Zie Tuintips

Tuinafval verwerken

****************** Biologische Tuinvereniging Enschede, 15 augustus 2019 Drienerlo BTD/19.afval/nvd ******************

Notitie tuinafval

Op de jaarvergadering is de problematiek rond tuinafval besproken. Deze notitie beschrijft datgene wat er is vastgesteld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten afval, waarbij het woord afval voor organische stoffen ten onrechte wordt gebruikt.

1. Organische materialen die eenvoudig te composteren zijn, zoals groenteblad, stengels, bloemen; 2. Organische materialen die moeilijk of niet te composteren zijn, zoals onkruid met wortels, onkruid met zaad, groente met ziektes zoals koolstronken, takken; 3. Niet-organische materialen en bewerkt hout.

Ad 1. Eenvoudig te composteren materialen van de eigen tuin worden door de tuinier ook op de eigen tuin verwerkt. Dit kan naar believen gedaan worden door te composteren op een eigen composthoop of in een compostvat. Ook kan het eenvoudig in eigen tuin worden ondergewerkt. Dit materiaal wordt dus niet gestort op een gemeenschappelijke storthoop.

Ad 2. Organisch materiaal dat niet of slecht te composteren is, moet je enige tijd op je tuin laten liggen, zodat het indroogt. Je kunt dan de aarde eraf schudden. Dit afval moet je mee naar huis nemen en in de groenbak gooien.

Ad 3. Niet organische materialen en bewerkt hout (plastic, planken, paaltjes, gaas en dergelijke) heb je ooit zelf meegenomen naar de tuin. We verwachten dat je het ook zelf weer van de tuin verwijdert en dus meeneemt naar huis.

Bovenstaande regeling geldt voor materialen op de eigen tuin. Voor organische materialen die vrij komen bij werkzaamheden van algemeen nut, wordt telkens een ad hoc oplossing gezocht, bijvoorbeeld het wegbrengen met de aanhanger naar een gemeentelijk afvalbrengpunt.


Policy memorandum garden waste

At the annual meeting the garden waste problem has been discussed. This memorandum describes the outcome. There is a distinction between three kinds of waste, however the word waste for organic matter is being used incorrectly.

1. Organic matter which can be composted easily, like vegetable leaves, stems (beans, …), flowers. 2. Organic matter which is difficult to be composted or cannot be composted at all, like creeping weeds, weeds with seeds, cabbage roots, branches. 3. Inorganic materials and processed/treated wood.

Ad 1. Easily composted matter of your own garden has to be composted on your own garden by yourself. This can be done at your own compost heap or in a compost bin. It can also be simply incorporated in your own garden. This material will not be deposited on a common waste dump.

Ad 2. Organic material which cannot be composted, or is difficult to compost, should be left on the garden, to dry. When it is dry, the soil can be shaken off easily. This material should be taken home to be put in the green bin.

Ad 3. Inorganic materials and processed wood (plastic, boards, poles, netting, wire, and similar things) have been taken to the garden by yourself at some time. We expect you to remove it from your garden and take it home.

This regulation applies to materials on your own garden. For organic matter which comes free at maintenance shifts, we will seek an ad hoc solution, i.e taking it to the municipal waste dump with the trailer.