In toenemende mate zijn de medewerkers van ziekenhuizen zich bewust van het feit dat de zorgprocessen efficiënter en effectiever georganiseerd kunnen en moeten worden. Het ontbreekt de betrokkenen echter vaak aan de kennis en het instrumentarium om dit bewustzijn om te zetten in daden. Binnen CHOIR bieden wij de cursus “Patiëntenlogistiek” aan met als doel dit bewustzijn te versterken, verdieping te verzorgen op het gebied van patientenlogistiek, en de cursisten de vaardigheden aan te bieden om de geleerde stof te operationaliseren.

In het bijzonder is het doel van de cursus om de cursisten in staat te stellen:

  • een logistieke analyse van een zorgproces uit te voeren, op basis van een zelf geïnitieerd en uitgevoerd meettraject
  • een diagnose van de knelpunten op te stellen op basis van zelf gedefinieerde logistieke prestatie-indicatoren
  • de tijdens de cursus aangereikte ICT instrumenten t.b.v. procesanalyse en -optimalisatie te hanteren
  • zich bewust te worden van de complexiteit van logistieke knelpunten, en in te zien in welke situaties logistieke experts betrokken moeten worden om de geconstateerde knelpunten aan te pakken

Naast het versterken van de individuele competenties van de deelnemers aan deze cursus zal deze opleiding er toe leiden dat op het gebied van patiëntenlogistiek een verbeterings- en veranderingsproces in gang wordt gezet. Dit wordt bereikt middels een intensieve cursusopzet, waarin niet alleen theorie besproken wordt maar ook aan projecten binnen de eigen organisatie gewerkt wordt.

De cursus is de afgelopen jaren succesvol gegeven binnen het MST, LUMC, ZGT en het Roessingh.

Voor meer informatie over de cursus patiëntenlogistiek, kunt u contact opnemen met Prof.dr.ir. Erwin W. Hans.