Zie Aandachtspunten uit de overlegvergadering

UR 16-034 Aandachtspunten overleg 17 februar -2016

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van 17 februari 2016 van de Universiteitsraad


Vastgoedplan (UR 16 – 008/UR 16 – 018)

De Universiteitsraad,

gezien:

-het stuk “Vastgoedplan 2016” (UR 16-008);

gehoord:

-de discussie in de commissie FPB d.d. 27 januari 2016 en de interne vergadering van 3 februari 2016;

overwegende:

-dat dit een versie is waarin plannen t.a.v. de huisvestingslocaties voor faculteit ITC en het cluster Health nog niet zijn uitgewerkt;

gehoord de toezegging van het college:

-dat geen deelproject zal verhuizen tot besluitvorming heeft plaatsgevonden ten aanzien van het totale herhuisvestingscenario, inclusief advisering/instemming door de UR.

-bij het besluit ten aanzien van de herhuisvesting van ITC en het cluster Health, naar verwachting in het eerste kwartaal van 2016, de overwogen scenario’s en de externe toetsing overlegd zullen worden;

besluit:

in te stemmen met het Vastgoedplan 2016 en het bijbehorend investeringskostenoverzicht, exclusief de herhuisvestingsplannen en het daarbij horend investeringskostenoverzicht.


Inschrijvingsregeling 2016 – 2017 (UR 16 – 007/UR 16 – 019)

De Universiteitsraad,
gezien:
- UR 16 - 007 Inschrijvingsregeling 2016-2017;
gehoord:
- De beraadslagingen in de commissie OOS van 27 januari jl. en de interne

vergadering van 3 februari 2016;

adviseert:

- Positief over de Inschrijvingsregeling 2016-2017, zonder het punt “matching”/”studiekeuzecheck”.


Cottonwood technology Fund Europe (UR 16 – 001 /UR 16 – 020)

De Universiteitsraad,

gezien:

- UR 16- 001 Cottonwood Technology Fund Europe;

gehoord:

- de toelichting van de voorzitter in de SI-vergadering van 27 januari;

- de discussies in de commissievergadering en de interne vergadering van 3

februari 2016;

overwegende dat:

- een 2e commitment van € 1 miljoen past binnen de inzet van de UT in dit fonds;

gehoord de toezegging van het college dat:

- met de formulering in het stuk “Het bestuur van HTT te mandateren alles te doen

om...” , nadrukkelijk bedoeld wordt “alles binnen het verleende mandaat”;


besluit:

positief te adviseren over een 2e commitment van € 1 miljoen in het Cottonwood Technology Fund Europe.


Stavaza TOM

Het college meldt dat de volgende vergadering een update van het Jaarbeeld TOM gegeven zal worden.


Schriftelijke rondvraag (UR 16 – 027/029)

Naar aanleiding van de vragenlijst van BodyBlog, een externe partij door de UT aangetrokken in het kader van de jaarlijkse Health Check, stelt de raad een vraag over de mate van privacy van de gegevens van de medewerkers.

Het college stelt dat de privacy niet in gevaar is gekomen en dat in de toekomst in geval van samenwerking met externe partijen hier betere afspraken over gemaakt zullen worden.

Het college meldt aan de leden van DAS de door hen gemaakte samenvatting van de vragen uit hun enquête nader te willen bestuderen en zal hier op terugkomen.