ALV 2019

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering UT Kring

Bij deze wordt u van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van de UT-Kring.

Datum:                      5 november 2019
Aanvang:                     Inloop  12.30 uur – 12.45 uur met een broodje, koffie/thee
Start vergadering:       12.45 uur
Sluiting vergadering:   13.30 uur  
Plaats:                          Boerderij Bosch

Agenda:

1                    Opening
2                    Verslag ALV 2018
3                    Mededelingen
4                    Jaarverslag
5                    Financieel verslag
6                    Kascommissie
7                    Dechargeren penningmeester
8                    Benoeming nieuwe kascommissie
9                    Begroting
10                 Aftreden:
Aftredend:  Anita van Dijk en Dirk de Groot, Ellen Diepeveen.
Herbenoeming van de  bestuursleden, Anita van Dijk (penningmeester)  en Dirk de Groot (voorzitter).
Het bestuur stelt voor beide te herbenoemen. Zij hebben  verklaard een herbenoeming voor een nieuwe termijn van twee jaar te zullen aanvaarden.”
Ellen stelt zich niet herkiesbaar.  Sander Smit stelt zich kandidaat om  in het bestuur plaats te nemen.

11                Rondvraag
12                Sluiting

 De financiële stukken  kunnen worden ingezien op:  maandag 28 en dinsdag 29 oktober a.s. van 12.00 – 13.00 uur in de Spiegel kamer 637.