Faculty of Behavioural, Management and Social sciences (BMS)

Opleidingscommissie MSc opleiding MRM

De opleidingscommissie is een adviescommissie samengesteld uit een gelijk aantal deelnemers en docenten, voorgezeten door een docent. De commissie adviseert het opleidingsmanagement (wetenschappelijk leider en programma management)  over alle educatieve zaken. De praktische ervaringen van de deelnemers en docenten vormen hierbij het vertrekpunt. Het opleidingsmanagement neemt de adviezen van de opleidingscommissie mee in haar besluitvorming en licht deze toe in de vergaderingen van de opleidingscommissie. Een belangrijk element voor de opleidingscommissie vormt de wijze van  kwaliteitsborging van het aangeboden programma en de programma-onderdelen. Informatie over kwaliteitszorg van de opleiding wordt in het Engels gepubliceerd  

Faculteitsreglement

Faculteitsregelement BMS, referentie: BMS 16.32. Goedkeuring door de decaan, met instemming van de faculteitsraad en met goedkeuring van de directie, op 23-11-2016. Informatie over de programmacommissie zie artikelen 16 en 17 van het faculteitsreglement.

Documentatie en training

We hebben enkele documenten en artikelen verzameld en gepubliceerd die erg nuttig kunnen zijn voor de leden van de programmacommissie. Als u geïnteresseerd bent, klik dan hier 

docenten:
dr. M.W.M. Kûttschreuter (voorzitter) 
prof.dr. M. Junger
prof.dr.ir. Jörg Henseler

commissielid: 
Herman Punte
Janneke Blom
Vacature 

gasten:
Prof.dr. M. Stoelinga (Wetenschappelijk leider) 
Prof.dr. M. Iacob (Opleidingsdirecteur)
C.E.G. Knippers-Booijink (Programma coördinator)
D. Wijnveen (Programma manager) 

Secretaris en contactpersoon

Vergaderschema

Vergaderdata 2020

  • Extra OLC-vergadering: dinsdag 28 april 2020 (17.00 - 18.00 uur)
  • Voorjaarsvergadering: donderdag 4 juni 2020 (16.00 - 18.00 uur)
  • Najaarsvergadering: donderdag 17 december 2020 (17.00 - 19.00 uur)
  • Diner-vergadering OLC + Raad van Advies: Donderdag 29 oktober 2020 (17.00 – 19.00 uur)
Notulen inlcusief adviezen

Informatie voor studentleden

Als student-lid heb je recht op een vergoeding voor deelname aan de OLC-vergaderingen. Klik hier voor instructies