Zie Nieuws voor studenten

Onderzoek naar welzijn UT studenten tijdens Covid-19

Sinds maart vorig jaar is het leven voor studenten, evenals voor iedereen, aanzienlijk veranderd en wordt er voor een lange periode veel online en waar het kan on campus onderwijs gevolgd. Om inzicht te krijgen in hoe studenten deze verandering hebben ervaren, heeft de UT in de zomerperiode een welzijnsonderzoek verricht. Dit onderzoek is in juli 2020 gedaan onder zowel medewerkers en studenten. Het welzijnsonderzoek is bewust in de zomerperiode gedaan, om de effecten van het online onderwijs vanaf het begin van de intelligente lock down in maart 2020 tot en met het einde van het collegejaar 2019/2020 te meten.

De resultaten van het onderzoek onder medewerkers is al eerder gepubliceerd en zijn hier te lezen. De resultaten van het onderzoek onder studenten zijn in lijn met eerdere onderzoeken op de UT en andere universiteiten in Nederland en daarbuiten. Ook komen bevindingen overeen met de onderzoeksresultaten van het RIVM onder de Nederlandse bevolking. Het volledige rapport is als bijlage toegevoegd aan dit bericht.

Studenten van de UT laten weten dat zij een toename van fysieke klachten ervaren. Hierbij gaat het vooral om vermoeidheidsklachten, slaapproblemen, hoofdpijn en rugpijn. Bij Nederlandse studenten overheersen voornamelijk wel de positieve gevoelens. Bij internationale studenten geeft dat een ander beeld en staan de negatieve gevoelens meer op de voorgrond. Internationale studenten maken zich ook meer zorgen dan Nederlandse studenten over allerlei zaken variërend van studie tot huisvesting en van financiën tot religie.

Over het algemeen komt uit het onderzoek naar voren dat studenten een verandering in leefstijl en sociale interactie beleven. Zo wordt er in de periode waarin het onderzoek werd gedaan minder gedronken en gesport en juist meer geslapen, gewandeld en gemediteerd.  De meerderheid van de respondenten geeft aan minder tevreden te zijn over hun leefstijl dan de in de periode van voor Covid-19.

Voor wat betreft het online onderwijs geven studenten aan dat ze tevreden zijn over het aanbod en over de informatievoorziening. Dit zijn tegelijk ook het voornaamste aandachtsgebied voor verdere verbetering. Studenten vragen daarbij (nog) meer aandacht en begrip voor hun persoonlijke situatie.

De onderzoekers hebben op basis van de uitkomsten aanbevelingen gedaan die vooral gericht zijn op het besteden van aandacht aan onderwijs gerelateerde behoeften van studenten. Te denken valt aan werkdruk, informatievoorziening over Covid-19 en de beschikbaarheid van zoveel mogelijk studieplekken op de campus. Een belangrijke aanbevelingen betreft het erkennen van de zorgen van (aankomende) internationale studenten over hun financiën, huisvesting en gezondheid en het belang van de daarop gerichte informatievoorziening en services. Verder is het van belang om voldoende studiebegeleidingscapaciteit beschikbaar te hebben om extra Covid-gerelateerde activiteiten te organiseren en regelingen te implementeren.

Studentenwelzijn in de huidige tijd
Voor de eerstejaars BSc-studenten is de afgelopen periode zoveel als mogelijk fysiek op de campus onderwijs geboden. Veel opleidingen hebben ook extra mentoren ingezet voor deze doelgroep. Sinds begin december houden studieadviseurs en mentoren gesprekken over studievoortgang met studenten en daardoor is goed in beeld hoe het met deze studenten gaat. Studiebegeleiders en andere student support staf is vanzelfsprekend ook beschikbaar voor ouderejaars en masterstudenten.

Dit is voor iedereen een lastige periode. De meeste studenten op de UT slaan zich positief door deze periode heen. Zij houden hun blik op de toekomstgericht en maken vooral plannen om, zodra dit weer is toegestaan, straks een minor in het buitenland te gaan doen, een master op de UT of elders of om hun loopbaan te starten na afronding van de master.

Toch is de verwachting dat er op dit moment meer studenten kampen met toenemende problemen op mentaal en sociaal vlak en gevoelens van eenzaamheid ervaren. Dat is ook het beeld dat uit het landelijk onderzoek onder studenten naar voren komt.

Contact: Bertyl Lankhaar, woordvoerder College van Bestuur, M: 0620027435