma (reserve)

Begroting:
Aandachtspunt: de begroting hoort te worden besproken nadat de nieuwe voorzitter is benoemd.

Anita geeft een toelichting op de begroting. Er komt een nieuwe cateraar op de UT. De UTK zal in overleg treden met het Facilitair Bedrijf om goede afspraken te maken t.a.v. Boerderij Bosch

Er wordt afgesproken dat het bestuur samen met de sub-verenigingen die baanhuur betalen samen om de tafel gaan om het e.e.a. te bespreken en dan samen in overleg gaan met het Sportcentrum. (actie UTK-bestuur).

De begroting wordt goedgekeurd.

Bestuurswisseling:
Anita (penningmeester) wordt herbenoemd voor 2 jaar. Dirk de Groot neemt de voorzittershamer over van Frank Snels. Dirk bedankt Frank voor zijn inzet en stelt zich zelf voor. Trudie spreekt Frank toe en overhandigd Frank een passend cadeau.

Rondvraag:
Vraag: moet er niet gestemd voor de benoeming van een nieuwe voorzitter.  Er waren geen tegenkandidaten en dan is stemming niet nodig.