ALV 2021

Uitnodiging

Algemene Ledenvergadering UT Kring

Bij deze wordt u van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van de UT-Kring. Aanmelden per email naar d.h.degroot@utwente.nl met  aanmelden ALV UTK en naam in de onderwerpregel.

Agenda

 1. Opening
 2. Verslag ALV  2020/2021 + aanvulling 2020
 3. Mededelingen
 4. Jaarverslag
 5. Financieel verslag
 6. Kascommissie
 7. Dechargeren penningmeester
 8. Benoeming nieuwe kascommissie
 9. Begroting
 10. Aftreden:
  1. Anita van Dijk  (penningmeester)-  herkiesbaar    
  2. Dirk de Groot (voorzitter)             -  herkiesbaar
 11. Rondvraag
 12. Sluiting 

De financiële stukken kunnen worden ingezien op maandag 15 en woensdag 17 november van 12.30 – 13.30 uur. Indien u hier gebruik van wilt maken kunt een afspraak o.v.v. datum en tijd mail naar f.a.vandijk@utwente.nl Via TEAMS kunnen dan de stukken worden ingezien.

Stukken ALV 2021

 • Jaarverslag van de UT Kring2020/2021

  UT Kring leden:

  Het aantal leden van de UTK Kring bedraagt momenteel:  1.225

  Samenstelling bestuur:

  • Voorzitter:                                       Dirk de Groot
  • Penningmeester:                            Anita van Dijk
  • Secretaris:                                      Hannie Rensink
  • Afgevaardigde GEWIS:                  Maarten Fokkinga

  Bestuursactiviteiten:

  Het bestuur vergaderde 2 keer per maand via MS Teams

  Het bestuur heeft  zich het afgelopen jaar o.a. bezig gehouden met de volgende onderwerpen:

  Digitale verkoop van bioscoopkaarten aangezien Boerderij Bosch was gesloten.

  Activiteiten september 2020 tot en met augustus 2021

  I.v.m. de Covid 19 pandemie konden er helaas geen activiteiten worden georganiseerd.

 • ALV verslag 2020

  Verslag van de Algemene Ledenvergadering van  1 december 2020

  Aanwezig:  8 leden en het  UTK bestuur.

  Opening:

  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

  Verslag van de ALV 2019:

  • Tekstueel: aanpassen naam Jose en corana ipv corona.
  • Verslag wordt vastgesteld.

  Mededelingen:

  De ALV is een unicum ivm Corona via MS Teams. Trudie is niet aanwezig ivm ziekte. Hannie wel aanwezig maar de camera weigert daarom niet in beeld. Laatste 8 maanden waren een bizondere ervaring, alle activiteiten in de koelkast. Activiteiten commissie groot aangekondigd in de vorige ALV maar helaas was er een onvoldoende klik en is de activiteitencommissie inmiddels gestopt, dit is door het bestuur gehonoreerd.

  Jaarverslag:

  • Op verzoek van de activiteitencommissie wordt een aanvulling gemaakt op het jaarverslag m.b.t. het stoppen van de actieviteitencommissie.
  • Het jaarverslag wordt vastgesteld.
  • Op de inhoudelijke vragen komen we terug in de rondvraag.

  Financieel verslag:

  Het jaarverslag lag voor leden ter inzagen. Anita geeft een toelichting.

  Kascommissie:

  De kascommissie heeft de controle gedaan en goed bevonden. De penningmeester wordt gedechargeerd.

  Nieuwe kascommissie:

  Marjo Bos en Hennie Bevers. Er wordt gezocht naar een nieuw reservelid.

  Begroting:

  Anita geeft een toelichting op de begroting. I.v.m. Corona moeten we verder zien hoe we het geld gaan besteden. De begroting wordt vastgesteld.

  Aftreding:

  Sander treedt af en  is niet herkiesbaar. Hannie treedt af, is herkiesbaar en benoemd voor de komende 2 jaren.

  Rondvraag:

  Ellen: stoppen niet opgenomen in jaarverslag. Het bestuur geeft aan dat dit alsnog wordt toegevoegd.  Uitnodigingen voor de ALV ook graag per mail. Sub-verenigingen zijn wel allen benaderd

  Sander: onvoldoende klik tussen de commissie en het bestuur. Ook dit gaan we toevoegen.

  In de volgende ALV  wordt medegedeeld dat er een aanvulling is gedaan op het verslag. Het nieuwe verslag komt op de website.

  Diane: hoe verder met de activiteiten. E.e.a. heeft de hoogste prioriteit en zal worden besproken op de eerstvolgende bestuursvergadering.

 • Aanvulling jaarverslag 2020

  Activiteitencommissie: de leden van de activiteitencommissie hebben hun functie neergelegd m.n. door verschil van inzicht m.b.t. het functioneren van de commissie  en het bestuur.

  Er was onvoldoende klik om de samenwerking voort  te zetten.